Utbetalinger til personer i Norge per fylke og kommune

Statistikk for året 2020 - korrigert 8.6.2021

Tabeller

Infografikk

IG 2020 - Utbetalinger fra NAV.png

Utviklingen i utbetalinger

NAV utbetalte til sammen over 500 milliarder kroner i ytelser og alderspensjon til over 3 millioner personer gjennom 2020. Det er en økning på over 360 000 mottakere fra året før. En viktig årsak til veksten er at antall dagpengemottakere i fjor var 5 ganger så mange som i 2019.

Det viser NAVs utbetalingsstatistikk for 2020 som både omfatter utbetalinger til personer bosatt i Norge og personer bosatt i utlandet. Totalt utbetalte NAV 510 milliarder kroner, der i underkant av 10 milliarder ble utbetalt til personer bosatt i utlandet. Utbetalingene til utlandet tilsvarer 1,9 prosent av de samlede utbetalingene (utlandstall omtales i de 4 siste avsnittene).

Totalt økte utbetalingene fra NAV til personer bosatt i Norge med 12 prosent fra 2019, og 55 prosent av befolkningen mottok en ytelse fra NAV minst én gang i løpet av året.

239 milliarder kroner i alderspensjon

Utbetalingen av alderspensjon til personer bosatt i Norge økte med 4 prosent fra 2019 og utgjorde 239 milliarder kroner i fjor. Uføretrygd er den neste største ytelsen med 98 milliarder kroner i 2020 – en økning på 5 prosent. Dagpengeutbetalingene steg med hele 300 prosent til 37 milliarder kroner i 2020, mens sykepengeutbetalingene (30 milliarder kroner) også viste en klar vekst med 19 prosent fra året før.

Kraftig økning i ytelser til livsopphold

I alt var det 1,6 millioner personer bosatt i Norge som i løpet av 2020 mottok en ytelse til livsopphold, noe som utgjør om lag halvparten (48%) av befolkningen i alderen 18-66 år. Ytelser til livsopphold inkluderer dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og andre ytelser som er relatert til arbeid eller sykdom. Tilsvarende tall for 2019 var 1,1 millioner personer.

Mens 2 prosent av hele befolkningen mottok dagpenger i 2019, er andelen økt til 10 prosent i fjor. Antallet mottakere var 518 000 personer, som er nær 5 ganger så mange mottakere som i 2019. Til sammenligning mottok 969 300 personer alderspensjon i løpet av fjoråret.

93 100 kroner per innbygger

I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Norge uansett alder 93 100 kroner i løpet av fjoråret, en økning på 9 300 kroner fra 2019. Utbetalingene var høyest i Innlandet og Nordland med henholdsvis 104 900 og 104 800 kroner per innbygger. Lavest var utbetalingene til Rogaland (84 600 kr) og Oslo (78 200 kr). 

Blant familieytelsene var det en økning på 6 prosent for utbetaling av foreldrepenger, som utgjorde 21,6 milliarder kroner, mens det var en nedgang på utbetalingene av kontantstøtte på 5 prosent, som utgjorde i underkant av 1,5 milliarder kroner. Det var en liten økning i utbetaling av barnetrygd, som var 16,1 milliarder kroner i fjor.

Fakta

Korrigert statistikk i juni 2021

Statistikken er 8. juni korrigert for de tre kolonnene under «Personer i året», dvs «Antall mottakere i løpet av året 2020», Andel av befolkning» og «Årlig per mottaker. Kr». Korrigeringen omfatter tallene for fylke, kommune og bydel. Feilen rammet særlig gravferdsstønad hvor personer feilaktig var fordelt til ukjent geografi. Etter retting er alle med kjent tidligere bosted fordelt til fylke, kommune og bydel. Feilen rammet i mindre grad også andre ytelser som uføretrygd og alderspensjon. Tallene for land var ikke omfattet av feilen.