Om barnebidrag

Her kan du lese mer om hva barnebidrag er, og om når bidraget skal betales eller mottas.

Hva er barnebidrag?

Når en forelder ikke bor sammen med barnet skal forelderen betale bidrag til barnets forsørgelse til den forelderen barnet bor sammen med.

  • Når barnet bor sammen med deg og du har den daglige omsorgen for det, regnes du som bidragsmottaker.
  • Når du ikke bor sammen med barnet, regnes du som bidragspliktig.

Barnebidraget skal dekke bidragspliktiges andel av utgifter til barnets forsørging og utdanning, og det skal betales månedlig. Barnebidrag er i utgangspunktet et privatrettslig anliggende. Dere kan avtale størrelsen på barnebidraget og inngå en privat avtale uten at det offentlige blir involvert. Dersom du og den andre forelderen ikke kommer fram til en avtale om barnebidraget privat, kan hver av dere søke om å få bidraget fastsatt av NAV. 

Barnebidrag må ikke forveksles med bidragsforskudd som er en ytelse fra NAV som kan utbetales på visse vilkår når bidraget ikke betales i tide eller når bidraget er lavere enn det bidragsmottaker vil ha rett på i bidragsforskudd.

Fra når skal barnebidrag betales eller mottas?

Barnebidrag betales tidligst fra måneden foreldrene ikke lengre forsørger barnet sammen. Når dere avtaler barnebidrag privat bestemmer dere selv fra når bidraget skal gjelde fra.

Når NAV fastsetter et barnebidrag blir bidraget normalt fastsatt fra måneden søknaden kom inn til NAV. Hvis søknaden gjelder endring av et tidligere bidrag, vil endringen normalt gjelde fra måneden etter at NAV har mottatt søknaden. Hvis foreldrene ikke bor sammen ved barnets fødsel og NAV skal fastsette barnebidraget, fastsettes bidraget normalt fra barnets fødselsmåned.

Barnebidrag betales til måneden barnet fyller 18 år. Hvis barnet går på videregående skole eller tilsvarende, kan barnet ha rett til å motta barnebidrag etter at det fyller 18 år. Når barnet er over 18 år, er det barnet som blir mottaker av bidraget. Barn over 18 år under skolegang kan inngå en privat avtale med den eller de bidragspliktige, eller søke om at NAV fastsetter et bidrag.

Chat

Chat med NAV om støtteordninger for familie og barn.