Arbeidsinkludering

  • Inkluderingskompetanse som samskaping mellom NAV-veiledere og mentor, AFI, OsloMet (2020-2023)
    • Målet med dette bidragsfinansierte prosjektet er å utvikle praksisnære læringsmodeller for utvikling av inkluderingskompetanse blant NAV-veiledere. I tillegg vil prosjektet utvikle inkluderingskompetanse i bedrifter gjennom samskaping mellom veiledere, brukere og mentorer om mentortiltaket. Forskningsdesignet er hovedsakelig kvalitativt og legger opp til forskningsstøttet organisasjonslæring.
    • Prosjektleder: Øystein Spjelkavik (oysp@oslomet.no)  
  • Resultatbasert finansiering av oppfølging (Refino), Proba (2017-2022)
    • En randomisert kontrollert studie av forsøket av Refino, gjennomføres av Proba på oppdrag fra NAV. Formålet med forsøket er å undersøke om en finansieringsmodell som innebærer at utbetaling av tilskudd til tiltaksarrangør avhenger av overgang til arbeid og jobbfastholdelse for deltakeren, stimulerer til god resultatoppnåelse knyttet til overgang til arbeid. Prosjektet bygger på det tidligere forsøket resultatbasert finansiering av formidlingsbistand (Refin).
    • Prosjektleder: Helene Berg (hb@proba.no)