Bidragskalkulator

Med NAVs bidragskalkulator kan du selv beregne størrelsen på barnebidraget.

Du kan bruke bidragskalkulatoren hvis du skal inngå privat avtale om barnebidrag. Bidragskalkulatoren kan også brukes til å sjekke om endring i livssituasjon vil medføre en endring i bidraget.

Bidragskalkulator

Du kan bruke samværskalkulatoren hvis du bare skal beregne samvær.

Samværskalkulator

Du trenger ikke å logge deg inn for å benytte kalkulatorene. Bruk av tjenesten er anonym.

Merk deg at:

  • Beregningen skjer på bakgrunn av de opplysningene som du oppgir. Når NAV fastsetter barnebidrag innhenter NAV opplysninger fra arbeidsgivere og offentlige registre, samt dokumenterte opplysninger fra partene.
  • Beregningen kan ikke brukes dersom en av partene bor i utlandet, da bidraget i de tilfellene alltid skal fastsettes etter skjønn.
  • Når et barn tjener mer enn 100 ganger forhøyet bidragsforskudd, regnes barnet som selvforsørget. NAV kan da ikke pålegge den bidragspliktige å betale bidrag.
  • Bidragskalkulatoren kan ikke benyttes dersom bidragspliktige har barnetillegg fra forsvaret. Dersom den bidragspliktige får barnetillegg fra Forsvaret, skal bidraget før samværsfradrag aldri settes lavere enn det barnetillegget som den bidragspliktige har.

Barn over 18 år

Et barn over 18 år er selv part i bidragssaken og kan derfor selv inngå en avtale med bidragspliktige. Når det skal beregnes bidrag til barn over 18 år i bidragskalkulatoren, skal inntekten til den forelderen som ikke er bidragspliktig legges inn som bidragsmottakerens inntekt. Dere kan legge inn inntekt for bidragsbarnet ved å velge «ja» på spørsmålet om barnet har egen inntekt.