Samhandling med brukere

 • Digital ekskludering i NAV - hvem, når hvorfor? Sintef (2019-2021)
  • Bidragsfinansiert prosjekt som vil identifisere brukergrupper som har utfordringer med digitale løsninger i NAV. Prosjektet vil også undersøke hva ved løsningene som skaper problemer, og hvordan de eventuelt kan forbedres. 
  • Prosjektleder: Trude Mariane Midtgård (trude.midtgard@sintef.no)
 • Kunnskap om kommunikasjon: Fra best practice i dag til effektive digitale løsninger i fremtiden, SNF (2019-2021)
  • Dette bidragsfinansierte prosjektet vil bruke eksisterende data for å analysere hvilken type interaksjon og kommunikasjon med brukere som gir størst effekt, og generere eksperimentelle data for å si noe om hva som er den mest effektive utformingen av digital kommunikasjon. 
  • Prosjektleder: Kjetil Bjorvatn (kjetil.bjorvatn@nhh.no
 • Saksbehandlere, automatisert innsatskategorisering og arbeidssøkeres overgang til arbeid, UiO, Økonomisk institutt (2019-2021)
  • Prosjektet vil undersøke om det finnes systematiske forskjeller på tvers av individuelle saksbehandlere i NAV, og i hvilken grad slike forskjeller resulterer i forskjeller i arbeidssøkeres arbeidsmarkedsutfall. Videre vil prosjektet undersøke om en endring i retningslinjer for oppfølgning av arbeidssøkere som innebar en mer automatisert innsatskategorisering ved utfylling av en digital aktivitetsplan, hadde en effekt på denne sammenhengen. Prosjektet har fått tildelt støtte fra NAV.
  • Prosjektleder: Gaute Torsvik (gaute.torsvik@econ.uio.no)
 • Virtuelle praksisplasser VR/AR: videreføring og utprøving, NTNU Institutt for pedagogikk og livslang læring (2019-2021)
  • Dette bidragsfinansierte prosjektet skal videreutvikle metodologi og konsept for virtuell praksisplass og jobbsmak ved hjelp av VR-teknologi, til utprøving på NAV-kontor og skoler. Tidligere er det utviklet en løsning for fiskeri, og denne utvidelsen av prosjektet skal gi brukere flere bransjer å velge mellom. 
  • Prosjektleder: Ekaterina Praslova-Førland (ekaterip@ntnu.no)
 • Muligheter og begrensninger ved digitalisering av sosiale tjenester, Proba (2019-2021)
  • Prosjektet skal gi økt kunnskap om hvordan digitalisering av tjenestene og brukerdialogen rundt økonomisk sosialhjelp (primært NAVs prosjekt Digisos) påvirker brukere og saksbehandler. Prosjektet har fått tildelt støtte fra NAV. 
  • Prosjektleder: Trude Thorbjørnsrud (tt@proba.no)
 • Bruken av digital aktivitetsplan, Proba (2019-2021)
  • Utforskende prosjekt som vil belyse ulike sider ved bruken av digital aktivitetsplan i ulike brukergrupper, hvilken betydning den har for oppfølgingsløp, kommunikasjon og samhandling. Prosjektet er tildelt støtte etter en åpen utlysning av FoU-midler. 
  • Prosjektleder: Helene Berg (hb@proba.no)
 • Demokratiske algoritmer: Hvordan oppnå legitimitet og rettferdighet i automatiserte beslutningsprosesser i offentlig forvaltning, NORCE (2021)
  • Det overordnede målet for dette bidragsfinansierte prosjektet er å kartlegge om, og i så fall hvordan, oppfattelsen av NAV som institusjon blant innbyggerne i Norge påvirkes av en overgang til økt grad av automatisert saksbehandling. 
  • Prosjektleder: Sveinung Arnesen (sarn@norceresearch.no)
 • Fortere tilbake i jobb, SNF (2020-2021)
  • Dette bidragsfinansierte prosjektet vil undersøke om små endringer (dulting/nudging) i NAVs samhandling med den sykmeldte kan få flere av dem som blir friske før sykemeldingen løper ut, til å returnere til jobb. Effekten av disse tiltakene vil bli testet gjennom randomiserte felteksperiment direkte i NAVs system for kommunikasjon med brukerne. 
  • Prosjektleder: Julian Vedeler Johnsen (julian.johnsen@snf.no)
 • Frida@work: responsible chatbot use in NAV, IFI og UiO (2020-2021)
  • Ved å undersøke betydningen av tillit i interaksjon mellom mennesker og chatbot, adresserer prosjektet problemet med ufullførte samtaler med NAVs chatbot Frida. Målet er å sikre at et større antall samtaler med Frida fullføres, eller sømøst overføres til en veileder der det er behov. Prosjektet vil bruke mixed-method i datainnsamling og analyse, og har fått tildelt støtte etter en åpen utlysning av FoU-midler fra NAV. 
  • Prosjektleder: Miria Grisot (miriag@ifi.uio.no)
 • Hvilke tjenester bør digitaliseres og hvordan? En analyse fra brukerperspektiv av hvilke offentlige tjenester som egner seg for digitalisering, UiA (2021-2024)
  • Dette prosjektet har fått tildelt støtte fra NAV for å undersøke hvilke av NAVs tjenester som egner seg for digitale kommunikasjonskanaler, sett ut fra et brukerperspektiv. Prosjektet bygger på eksisterende forskning på innbyggernes kanalvalg ved kontakt med offentlige sektor, og skal gi innsikt og empirisk kunnskap om innbyggernes faktiske bruk av NAVs tjenester i digitale og tradisjonelle kanaler. Forskerne benytter både kvantitative og kvalitative metoder. 
  • Prosjektleder: Sara Hoffmann (sara.hofmann@uia.no)  
 • Brukerreiser i NAV: Informasjon og tilgang for innvandrere med fluktbakgrunn, NIBR/OsloMet (2020-2022)
  • Denne bidragsfinansierte studien vil kartlegge hvordan flyktninger med bistandsbehov beveger seg gjennom NAV-systemet: hvem de møter, gjennom hvilke kanaler, hva slags informasjon og tjenester de får tilgang til, og hvilke andre aktører utenfor NAV som gir dem informasjon eller bistand på veien. Deres såkalte brukerreiser danner grunnlag for videre utforsking av systemet gjennom intervjuer med NAV-ansatte og andre såkalte «brokers». Metodologisk rammeverk vil være institusjonell etnografi. 
  • Prosjektleder: Tone Maia Liodden (lito@oslomet.no)  
 • Motivasjon og motløshet: En kvantitativ kartlegging av hvordan brukere opplever møtet med NAV, Fafo (2020-2022)
  • Dette bidragsfinansierte prosjektet undersøker hvordan utsatte grupper, særlig innvandrere, opplever møtet med NAV.  Det skal også undersøke hvordan slike møter bidrar til å forme brukergruppenes opplevelser av tillit, motivasjon og medborgerskap. Forskerne vil i samarbeid med NAV videreutvikle måleinstrumentene og gjøre analyser på data fra NAVs brukerundersøkelse 2021. Videre vil de gjennomføre en kvantitativ feltsurvey basert på språklig tilrettelagte ansikt-til-ansikt intervjuer, og kvalitative gruppeintervjuer med saksbehandlere og brukere.
  • Prosjektleder: Jon Horgen Friberg (jon.horgen.friberg@fafo.no)  
 • Tilgjengelige tilbakemeldinger, Norsk regnesentral (2020-2022)
  • Prosjektet undersøker ulike aspekter ved tilbakemeldingsfunksjoner for et nettsted, med vekt på hvem brukerne er og hva som kan motivere dem til å bruke en tilbakemeldingsfunksjon på nav.no. Målet er kunnskap om hva som skal til for at brukere melder fra om feil, om hindringer som brukere opplever i dag, og hvordan man kan utforme og organisere en tilbakemeldingsfunksjon slik at den gir en god brukeropplevelse. Prosjektet har fått støtte fra NAV. 
  • Prosjektleder: Till Halbach (halbach@nr.no)