•  Flyktningers tilknytning til arbeidsmarkedet over tid, Proba (2018-2019)

Studerer årsaker til frafall fra arbeidslivet og barrierer mot varig tilknytning for flyktninger. Prosjektet bygger på kvalitative intervjuer med flyktninger, arbeidsgivere og NAV-veiledere. Oppdragsprosjekt anskaffet i samarbeid med IMDi.

Prosjektleder: Helene Berg


  • Samarbeid om utvikling av inkluderingskompetanse i virksomhetene ved hjelp av «naturlig bistand» (mentor), HiOA (2016-2019)

Hovedmål: Utvikle en bedre inkluderingskompetanse i NAV og i arbeidslivet ved bruk av "naturlig bistand" (mentor).

Prosjektleder: Øystein Spjelkavik (oystein.spjelkavik@afi.hioa.no)


  •  Arbeidsinkludering, utdanning eller velferdsytelser. Hvordan har det gått med personer som var langtidsmottakere av sosialhjelp i 2005? HiOA (2016-2018)

Hovedmål: Ny kunnskap om varighet og mønstre av sosialhjelpsmottak og overgang til arbeid, utdanning og trygd.

Prosjektleder: Borghild Løyland (Borghild.loyland@hioa.no)


  • Inaktiv ungdom - en av vår tids største utfordringer, Høgskolen i Telemark (2015-2019)

Delprosjekt i en longitudinell kvalitativ studie av ungdom i Telemark. Skal følge elever ved yrkesfaglige studieretninger og ungdom som følges opp av NAV over 3 år. Ungdommenes egne erfaringer, valg og perspektiver på utdanning, inaktivitet og yrkesdeltakelse skal stå i fokus.

Prosjektleder: Geir Moshuus (geir.moshuus@hit.no