Klage i bidragssaken

Begge partene i bidragssaken kan klage på NAVs vedtak i saken. Dette gjelder både vedtak om fastsettelse av bidrag som er gjort NAV, og vedtak fra NAV Innkreving i forbindelse med innkrevingen.

Vedtak om fastsatt barnebidrag eller innkreving, er gjort ut i fra tilgjengelige opplysninger på vedtakstidspunktet. Dersom opplysningene som er lagt til grunn ikke stemmer, kan du klage på vedtaket. Skjer det en endring i opplysningene etter datoen vedtaket ble gjort, kan du søke om å få endre vedtaket.

Hvordan klager jeg på vedtaket?

For å klage kan du benytte skjemaet klage/anke (NAV 90-0008).

NAVs vedtak kan påklages både av den som skal betale bidraget og den som skal motta det. Dersom bidragsbarnet er fylt 18 år er det barnet som har status som bidragsmottaker og har rett til å klage på vedtaket i tillegg til den bidragspliktige. Du kan også klage på vedtak om innkreving av barnebidraget, og om ileggelse av gebyr ved beregning av bidrag.

Saksgang ved klage i sak om bidrag

Når du klager, vil NAV-enheten som har gjort vedtaket vurdere saken din på nytt. NAV-enheten kan gjøre om på vedtaket dersom de finner grunn for at vedtaket skal endres. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til behandling hos NAV Klageinstans. Klageinstansen vil gjøre vedtak i saken. Klageinstansens vedtak er endelig, og det kan ikke påklages videre.

Klage på innkreving av bidrag

Den bidragspliktige
Dersom du er bidragspliktig og har fått trekk i lønn fra NAV Innkreving, kan du klage på dette. Klagen skal sendes til NAV Innkreving. Hvis NAV Innkreving ikke gir deg medhold, sendes klagen videre til Øst-Finnmark tingrett, som er klageinstans i saker om innkreving. Det foreligger ingen formell klagerett på en betalingsordning med NAV Innkreving. Du kan likevel be om at NAV Innkreving vurderer betalingsordningen på nytt dersom du ikke er enig i beløpets størrelse. Da må du fylle ut "Opplysningsblankett om økonomi for bidragspliktige" og legge ved dokumentasjon på de opplysningene du vil at NAV Innkreving skal ta hensyn til. Blanketten finner du under ”Skjema og søknad”.

Bidragsmottakeren
Dersom du er bidragsmottaker og har bedt NAV Innkreving om å kreve inn bidraget for deg, har du krav på å få vite hva som ligger til grunn for det månedlige beløpet som den bidragspliktige er pålagt å betale. Dette beløpet fastsettes etter retningslinjene i dekningsloven (lov av 8. juni 1959 om fordringshavernes dekningsrett). Den bidragspliktige har krav på å ha igjen nok penger til livsopphold til seg og sin husstand. Du kan be NAV Innkreving om å endre betalingsbeløpet hvis du har nye opplysninger som du mener har betydning for innkrevingen.