Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn

Tabeller

Færre mottakere av stønad til enslig forsørger

Per 30. september 2020 var det 12 119 personer som mottok stønad til enslig forsørger. Det er 203 personer eller 1,6 prosent færre enn i samme periode i 2019. Sammenlignet med september 2011 har antallet blitt mer enn halvert, med en reduksjon på 13 927 mottakere. Det meste av nedgangen er et resultat av flere innstramminger i regelverket (særlig de som kom i 2016, se faktaboks), i tillegg til at en nedgang i fødselstallene også påvirker statistikken.

Av alle som mottok stønad i forbindelse med at de var enslig forsørger var det 68,1 prosent som kun mottok overgangsstønad, 17,4 prosent som kun mottok stønad til barnetilsyn, og 14,5 prosent som mottok en kombinasjon av disse. 

Snaut 48 prosent av stønadsmottakerne er i aldersgruppen 30-39 år. Om lag 33 prosent er under 30 år, mens 19 prosent er 40 år eller eldre. Det er blant de yngste mottakerne vi finner et redusert antall mottakere av stønad til enslig forsørger i september 2020 sammenlignet med samme tidspunkt året før. Antall mottakere har blitt redusert med 364 personer i aldersgruppa under 30 år i perioden, mens vi ser en økning på 161 mottakere i aldersgruppa 30 år og eldre. 

95 prosent av mottakerne er kvinner, og denne andelen har vært stabil de siste ti årene.   

Mottakere av overgangsstønad

Overgangsstønad skal sikre inntekt til livsopphold for den som er alene om omsorgen for barn og gis i en begrenset periode. For å kunne motta overgangsstønad etter at barnet har fylt ett år, må mottakeren være i yrkesrettet aktivitet.

Per september 2020 var det 10 016 personer som mottok overgangsstønad. Det er 151 færre enn i samme periode i 2019, en nedgang på 1,5 prosent. Sammenlignet med september 2011 har nedgangen vært på 11 710 mottakere. 82 prosent av mottakerne av overgangsstønad mottok kun overgangsstønad, mens 18 prosent mottok både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn.

Stønad til barnetilsyn

Stønad til barnetilsyn kan gis til enslig mor eller far som må overlate pass av barn til andre på grunn av arbeid. Stønaden kan gis uavhengig av retten til overgangsstønad.

Per september 2020 var det 3 866 personer som mottok stønad til barnetilsyn. Det er en nedgang på 2,9 prosent sammenlignet med september 2019. Sammenligner vi med juni 2011 har antallet blitt redusert med 64 prosent, en reduksjon på omlag 6 700 mottakere. Blant mottakerne var det 54 prosent som kun mottok stønad til barnetilsyn, mens 46 prosent mottok både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn.

Viktige årsaker til at antallet med stønad til barnetilsyn har sunket er innstramminger i regelverket, samt innføringen av makspris og gratis kjernetid i barnehagen for familier med lav inntekt. Fra 1. august 2020 var det gratis kjernetid i barnehagen til 2-5-åringer som bor i husholdninger med lavere inntekt enn 566 100 kroner, i tillegg til at man ikke skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens inntekt til barnehage.

Fra 1. mars 2020 har utbetaling av stønad til barnetilsyn blitt samordnet med mottak av kontantstøtte. Innvilget kontantstøtte vil med dette trekkes fra utgiftene til barnetilsyn før stønadens størrelse beregnes. Dette kan medføre at enkelte ikke får innvilget stønad til barnetilsyn.