Pressemeldingar

Her finn du pressemeldingar frå NAV i Vestland.

Historisk høg arbeidsløyse i Vestland

I Vestland var arbeidsløysa ved utgangen av mars på 10,2 prosent eller 34.274 personar.  Det er ein auke på 336 prosent frå same månad i fjor og utgjer 26.406 personar. 

10 prosent ledige i Vestland

På to veker har arbeidsløysa i Vestland auka frå 7.285 til 33.738 ledige. Arbeidsløysa i fylket er no på 10 prosent av arbeidsstyrken.

Den sterke utviklinga på arbeidsmarknaden held fram

I Vestland var arbeidsløysa ved utgangen av februar på 2,2 prosent eller 7324 personar. Det er ein nedgang på 13 prosent frå same månad i fjor og utgjer -1098 personar.

Gode utsikter for 2020

Ved utgangen av januar var 7551 heilt ledige i Vestland fylke. Dette er ein reduksjon på 1262 frå same månad i fjor. Arbeidsløysa i Vestland er no nede på 2,2 prosent.

Dette blir utfordringane i 2020

I desember var arbeidsløysa i Vestland til saman på 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på nesten 1300 personar i høve til desember i fjor.

Sjukefråværet er lågt i Vestland

Per 3. kvartal i 2019 var det samla legemeldte sjukefråværet i Hordaland og Sogn og Fjordane 4,2 prosent.

Positiv nedgang blant langtidsledige

I november var arbeidsløysa i Vestland til saman på 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på over 1200 personar i høve til november i fjor.

Flest ledige innan butikk- og salsarbeid

I september var arbeidsløysa i Vestland til saman på 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på om lag 990 personar i høve til september i fjor.

Arbeidsløysa aukar berre blant dei yngste

I august var arbeidsløysa i Hordaland og Sogn og Fjordane til saman på 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på om lag 950 personar i høve til august i fjor.

Størst nedgang i arbeidsløysa på Vestlandet

I juli var arbeidsløysa i Hordaland og Sogn og Fjordane til saman på 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på over 1300 personar i høve til juli i fjor.

Sju bransjar blir prioriterte i sjukefråværsarbeidet

Per 1. kvartal i 2019 var det legemeldte sjukefråværet i Hordaland og Sogn og Fjordane 5,5 prosent. Sjukefråværet er noko høgare i Hordaland med 5,5 prosent samanlikna med Sogn og Fjordane som har 5,3 prosent.

Stor mangel på arbeidskraft

I NAV Vestland si årlege bedriftsundersøking har over 900 verksemder i Hordaland og Sogn og Fjordane svart på spørsmål som mellom anna handlar om etterspurnad av arbeidskraft og eventuelle vanskar med å skaffe nye medarbeidarar med rett kompetanse.

Gledeleg nedgang blant unge arbeidssøkarar

I april var arbeidsløysa i Hordaland og Sogn og Fjordane til saman på 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på nær 1200 personar i høve til april i fjor.

NAV utbetalte 1,2 milliardar kvar dag i 2018

I 2018 betalte NAV ut 430 milliardar kroner i statlege ytingar til personar busett i Norge. Det svarar til 1,2 milliardar utbetalt kvar dag.

Ønskjer fleire menn i helsesektoren

I mars var arbeidsløysa i Hordaland og Sogn og Fjordane til saman på 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på nær 1200 personar i høve til mars i fjor.

– Vi må snakke meir om psykiske lidingar

Per 4. kvartal i 2018 var det legemeldte sjukefråværet i Hordaland og Sogn og Fjordane 5,1 prosent, litt ned frå 5,2 prosent for eitt år sidan. Sjukefråværet er noko høgare i Hordaland med 5,2 prosent samanlikna med Sogn og Fjordane som har 4,7 prosent.

Positiv nedgang for dei som har vore lenge ledige

I februar var arbeidsløysa i Hordaland og Sogn og Fjordane til saman på 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på nær 600 personar i høve til februar i fjor.

God start for NAV Vestland

I januar var arbeidsløysa i Hordaland og Sogn og Fjordane til saman på 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det betyr ein nedgang på 337 personar i høve til i fjor.