Innhold i rapporten

Statistikken viser utbetalinger fra NAV til personer fordelt på bosted fylke, kommune og bydel. Statistikken omfatter hovedtyngden av stønader fra NAV til individer.

Inkluderte stønader:

 • tiltakspenger,
 • kontantstøtte,
 • barnetrygd,
 • krigspensjon,
 • supplerende stønad til personer over 67 år,
 • foreldrepenger, - dagpenger (eksl. feriepenger),
 • enslige forsørgere,
 • sykepenger (ekskl tilretteleggingstilskudd),
 • arbeidsavklaringspenger (eksl. legeerklæringer),
 • uføre (uførepensjon, uføretrygd),
 • grunn- og hjelpestønad,
 • alderspensjon,
 • ytelser til gjenlevende,
 • gravferdstønad
 • tilleggstønader (felles for flere stønadsområder fra 2016).

I NAVs totale regnskap inkluderes ikke:

 • beløp som utbetales på vegne av andre etatet (Helfo mm),
 • drift av Arbeids- og velferdsetaten,
 • tilskudd til sosiale tjenester og inkludering (tilskuddsmidler fra direktoratet til kommunene knyttet til videreutvikling av sosiale tjenester og tilskudd til frivillig arbeid)
 • tilskudd til arbeidsmarkedstiltak som utbetales til virksomehter (lønnstilskudd, AMO-kurs, osv),
 • ventelønn (utbetales til personer men data ikke tilgjengelig for statistikk),
 • tilskudd til avtalefestet pensjon (data ikke tilgjengelig for statistikk),
 • feriepenger dagpenger (data ikke tilgjengelig for statistikk, for 2016 utbetales ikke feriepenger, regelverk om feriepenger har vært endret flere ganger etter år 2000),
 • lønnsgaranti ved konkurs,
 • tilretteleggingstilskudd av sykepenger (til virksomheter),
 • legeerklæringer (refunderes til helsesektor).

Statistikken omfatter heller ikke kommunenes/NAV-kontorenes utbetalinger av sosialhjelp til brukerne (rundt 6,3 mrd. kr i 2016), kvalifiseringsstønad (om lag 1 mrd kr/år) til deltakere i kvalifiseringsprogram, utgifter til råd og veiledning, midlertidig botilbud og individuell plan.

Disse utbetalingene får kommunene midler til gjennom rammeoverføringene til hver enkelt kommune i statsbudsjettet. Rammeoverføringene til kommunene er ikke fordelt på de enkelte utgiftsformålene. For å vite hvor mye disse utbetalingene utgjør må man dermed gå til andre kilder, for eksempel KOSTRA og A-ordningen. For utbetalinger fra NAV skilles det mellom rettighetshavere (personer som har rett til ytelsen) og den som fysisk mottar ytelsen (som regel rettighetshaver, men kan også være arbeidsgiver, verge, o.l.). Statistikk over utbetalinger til personer viser rettighetshaver. For enkelhet skyld benyttes 'mottaker' som betegnelse på rettighetshaver i disse tabellene.

Formål/bestiller

Offentlig statistikk på nav.no og intern bruk i NAV

Tellebegreper

 • Utbetalt beløp = Sum av utbetalinger fra utbetalingssystem UR og utbetalingsordrer sendt fra saksbehandlingssystem Arena til utbetalingssystem Abetal. Statistikkgrunnlaget omfatter både positive og negative utbetalinger for de relevante kapittel. Statistikken vil avvike noe fra offisielt statsregnskap, se eget avsnitt.
 • Antall mottakere per fylke/kommune/bydel = Antall unike personer i løpet av året. Personer som kun mottar feriepenger (dagepnger, foreldrepenger, sykepenger) er ekskludert. Det beregnes separate tall for land, fylke/kommune, bydel. Det beregnes separate tall for kapittel, hovedområde og i alt.
 • Befolkning: Beregnet befolkning per 30.6. Den er basert på NAVs kopi av folkeregister og benyttes som referansetall
 • Kr per innbygger = Utbetalt beløp dividert med befolkning
 • Kr per mottaker = Utbetalt beløp dividert med antall mottakere

Fordelingsvariabler

Stønadsområde = Kapittel for bevilgingskonto i statsbudsjett/-regnskskap. Gruppering av stønadsområder til "arbeidsliv og sykdom", "barn og foreldre", "pensjoner", "familie", "øvrig". Fylke, kommune og bydel: Bosted

Statsregnskap og utbetalingsstatistikk

Regnskap fra statlige etater rapporteres inn årlig til et samlet statsregnskap som gis som melding fra regjeringen til Stortinget (som regel St. meld 3 fra Finansdepartementet). Statsregnskap er det offisielle regnskapet fra NAV. I tillegg til kontering etter kapittel og poster i statsregnskap konteres Arbeids- og velferdsetatens regnskap fra 2014 etter ny statlig artkontoplan fra Direktoratet for Økonomistyring (DFØ). Denne er basert på Norsk Standard kontoplan.

Hovedelen av Arbeids- og velferdsetatens utgifter blir kontert på kontogruppe 87 tilskudd. Tilskudd fordeles på underkontoer i tråd med sektorinndelingen som SSB benytter i nasjonalregnskap og skal i utgangspunktet fordeles etter fysisk mottaker av pengene (ikke rettighetshaver).

Utbetalingsstatistikk basert på data fra utbetalingsregister i NAV vil avvike noe fra offisielt regnskap pga:

 • utbetalingsregister omfatter utbetalinger til fysiske og juridiske personer. Det kan i noen tilfeller være behov for posteringer i offisielt regnskap som ikke føres på enkeltpersoner
 • periodisering (hvilken dato utbetaling føres på) skjer tidligere i utbetalingstatistikk enn i offisielt regnskap
 • feil i utbetalingstatistikken pga ikke presist nok datagrunnlag Nytt fra 2016: Tilleggstønader for arbeidssøkere, arbeidsavklaringspenger og enslige forsørgere sakbehandles likt. Inntil videre kan disse midlene i statistikk fordelt på bosted ikke fordeles på kapittel. Se arkfane om statsregnskap for sammenlikning mellom tall i dette tabellsettet og offisielt statsregnskap.

Kildesystem

Utbetalingssystem UR (Utbetalingsreskontro) og saksbehandlingssystem Arena.

Oppdatering/statistikkperiode

Årlig Spesielle tegn

* = Tall kan ikke oppgis (tall under fire personer, eller andre årsaker til at tall ikke kan angis)