Andre prosjekter

Her finner du en oversikt over pågående forskning som ikke hører hjemme under noen av de fire tematiske satsingsområdene.

  • Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, Frischsenteret og ISF (2017-2020)

Evaluering av aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år, som ble innført i 2017. Skal undersøke om målsetningene nås, og om aktivitetsplikten har medført andre og mer utilsiktede konsekvenser. I tillegg skal evalueringen gi kunnskap om brukers og NAV-veilederes erfaringer med bruk av aktivitetsplikten. Basert på både kvalitative og kvantitative undersøkelser. Oppdragsprosjekt. 

Prosjektleder: Øystein Hernæs, Frischsenteret