Beregnet kostnad til forsørgelse

Her finner du en beskrivelse av hva som legges til grunn når NAV regner ut hvor mye det koster å forsørge et barn, og hva som dermed inngår i barnebidraget.

Utgiftene er basert på alminnelige forbruksutgifter. Ekstraordinære utgifter er ikke inkludert. Enkelte ekstraordinære utgifter kan det søkes om bidrag til særlige utgifter for.

Fastsettelsen av barnebidrag tar utgangspunkt i underholdskostnaden. Dette er en beregning av hva det koster å forsørge et barn. Underholdskostnaden består av faste satser som øker i takt med alderen til barnet og er delt opp i fire aldersgrupper:

  • 0-5 år
  • 6-10 år
  • 11-14 år
  • 15 år og eldre

Underholdskostnaden inkluderer følgende utgifter:

  • forbruksutgifter
  • boutgifter
  • tilsynsutgifter

Ordinær barnetrygd trekkes fra underholdskostnaden.

1. Forbruksutgifter

Forbruksutgiftene er tredelt og består av:

Individspesifikke utgifter

Mat og drikke, klær og sko, helse og hygiene, lek og fritid, spedbarnsutstyr (bare yngste aldersgruppe).

Husholdsspesifikke utgifter

Andre dagligvarer, husholdsartikler, møbler, telefon og mediebruk, PC, video m.v. Beløpene dekker barnets andel av disse kostnadene.

Følgende utgiftsposter er ikke med: Kostbare, utstyrskrevende fritidsinteresser, feriereiser, feiring av fødselsdager og andre begivenheter, gaver og lommepenger.

Transportutgifter

Dette er sammensatt av bilkostnader og utgifter til bruk av offentlig transport. Dette gjelder ikke transport i forbindelse med samvær. 

Bilkostnadene er basert på barnets andel av driftsutgiftene, dvs. utgifter til vedlikehold, bensin, olje, dekk og service og reparasjoner. Utgifter til offentlig transport regnes bare med for de tre eldste aldersgruppene.

Hvordan beregnes forbrukskostnadene?

Både de individspesifikke og de husholdsspesifikke utgiftene er fastsatt med utgangspunkt i et referansebudsjett for forbruksutgifter utformet av Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO). SIFO uttaler om budsjettet at det er ment å gi uttrykk for et nøkternt og rimelig forbruksnivå. Og at varene som danner grunnlag for beregningene, holder enkel god kvalitet og lav pris, og at det er lagt inn noe ekstra hver måned for å dekke sjeldnere og større utgifter.

2. Boutgifter

Det er barnets andel av boutgifter som inngår i underholdskostnaden. Boutgifter er fastsatt som fast beløp, med utgangspunkt i gjennomsnittlig faktisk forbruk etter Statistisk sentralbyrås forbrukerundersøkelser.

Følgende utgiftsposter er med: Renter av lån, husleie, forsikring, avgifter, vedlikehold, lys og brensel. Avdrag på lån er ikke med.

3. Tilsynsutgifter

Bidragsmottakerens utgifter til barnetilsyn legges til underholdskostnaden. Tilsynsutgifter er utgifter knyttet til barnepass som barnehage, dagmamma, skolefritidsordninger (SFO) i 11 måneder av året (en måned er betalingsfri, ofte feriemåned). Dersom det betales ekstra for mat (kostpenger), skal dette holdes utenfor.

For eksempel: dersom barnehage for barnet koster kr 2700 pr. måned (minus 300 kroner i måneden i kostpenger) er månedskostnaden for barnehage kr 2400. Det er en måned i året betalingsfri (ferieavvikling), slik at i løpet av et år betales kr 2400 ganger 11 måneder = 26 400 kroner. Fordelt på 12 måneder utgjør det kr 2200 pr. måned i gjennomsnittlig kostnad. Dette beløpet tas hensyn til ved beregningen av bidraget.

Når bidragsmottakeren får stønad til barnetilsyn fra folketrygden vil NAV vurdere hvilken kostnad bidragsmottaker har til tilsyn.