Om statistikken - Uføretrygd

 • Befolkningen 18-67 år: Vi teller 11/12 av 18-åringene og 1/12 av 67-åringene. Dette skyldes at en person ikke kan bli uføretrygdet før måneden etter fylte 18 år, og blir alderspensjonist senest måneden etter fylte 67 år.
 • Grunnpensjon: Opptjenes på grunnlag av trygdetid (botid) i Norge.
 • Tilleggspensjon: Opptjenes på grunnlag av tidligere inntekt
 • Særtillegg: Hvis mottaker har liten eller ingen tilleggspensjon, tilståes det et særtillegg. Størrelsen avhenger av særtilleggsats og ev tilleggspensjon. Minstepensjonist: Når ikke annet er oppgitt, regnes mottakeren som minstepensjonist hvis han/hun mottar særtillegg.
 • Minsteytelse (fra 1.1.2015): For personer som ikke har hatt inntekt eller har hatt lav inntekt tilstås en minsteytelse. Størrelsen på minsteytelsen avhenger av om man er enslig eller bor sammen med ektefelle eller samboer.
 • Grunnbeløpet (G): Reguleres som regel i mai hvert år.
 • Ektefelletillegg: Tillegg for ektefelle/partner/samboer som ikke forsørger seg selv ved egen inntekt (behovsprøvd).
 • Barnetillegg: For barn under 18 år som ikke har egen inntekt kan det ytes et barnetillegg (behovsprøvd).
 • Nye uføre (nye pensjonister/pensjonister i tilgang: tilgang er definert som en mottaker med ytelse i måned x, men ikke (samme) ytelse i måned x-1. For 1991 og tidligere ble tilgang definert som mottaker med ytelse i måned x, men ikke (samme) ytelse i måned x året før.
 • Alder: Alder er definert som alder ved utgangen av måneden.
 • Ytelsen (pensjonen) reduseres hvis ektefellen/partneren/samboeren har pensjonsgivende inntekt eller egen pensjon.
 • Ung uføre: Ung ufør er den som er født ufør, eller er blitt minst 50 prosent ufør før han eller hun fylte 26 år. Unge uføre får en minstesats som er høyere enn for andre (garantert tilleggsytelse) etter særlige regler. Størrelsen avhenger av sivilstand.
 • Unge uføre: Definisjon av uføretrygdede i alderen 18-29 år.
 • Antall uføretrygdede (18-67 år): Antall uføretrygdede som har mottatt en løpende ytelse den aktuelle måneden.
 • Andelen uføre: Antall uføre i prosent av befolkningen i samme aldersgruppe
 • Gjennomsnittlig ytelse (pensjon): Gjennomsnittlig utbetalt uføreytelse i den aktuelle måneden. Hvis ikke annet er spesifisert omfatter ytelsen selve uføretrygden og evt. gjenlevendetillegg. (Før 1.1.2015 sum av grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg, dvs. andre tillegg utelates).