Hvordan beregnes barnebidrag?

På denne siden kan du lese om faktorene som ligger til grunn når størrelsen på barnebidrag beregnes.

Begge foreldre skal bidra til forsørgingen av barnet etter økonomisk evne. I beregningen av barnebidrag tas det utgangspunkt i hva det koster å forsørge barnet, foreldrenes inntekt, barnets inntekt og omfanget av samvær mellom barnet og den bidragspliktige.

Når NAV fastsetter barnebidrag vurderes i tillegg den bidragspliktiges evne til å forsørge seg selv og egne barn som bor hos han eller henne.

Du kan bruke bidragskalkulatoren til å beregne størrelsen på bidraget. I kalkulatoren ligger faktorene som er beskrevet på denne siden.

 1. Kostnader til forsørging 
 2. Foreldrenes inntekt
 3. Barns inntekt
 4. Den bidragspliktiges evne til å betale
 5. Samvær
 6. Delt bosted for barnet

Kostnader til forsørging

Hva det koster å forsørge et barn blir kalt underholdskostnad. Underholdskostnaden består av forbruksutgifter, boutgifter og eventuelle tilsynsutgifter for barnet. Les mer om hva som inngår i de forskjellige utgiftene i beregning av kostnad til forsørgelse.

Underholdskostnaden øker i takt med barnets alder, og er delt inn i fire aldersgrupper. Ordinær barnetrygd trekkes fra underholdskostnaden.

Foreldrenes inntekt

Underholdskostnaden skal fordeles forholdsmessig mellom foreldrene ut fra størrelsen på inntekten deres.

I beregning av inntekten til partene inngår blant annet:

 • Brutto personinntekt, for eksempel: årsinntekt fra arbeidsgiver inkludert feriepenger, overtidsbetaling og andre tillegg, og skattepliktig fordel av forsikringer, bruk av bil, telefoni og media.
 • omsorgslønn fra kommunen, styrehonorar, private pensjonsordninger og forsikringsutbetalinger.  
 • Positive netto kapitalinntekter som overstiger 10 000 kroner, for eksempel: aksjeutbytte, renteinntekter og salg av fast eiendom.
 • Ytelser fra NAV som er skattepliktig, for eksempel: sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, overgangsstønad
 • Andre ytelser fra NAV som skal medregnes for bidragsmottaker: kontantstøtte for bidragsbarnet, utvidet barnetrygd og ekstra småbarnstillegg

Dersom inntekten din er vesentlig lavere enn du burde kunne oppnå, kan NAV fastsette inntekten din basert på skjønn. Fastsettelsen baserer seg på hva du kunne ha hatt i inntekt.

Barns inntekt

Har barnet en årsinntekt som overstiger 30 ganger forhøyet bidragsforskudd, inkluderes inntekten i beregningen av bidraget. Barnet er selvforsørget når årsinntekten er 100 ganger forhøyet bidragsforskudd. Når barnet er selvforsørget pålegges ikke den bidragspliktige å betale bidrag for barnet.

Les om barnebidrag til barn over 18 år.

Den bidragspliktiges evne til å betale

Når NAV fastsetter bidraget vurderes det hvor mye den bidragspliktige kan betale i barnebidrag, og samtidig ha nok midler igjen til å forsørge seg selv og egne barn i egen husstand.

Det finnes begrensinger for størrelsen for bidraget:

 • Den bidragsplikitge skal ikke betale mer enn 5/6 (eller 83,3 %) av underholdskostnaden til barnet
 • Den bidragspliktige skal ikke betale mer enn 25 prosent av den beregnede bruttoinntekten før eventuelt samværsfradrag
 • Hvis den bidragspliktige betaler bidrag til flere bidragsmottakere og ikke har inntekt til å betale alle bidragene, kan bidraget bli redusert. Det bidragspliktig har mulighet til å betale fordeles på barna den bidragspliktige betaler for

Les mer om beregning av bidragsevnen.

Samvær

Samværsfradrag gjøres med utgangspunkt i at den bidragspliktige har en kostnad ved samvær med barnet. Samtidig har bidragsmottaker en tilsvarende besparelse i kostnad når barnet er sammen med den bidragspliktige.

Dette gjelder ved samvær som praktiseres, og er avtalt muntlig eller skriftlig, eller samvær som er offentlig fastsatt.

Samværsfradragene varierer med alderen til barnet og omfanget av samværet.

Samværsklasse 0 gir ikke rett til fradrag i bidraget. De øvrige samværsklasser gir fradrag i bidraget i ulik grad etter barnets samværsklasse og alder.

 • Samværsklasse 0 gjelder samvær fra 0-1,99 netter/dager pr. måned
 • Samværsklasse 1 er samvær på gjennomsnittlig 2-3,99 netter/dager pr. måned
 • Samværsklasse 2 er gjennomsnittlig 4-8,99 netter pr. måned
 • Samværsklasse 3 er gjennomsnittlig 9-13,99 netter pr. måned
 • Samværsklasse 4 er gjennomsnittlig 14-15 netter pr. måned

Følgende kostnader inngår i samværsfradraget:

 • Mat og drikke
 • Helse og hygiene
 • Lek og fritid
 • Transport
 • Boutgifter (ved samværsklasse klasse 3 og 4)

Deling av reiseutgifter i forbindelse med samvær med barnet er et forhold mellom foreldrene, og er ikke med i denne beregningen.

Hvis det foreligger en dom, rettsforlik eller avtale med tvangskraft om samvær og samværet ikke blir respektert, kan parten kreve tvangsbot hos tingretten. Det er Statens innkrevingssentral som krever inn tvangsboten, dersom en av partene krever det. 

Se satsene for samværsfradraget ut fra samværsklasse og barnets alder.

Delt bosted for barnet

Hvis det er inngått avtale om delt bosted etter barneloven § 36 vil NAV utregne et nettobidrag. Nettobidraget tar utgangspunkt i at foreldrene selv fordeler kostnadene mellom seg, og dermed dekker sin halvdel av underholdskostnaden. Bidraget vil kun bidra til å utjevne eventuell inntektsforskjell mellom foreldrene.