Barnepensjon

Barnepensjon gis til barn som har mistet en eller begge foreldrene. Pensjonen skal sikre barnet inntekt til livsopphold.

Hvem kan få barnepensjon?

Barn kan ha rett til barnepensjon dersom det:

  • er under 18 år og har mistet en eller begge foreldrene
  • er under 20 år, foreldreløs og under utdanning
  • er under 21 år, har mistet en eller begge foreldrene, er under utdanning og forsørgerens død skyldes yrkesskade

Den avdøde forelderen må ha vært medlem i folketrygden i de siste 5 årene fram til dødsfallet. Barnet må være medlem i folketrygden.

Barnepensjon blir gitt uavhengig av om foreldrene var gift, skilt eller samboere.

Hva kan du få?

Når en av foreldrene er død:

Det eldste barnet får 40 prosent av grunnbeløpet og de andre barna 25 prosent hver. Den samlede pensjonen deles likt mellom barna.

Når begge foreldrene er døde:

Det eldste barnet får like stor pensjon som det den av foreldrene med størst gjenlevendepensjon ville fått. Det neste barnet får 40 prosent av grunnbeløpet og de andre barna 25 prosent hver. Den samlede pensjonen deles likt mellom barna.

Pensjonen blir redusert hvis avdødes trygdetid var kortere enn 40 år.

Dersom den avdøde har opptjening i et land Norge har trygdeavtale med, kan barn ha rett til pensjon fra dette landet også.

Pensjonen utbetales til og med den måneden da barnet fyller 18, 20 år og 21 år hvis vilkårene for ytelsen er oppfylt.

Ved dødsfall som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom kan det gis barnepensjon etter egne regler.

Hvordan søker du?

Hvis barnet er under 18 år er det vergen som må sette fram krav om barnepensjon. Personer over 18 år må vanligvis søke selv. De fleste søknader blir avgjort i løpet av en måned.

Søk barnepensjon

Barnepensjon og inntekt

Er du mellom 18 og 21 år og mottar barnepensjon fordi du er under utdanning, må du melde fra til NAV hvis du har inntekter fra arbeid. Det gjelder også deg som er praktikant eller lærling og mottar barnepensjon.

Du beholder barnepensjonen selv om du har inntekter fra arbeid hvis inntekten etter skatt er mindre enn minste sats for etterlattepensjon.

Andre ordninger som kan være aktuelle

Hvis avdøde hadde en tjenestepensjonsordning, kan en del av disse ordningene gi pensjon til etterlatte barn. For nærmere informasjon bør du henvende deg til avdødes siste arbeidsgiver, hvis avdøde var i arbeid fram til dødsfallet.

Andre offentlige ordninger som kan være aktuelle:

Hvis du er under utdanning, kan stipend og lån fra lånekassen være aktuelt. 

Når du skal til utlandet

Først må du sjekke om du beholder medlemskapet i folketrygden.

For personer som kommer til Norge

Barnepensjon kan bare gis dersom avdøde var medlem av folketrygden de siste 5 årene forut for dødsfallet og du selv i tillegg oppfyller kravene til å motta stønaden.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger og skattetrekk

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Har du flere spørsmål?

Ta kontakt med NAV på 55 55 33 34, for å få hjelp til søknaden eller har spørsmål om dine rettigheter.