Pressemeldingar

Her finn du pressemeldingar frå NAV i Vestland.

Publisert: 03.01.2019 | Sist endret: 26.03.2021

– Utsette grupper har det tøft

Talet på arbeidsledige i Vestland har gått ned med om lag 2.700 personar frå februar til mars. Nesten halvparten av nedgangen har kome innan butikk- og salsarbeid. No er 11.963 personar registrerte som heilt ledige i fylket. 

Publisert: 26.03.2021 | Sist endret: 26.03.2021

Varehandelen fekk 1 200 fleire ledige etter nedstenging

Talet på arbeidsledige i Vestland auka med om lag 1 300 personar frå januar til februar. 97 prosent av auken kom i butikk- og salsarbeid. No er 14 700 personar registrerte som heilt ledige i fylket.

Publisert: 25.02.2021 | Sist endret: 26.03.2021

Forventar færre ledige i 2021, men stor uvisse

I januar er om lag 13.400 personar registrerte som heilt ledige i Vestland. Dette er ein auke på vel 1000 personar frå desember. Arbeidsløysa i fylket er no på 3,9 prosent. 

Publisert: 29.01.2021 | Sist endret: 29.01.2021

Talet på arbeidsledige i Vestland ligg stabilt

I desember er vel 12.300 personar registrerte som heilt ledige i Vestland. Dette er ein liten nedgang frå november. Arbeidsløysa i fylket er no på 3,6 prosent. 

Publisert: 18.12.2020 | Sist endret: 29.01.2021

Fleire sjukemelde med luftvegsplager i Vestland

I tredje kvartal 2020 var det legemeldte sjukefråværet i Vestland på 4,6 prosent. Det er en auke på 0,4 prosentpoeng samanlikna med same periode i fjor.

Publisert: 02.12.2020 | Sist endret: 02.12.2020

Over 1.200 nye ledige i Vestland

Talet på heilt ledige i Vestland har auka med over 1.200 personar frå oktober til november. Arbeidsløysa i fylket er no på 3,7 prosent.

Publisert: 27.11.2020 | Sist endret: 27.11.2020

Færre arbeidsledige i Vestland, men nedgangen flatar ut 

Talet på heilt ledige i Vestland er redusert med over 700 personar frå september til oktober. Arbeidsløysa i fylket er no på 3,4 prosent.

Publisert: 30.10.2020 | Sist endret: 30.10.2020

Nær dobling av langtidsledige i Vestland

Talet på heilt ledige i Vestland er redusert med 1.737 personar frå august til september. Samstundes er talet på langtids arbeidssøkarar dobla samanlikna med førre månad. Arbeidsløysa i fylket er no på 3,6 %.

Publisert: 02.10.2020 | Sist endret: 29.10.2020

Fleirtalet er nøgde, men koronasituasjonen har ført til lågare tilfredsheit 

NAV sine brukarundersøkingar for 2020 er prega av koronasituasjonen. To av tre personbrukarar i Vestland er nøgde med NAV, og det er ein markant nedgang frå i fjor.

Publisert: 16.09.2020 | Sist endret: 17.09.2020

Nær 2000 færre ledige sidan juli

Talet på heilt ledige i Vestland er redusert med nær 2000 personar frå juli til august. Arbeidsløysa i fylket er no på 4,1 %.

Publisert: 28.08.2020 | Sist endret: 02.10.2020

Mange permitterte tilbake i jobb i juli

Talet på permitterte i Vestland fylke er redusert med 4 390 personar frå juni.

Publisert: 03.08.2020 | Sist endret: 03.08.2020

Over 5.000 færre ledige i Vestland i juni 

Talet på heilt arbeidsledige i Vestland fylke er redusert med over 5.000 personar frå mai til 15.572 ved utgangen av juni.   

Publisert: 03.07.2020 | Sist endret: 02.10.2020

Sterk auke i legemeldt sjukefråvær skuldast korona

Per 1. kvartal 2020 var det samla legemeldte sjukefråværet på 6,1 prosent i Vestland. Det er en auke på 11,4 prosent samanlikna med i fjor.

Publisert: 11.06.2020 | Sist endret: 11.06.2020

Gledeleg fall i talet på arbeidsledige i mai

Talet på heilt arbeidsledige i Vestland er redusert med 10.675 personar frå april til 20.677 ved utgangen av mai.  

Publisert: 29.05.2020 | Sist endret: 29.05.2020

2277 færre heilt utan arbeid i Vestland

Talet på heilt ledige personar i Vestland er redusert med 2 277 den siste veka, frå 24 910 til 22 633. I prosent utgjer dette ein fin nedgang på 9,1 prosent frå 7,4 prosent til 6,7 prosent heilt utan arbeid.

Publisert: 19.05.2020 | Sist endret: 19.05.2020

Den positive utviklinga held fram

Talet på heilt ledige personar i Vestland er redusert med 3361 siste den siste veka frå 28271 til 24910. Samstundes er det ein auke i delvis ledige på 1472 personar denne veka.

Publisert: 12.05.2020 | Sist endret: 12.05.2020

Fall i talet på heilt arbeidsledige 

Talet på heilt ledige personar i Vestland er redusert med 5147 siste 14 dagar frå 33418 til 28271.  

Publisert: 05.05.2020 | Sist endret: 06.05.2020

Stabilt tal ledige frå mars til april

I Vestland var arbeidsløysa ved utgangen av april på 9,3 prosent eller 31.352 personar.  Det er ein auke på 322 prosent frå same månad i fjor som utgjer 23.919 personar. 

Publisert: 30.04.2020 | Sist endret: 30.04.2020

NAV utbetalte 140 millionar kvar dag i Vestland

I Vestland utbetalte NAV til saman vel 51 milliardar kroner i statlege ytingar i 2019, berre forbigått av Viken som er det klart største fylket i landet. 

Publisert: 23.04.2020 | Sist endret: 02.10.2020

Under 100 nye ledige i Vestland siste to vekene

I Vestland er arbeidsløysa på 9,9 prosent eller 33.418 personar.  

Publisert: 21.04.2020 | Sist endret: 21.04.2020

Historisk høg arbeidsløyse i Vestland

I Vestland var arbeidsløysa ved utgangen av mars på 10,2 prosent eller 34.274 personar.  Det er ein auke på 336 prosent frå same månad i fjor og utgjer 26.406 personar. 

Publisert: 02.04.2020 | Sist endret: 03.04.2020

10 prosent ledige i Vestland

På to veker har arbeidsløysa i Vestland auka frå 7.285 til 33.738 ledige. Arbeidsløysa i fylket er no på 10 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 24.03.2020 | Sist endret: 24.03.2020

11.000 fleire ledige i Vestland siste veka

Tysdag 17. mars var 18.400 personer registrert som heilt ledige i Vestland, ifølgje førebelse tal frå NAV. Det utgjer 5,5 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 17.03.2020 | Sist endret: 17.03.2020

NAV-kontora i Bergen kommune stenger publikumsmottaket mandag 16. mars og inntil vidare

Bergen kommune og NAV Vestland har som følgje av nye nasjonale råd for å redusere faren for smitte, bestemt at alle NAV-kontora i Bergen kommune stenger publikumsmottaket frå og med mandag 16. mars 2020.

Publisert: 16.03.2020 | Sist endret: 16.03.2020

Den sterke utviklinga på arbeidsmarknaden held fram

I Vestland var arbeidsløysa ved utgangen av februar på 2,2 prosent eller 7324 personar. Det er ein nedgang på 13 prosent frå same månad i fjor og utgjer -1098 personar.

Publisert: 02.03.2020 | Sist endret: 02.03.2020

Gode utsikter for 2020

Ved utgangen av januar var 7551 heilt ledige i Vestland fylke. Dette er ein reduksjon på 1262 frå same månad i fjor. Arbeidsløysa i Vestland er no nede på 2,2 prosent.

Publisert: 31.01.2020 | Sist endret: 31.01.2020

Dette blir utfordringane i 2020

I desember var arbeidsløysa i Vestland til saman på 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på nesten 1300 personar i høve til desember i fjor.

Publisert: 02.01.2020 | Sist endret: 31.01.2020

Sjukefråværet er lågt i Vestland

Per 3. kvartal i 2019 var det samla legemeldte sjukefråværet i Hordaland og Sogn og Fjordane 4,2 prosent.

Publisert: 05.12.2019 | Sist endret: 05.12.2019

Positiv nedgang blant langtidsledige

I november var arbeidsløysa i Vestland til saman på 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på over 1200 personar i høve til november i fjor.

Publisert: 29.11.2019 | Sist endret: 29.11.2019

Låg arbeidsløyse og aukande rekrutteringsproblem

I oktober var arbeidsløysa i Vestland til saman på 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på om lag 1190 personar i høve til oktober i fjor.

Publisert: 01.11.2019 | Sist endret: 01.11.2019

Flest ledige innan butikk- og salsarbeid

I september var arbeidsløysa i Vestland til saman på 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på om lag 990 personar i høve til september i fjor.

Publisert: 27.09.2019 | Sist endret: 27.09.2019

Sjukefråværet aukar mest i Sogn og Fjordane

Per 2. kvartal i 2019 var det samla legemeldte sjukefråværet i Hordaland og Sogn og Fjordane 4,9 prosent.

Publisert: 05.09.2019 | Sist endret: 05.09.2019

Arbeidsløysa aukar berre blant dei yngste

I august var arbeidsløysa i Hordaland og Sogn og Fjordane til saman på 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på om lag 950 personar i høve til august i fjor.

Publisert: 30.08.2019 | Sist endret: 30.08.2019

Størst nedgang i arbeidsløysa på Vestlandet

I juli var arbeidsløysa i Hordaland og Sogn og Fjordane til saman på 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på over 1300 personar i høve til juli i fjor.

Publisert: 02.08.2019 | Sist endret: 02.08.2019

Uroa over mangel på kvalifisert arbeidskraft

Heile 34 av dei 59 kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane har under 1,5 prosent ledige.

Publisert: 28.06.2019 | Sist endret: 28.06.2019

Sju bransjar blir prioriterte i sjukefråværsarbeidet

Per 1. kvartal i 2019 var det legemeldte sjukefråværet i Hordaland og Sogn og Fjordane 5,5 prosent. Sjukefråværet er noko høgare i Hordaland med 5,5 prosent samanlikna med Sogn og Fjordane som har 5,3 prosent.

Publisert: 12.06.2019 | Sist endret: 12.06.2019

– Mangel på arbeidskraft må takast på alvor

I mai var arbeidsløysa i Hordaland og Sogn og Fjordane til saman på 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på over 700 personar i høve til mai i fjor.

Publisert: 30.05.2019 | Sist endret: 31.05.2019

Stor mangel på arbeidskraft

I NAV Vestland si årlege bedriftsundersøking har over 900 verksemder i Hordaland og Sogn og Fjordane svart på spørsmål som mellom anna handlar om etterspurnad av arbeidskraft og eventuelle vanskar med å skaffe nye medarbeidarar med rett kompetanse.

Publisert: 09.05.2019 | Sist endret: 09.05.2019

Gledeleg nedgang blant unge arbeidssøkarar

I april var arbeidsløysa i Hordaland og Sogn og Fjordane til saman på 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på nær 1200 personar i høve til april i fjor.

Publisert: 02.05.2019 | Sist endret: 03.05.2019

NAV utbetalte 1,2 milliardar kvar dag i 2018

I 2018 betalte NAV ut 430 milliardar kroner i statlege ytingar til personar busett i Norge. Det svarar til 1,2 milliardar utbetalt kvar dag.

Publisert: 09.04.2019 | Sist endret: 02.10.2020

Ønskjer fleire menn i helsesektoren

I mars var arbeidsløysa i Hordaland og Sogn og Fjordane til saman på 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på nær 1200 personar i høve til mars i fjor.

Publisert: 29.03.2019 | Sist endret: 29.03.2019

– Vi må snakke meir om psykiske lidingar

Per 4. kvartal i 2018 var det legemeldte sjukefråværet i Hordaland og Sogn og Fjordane 5,1 prosent, litt ned frå 5,2 prosent for eitt år sidan. Sjukefråværet er noko høgare i Hordaland med 5,2 prosent samanlikna med Sogn og Fjordane som har 4,7 prosent.

Publisert: 19.03.2019 | Sist endret: 20.03.2019

Positiv nedgang for dei som har vore lenge ledige

I februar var arbeidsløysa i Hordaland og Sogn og Fjordane til saman på 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på nær 600 personar i høve til februar i fjor.

Publisert: 28.02.2019 | Sist endret: 04.03.2019

God start for NAV Vestland

I januar var arbeidsløysa i Hordaland og Sogn og Fjordane til saman på 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det betyr ein nedgang på 337 personar i høve til i fjor.

Publisert: 01.02.2019 | Sist endret: 01.02.2019

Stor reduksjon i tal mottakarar av arbeidsavklaringspengar

Tal mottakarar av arbeidsavklaringspengar (AAP) i Hordaland og Sogn og Fjordane vart monaleg redusert gjennom 2018.

Publisert: 22.01.2019 | Sist endret: 22.01.2019