Uføretrygd - Kvartalsstatistikk

Statistikk per 30. september 2020

Pressemelding

Statistikknotat

Mottakere av uføretrygd

Kommunetabell med bydeler

Nye mottakere av uføretrygd

Avgang fra uføretrygd

Utviklingen blant mottakere av uføretrygd

Antall

Ved utgangen av september 2020 mottok om lag 357 200 personer uføretrygd, mot 348 800 personer ved utgangen av september 2019, en økning på 2,4 prosent. Sammenlignet med forrige kvartal, var det en nedgang på ca. 300 personer. Antall mottakere av uføretrygd sett i forhold til befolkningen var på 10,4 prosent per 30. september 2020. Det er 0,1 prosentpoeng lavere enn i forrige kvartal, og en økning på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med andelen for ett år siden.

Nye mottakere

I løpet av de tre første kvartalene av 2020 fikk 23 100 nye personer uføretrygd. Det var 27 100 nye i samme periode i 2019 og 26 000 i 2018. 13 200 de nye mottakerne i 2020 var kvinner og 9 900 var menn.

Avgang fra uføretrygd

I løpet av de ni første månedene av 2020 var det 18 200 personer som gikk ut av uføreordningen, omtrent 500 flere enn i samme periode i 2019.

Blant alle med avgang i 2020 utgjorde andelen 67-åringer 76,4 prosent, mens andelen i 2019 var på 77,0 prosent. Omlegging og endring i uføreordningen fra 1.1.2015 slo spesielt ut i de første månedene av 2015, med flere yngre personer i avgangen. Andelen 67-åringer med avgang har stort sett variert mellom 73-77 prosent etter dette.

Uføregrad og utbetalingsgrad

Uføregrad fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.

Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales. Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. De fleste uføretrygdede har lik uføregrad og utbetalingsgrad. For de uføretrygdede som også har pensjonsgivende inntekt er det størrelsen på inntekten som avgjør om utbetalingsgraden blir lavere enn uføregraden. Per september 2020 var det ca. 16 100 uføre som hadde en utbetalingsgrad som var lavere enn uføregraden.

Vedtak og ytelse

Uføretrygdede som både har et vedtak og en utbetaling (ytelse) er med i uførestatistikken. Personer som har vedtak, men ingen utbetaling tas ikke med. Det utbetales ikke uføretrygd når den pensjonsgivende inntekten utgjør mer enn 80 prosent av inntekt før uførhet.

I de fleste tabellene som viser uføretrygdede med et arbeidsforhold er alle personer med et uførevedtak inkludert.

Det har vært omlag 2 000 – 2 400 flere personer som har et uførevedtak, enn som har en uføreytelse (utbetaling) de siste årene. Mot slutten av 2016 økte antallet, og det var da ca.  3 000 personer som hadde et vedtak, men ingen utbetaling.  Antallet er lavest de første månedene av året og stiger mot slutten av året. De fleste av disse personene er trolig i arbeid, eller har så høy pensjonsgivende inntekt at de ikke får utbetalt uføretrygd. 

Per september 2020 var det 3 000 flere personer med et uførevedtak, enn antall uføre som fikk en utbetaling.

Saksstatistikk

Det ble fattet vedtak i ca. 26 600 nye uføresaker i løpet av de første tre kvartalene av 2020. 22 000 saker ble innvilget eller delvis innvilget, mens 4 400 saker ble avslått. I 300 saker er resultatet ukjent eller ikke ferdig vurdert.

I løpet av første tre kvartalene av 2019 ble det fattet vedtak i 32 100 nye uføresaker. Det var 27 100 saker som ble innvilget eller delvis innvilget, mens 4 800 saker ble avslått. I 200 av sakene er resultatet ukjent eller ikke ferdig behandlet.

Kombinasjon alderspensjon og uføretrygd

Fra 1. januar 2011 trådte den nye ordningen for alderspensjon i kraft, og det ble mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Per september 2020 var det ca. 90 100 personer i alderen 62-66 år som hadde alderspensjon, en nedgang på om lag 1 100 fra september 2019 da antallet var på 91 200 personer.

Det var om lag 2 500 pensjonister som hadde en kombinasjon av alderspensjon og uføretrygd pr. 30.09.2020.  Antallet har holdt seg ganske stabilt over tid.

Tidsbegrenset uførestønad og arbeidsavklaringspenger

Ordningen med tidsbegrenset uførestønad (TU) ble innført 1.januar 2004 og avviklet 1. mars 2010 og den påvirker nivået på antall og nye mottakere av uføretrygd over tid. Ca. 50 000 mottakere med TU ble overført til Arbeidsavklaringspenger (AAP) 1. mars 2010. Det var mer enn 70 000 personer som hadde tidsbegrenset uførestønad (minst en måned) i løpet av de årene ordningen eksisterte.

Etter en periode med arbeidsavklaringspenger har de aller fleste fått innvilget uføretrygd. Omlag 73 prosent av de 70 000 som tidligere hadde tidsbegrenset uførestønad, mottok uføretrygd per september 2020. Andelen som har fått innvilget uføretrygd i ettertid har steget helt fram til 2016 (til ca. 81 %), hvor andelen har stabilisert seg en periode, for deretter å synke. Dette skyldes bl.a. at flere av de tidligere TU-mottakerne har gått over til alderspensjon (14 %) per september 2020, og noen er også døde (7 %).

Totalt har om lag 90 % av alle personer som tidligere har mottatt tidsbegrenset uførestønad, fått innvilget uføretrygd i ettertid.

Fakta

Kontaktinfo

  • Statistikk: nav.statistikk@nav.no
  • Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 40 00 31 44 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjent til kl. 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager. Du kan også sende e-post til presse@nav.no

Overgang fra uførepensjon til uføretrygd

Fra 1. januar 2015 ble det innført nytt uføreregelverk. Personer som hadde uførepensjon 31. desember 2014 fikk omregnet pensjonen og ble overført til uføretrygd fra 1. januar 2015.