Stønad til enslig mor eller far

Statistikk pr. 31. mars 2021

Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn

Tabeller

Færre mottakere av stønad til enslig forsørger

Per 31. mars 2021 var det 14 132 personer som mottok stønad til enslig forsørger. Det er 622 personer eller 4,2 prosent færre enn i samme periode i 2020. Sammenlignet med mars 2012 har antallet blitt mer enn halvert, med en reduksjon på 17 000 mottakere. Det meste av nedgangen er et resultat av flere innstramminger i regelverket (særlig de som kom i 2016, se faktaboks), i tillegg til at en nedgang i fødselstallene også påvirker statistikken.

Av alle som mottok stønad i forbindelse med at de var enslig forsørger var det 54 prosent som kun mottok overgangsstønad, 24,7 prosent som kun mottok stønad til barnetilsyn, og 21,2 prosent som mottok en kombinasjon av disse. 

48,4 prosent av stønadsmottakerne er i aldersgruppen 30-39 år. 30,2 prosent er under 30 år, mens 21,4 prosent er 40 år eller eldre. Det er blant de yngste mottakerne vi finner det meste av nedgangen i antall mottakere av stønad til enslig forsørger i mars 2021 sammenlignet med samme tidspunkt året før. Antall mottakere har blitt redusert med 385 personer i aldersgruppa under 30 år i denne perioden.

95 prosent av mottakerne er kvinner, og denne andelen har vært stabil de siste ti årene. 

Mottakere av overgangsstønad

Overgangsstønad skal sikre inntekt til livsopphold for den som er alene om omsorgen for barn og gis i en begrenset periode. For å kunne motta overgangsstønad etter at barnet har fylt ett år, må mottakeren være i yrkesrettet aktivitet.

Per mars 2021 var det 10 635 personer som mottok overgangsstønad. Det er 75 flere enn i samme periode i 2020 eller en oppgang på 0,7 prosent. Sammenlignet med mars 2012 har det vært en nedgang på 11 554 mottakere. 

71,8 prosent av mottakerne av overgangsstønad mottok kun overgangsstønad, mens 28,2 prosent mottok både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn.

Stønad til barnetilsyn

Stønad til barnetilsyn kan gis til enslig mor eller far som må overlate pass av barn til andre på grunn av arbeid. Stønaden kan gis uavhengig av retten til overgangsstønad.

Per mars 2021 var det 6 497 personer som mottok stønad til barnetilsyn. Det er en nedgang på 12,6 prosent sammenlignet med mars 2020. Sammenligner vi med mars 2012 har antallet blitt redusert med 67,3 prosent, en reduksjon på 13 395 mottakere. 

Blant mottakerne var det 53,8 prosent som kun mottok stønad til barnetilsyn, mens 46,2 prosent mottok både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn.

Hovedårsakene til at antallet med stønad til barnetilsyn har sunket er innstramminger i regelverket, samt innføringen av makspris og gratis kjernetid i barnehagen for familier med lav inntekt. Fra 1. august 2020 var det gratis kjernetid i barnehagen for 2-5-åringer som bor i husholdninger med lavere inntekt enn 566 100 kroner, i tillegg til at man ikke skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens inntekt til barnehage.

Fra 1. mars 2020 har utbetaling av stønad til barnetilsyn blitt samordnet med mottak av kontantstøtte. Innvilget kontantstøtte vil med dette trekkes fra utgiftene til barnetilsyn før stønadens størrelse beregnes. Dette kan medføre at enkelte ikke får innvilget stønad til barnetilsyn.  

Fakta

Endringer som kan ha påvirket antallet mottakere:

1. januar 2016:

  • Retten til stønad faller bort dersom den enslige forsørgeren får samboer.
  • Retten til stønad faller bort dersom den enslige forsørgeren får et nytt barn med samme partner.
  • Det er ikke lenger mulig å få overgangsstønad i omstillingstid etter samlivsbrudd, separasjon/skilsmisse til barnet fyller 10 år, men kun til barnet fyller 8 år. 
  • Utdanning som vilkår for stønad må være godkjent av NAV som nødvendig og hensiktsmessig for å komme i arbeid.

1. mars 2020:

  • Beregning av stønad til barnetilsyn blir samordnet med kontantstøtte. Det kan føre til at færre får innvilget stønad til barnetilsyn, da innvilget kontantstøtte skal trekkes fra utgiftene til barnetilsyn før stønaden beregnes. 

Les mer i om statistikken.
 

Relevante artikler om enslige forsørgere i NAVs tidsskrift Arbeid og velferd:

Småbarnsmødre over på andre trygdeytelser etter innstramminger i overgangsstønaden (nr. 3-2018)

Sysselsetting blant enslige mødre: Har aktivitetskrav i småbarnsfasen effekt? (nr. 1-2017)

Økt sysselsetting blant mottakere av overgangsstønad (nr. 2-2015)