• AAP-mottakeres brukerløp i helsetjenester og NAV, Proba samfunnsanalyse (2018-2020)

  • En analyse av tilbudet til fire grupper AAP-mottakere (depresjon, unge med psykiske lidelser/rus, ME og rygglidelser), og deres arbeidstilpasning. Den metodiske tilnærmingen omfatter både analyser av registerdata og kvalitative data.

  • Prosjektleder: Helene Berg (hb@proba.no)

 

 • HelseIArbeid - et tiltak for økt mestring og arbeidsdeltakelse? NAV Troms (2018-2022)

  • Prosjektet vil undersøke om en forebyggende, integrert intervensjon i form av kunnskapsformidling på arbeidsplassen kan gi økt mestring og arbeidsdeltakelse. Intervensjonen er en del av konseptet HelseIArbeid, utviklet i et samarbeid mellom NAV Arbeidslivssenter Troms og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Evaluering basert på både kvalitative og kvantitative metoder, ved UiT- Norges arktiske universitet.

  • Prosjektleder: Nils Fleten (nils.fleten@nav.no)

 

 • IPS+ Kan kombinasjonen av metodikk fra IPS og JMO hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser ut i arbeidslivet? Oslo Universitetssykehus (2018-2020)

  • Utprøving av IPS i kombinasjon med JMO på personer i alderen 17-30 år med tidlig psykoselidelse, sammenlignes med ordinær oppfølging. Effektevaluering ved kvasieksperimentell studie, basert på registerdata og kvalitative data.

  • Prosjektleder: June Lystad (j.u.lystad@medisin.uio.no)

 

 • Samsnakk - en ny samhandlingsmodell for helse og arbeid hos sykmeldte/AAP-mottakere, St. Olavs hospital HF (2018-2020)

  • Utvikler ny, strukturert samhandlingsmodell for sykefraværs/AAP-oppfølging gjennom metoden "Intervention Mapping". Målgruppen er pasienter med sammensatte helse- og livsutfordringer som trenger et koordinert tilbud. Lenke til side på St. Olavs Hospital.

  • Prosjektleder: Gunn Marchand (gunn.hege.marchand@ntnu.no)

 

 • Individuell jobbstøtte for pasienter med langvarig smerte, OUS (2016-2020)

  • Prosjektet vil undersøke om IPS integrert med tverrprofesjonell smertebehandling vil føre til økt arbeidsinkludering i det ordinære arbeidsmarkedet. RCT-studie av 100 pasienter med langvarig smerte. 

  • Prosjektleder: Silje Endresen Reme (silje.reme@psykologi.uio.no)