Permittert | www.nav.no

Permittert

Sist oppdatert 24. februar 2021 13:23
info

Har du gått ut maksperioden på dagpenger, bør du søke på nytt innen utgangen av mandag 1. mars

  Er du permittert kan du ha rett til dagpenger eller annen økonomisk støtte fra NAV, og hjelp til å komme i arbeid.

  • Du får som hovedregel lønn fra arbeidsgiveren din de 10 første dagene du er permittert.
  • Etter perioden med lønn, vil mange permitterte ha rett til dagpenger fra NAV.
  • Du må selv søke om dagpenger og vi anbefaler at du sender søknaden en uke før siste dag med lønn fra arbeidsgiver.
  • Har du ikke rett til dagpenger, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp fra NAV.

  Se informasjon for deg som har søkt dagpenger.

  1. Du må være registrert som arbeidssøker for å ha rett til dagpenger.

  2. Du får tidligst dagpenger fra dagen du både er registrert som arbeidssøker og har sendt søknad om dagpenger. Vi anbefaler at du søker en uke før siste dag med lønn. Noen søknader vil bli automatisk behandlet etter informasjon du gir i søknad og på meldekort, samt fra offentlige registre.

  3. Kontroller at riktig kontonummer er registrert hos NAV.

  4. Du må sende meldekort hver 14. dag for å fortsatt være registrert som arbeidssøker. Dette gjelder også mens du venter på svar på søknaden din.

  Du kan ettersende dokumentasjon og vedlegg. På Ditt NAV kan du se om du har registrert deg som arbeidssøker, og se informasjon om at vi har mottatt søknaden din om dagpenger. Register og oppdater CVen din på arbeidsplassen.no.

  Når du søker om dagpenger på nytt vurderer NAV om vi gjenopptar din gamle dagpengeperiode, eller om du får innvilget en ny dagpengeperiode.

  Hvis du har arbeidet sammenhengende i mer enn 6 uker hos permitterende arbeidsgiver, så opphører permitteringen. Blir du permittert igjen fra samme arbeidsgiver, vil du som hovedregel måtte fylle vilkårene for en ny periode med dagpenger.

  Må du fylle vilkårene for rett til dagpenger på nytt, gjør vi en ny beregning av hvor mye du skal få i dagpenger.

  Du får som hovedregel lønn fra arbeidsgiveren din de 10 første dagene du er permittert.

  Er du permittert fra arbeid i fiskeindustrien får du ikke lønn fra arbeidsgiveren din de første dagene du er permittert, men du kan ha rett til dagpenger fra første dag du er permittert.

  Er du permittert fordi andre grupper av arbeidstakere er i streik ved bedriften der du er ansatt, får du ikke lønn fra arbeidsgiveren din de første dagene du er permittert, men du kan ha rett til dagpenger fra første dag du er permittert.

  Reglene for rett til dagpenger er midlertidig endret i perioden 19. februar til 30. september 2021.

  Se tilleggsinformasjon nedenfor om reglene for rett til dagpenger hvis du får dagpenger fra en dato før 19. februar 2021.

  Hovedvilkår for deg som får innvilget dagpenger 19. februar 2021 eller senere:

  • Du må være minst 40 prosent permittert

   Har du flere arbeidsforhold, er det den samlede arbeidstiden din som må være redusert.

   Når vi vurderer om arbeidstiden din er redusert med minst 40 prosent, kan vi maksimalt ta utgangspunkt i 40 timers arbeidsuke.
  • Arbeidsinntekten din må være redusert
  • Du må ha hatt arbeidsinntekt på minst  76 013 kroner (0,75 G) siste 12 månedene, eller 228 040  kroner (2,25 G) de siste 36 månedene.

   Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes også med. Inntekt som selvstendig næringsdrivende regnes ikke med.

   Du som er lærling eller har nylig avtjent verneplikt kan ha rett til dagpenger uavhengig av tidligere inntekt.
  • Du må være villig til å ta imot jobbtilbud
   Er du delvis permittert en kort periode er kravet til at du må søke annet arbeid lavere.
  • Du må som hovedregel oppholde deg i Norge og være medlem av folketrygden
   I noen tilfeller kan du ha rett til dagpenger fra Norge selv om du ikke oppholder deg i Norge. Les mer om hvilket land du skal søke dagpenger fra og ferie, feriepenger og utenlandsopphold.
  • Du må være permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren din ikke kan påvirke.
  • Du må være under 67 år
   Du kan få dagpenger til og med den måneden du blir 67 år.

  Vi bruker opplysninger fra skatteetaten.no/mineinntekter for å se om du har rett til dagpenger. Mener du opplysningene er feil, må du gi beskjed til NAV og be arbeidsgiveren din rette opplysningene.

  Du har ikke rett til dagpenger hvis du er permittert på grunn av streik, lockout eller annen arbeidstvist på arbeidsplassen din, og lønns- eller arbeidsvilkårene dine antas å bli påvirket av tvisten.

  Blir du permittert på grunn av arbeidskonflikt ved bedriften du er ansatt i, har du bare krav på dagpenger dersom dine lønns- eller arbeidsvilkår ikke kan bli påvirket av utfallet av tvisten.

  Er du ansatt i et utleiefirma, kan du ha rett til dagpenger hvis du blir permittert av utleiefirmaet på grunn av streik ved den bedriften du er utleid til.

  Er du selvstendig næringsdrivende, kan du søke om kompensasjon hvis du mister inntekt på grunn av koronasituasjonen. Er du frilanser, kan du velge om du søker dagpenger eller kompensasjon.

  Du kan ha rett til dagpenger uavhengig av om du blir permittert i en disponibelperiode eller i en friperiode. Legg ved dokumentasjon på at du har disponibelplan når du søker om dagpenger.

  Du kan kombinere utdanning med dagpenger hvis du ikke mottar lån fra lånekassen frem til 1. juli 2021. Mottar du lån fra Lånekassen, kan du søke om å få godkjent utdanning med rett til dagpenger.

  Les mer om utdanning og dagpenger.

  Er du eneste ansatt i eget AS og permitterer deg selv mer enn 80 prosent, får du som hovedregel ikke dagpenger. Dette fordi permitteringen kan framstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans.

  Avvikler du driften, kan du ha rett til dagpenger når oppsigelsestiden din er over.

  Har du oppholdstillatelse i Norge som faglært, har du ikke rett til dagpenger. Dette er fordi oppholdstillatelsen din er knyttet til en bestemt jobb.

  Du kan søke forskudd på dagpenger hvis du har sendt en søknad om dagpenger. For å få forskudd må du være minst 18 år og under 67 år. I tillegg må du ha tjent nok til å ha rett til dagpenger.

  Du kan søke forskudd på nytt når det har gått en måned fra forrige gang du søkte forskudd. Har du fått svar på søknaden din om dagpenger, kan du ikke lenger søke om forskudd.

  Har du ikke rett til dagpenger, kan du søke om økonomisk sosialhjelp.

  Les mer om økonomisk sosialhjelp

  Du har rett til hjelp fra NAV til å komme i jobb når du har registrert deg som arbeidssøker. Dette gjelder uavhengig av om du søker dagpenger eller ikke. Les om ulike tiltak for å komme i jobb.

  Får du dagpenger fra 1. januar 2021 og fremover får du ikke utbetalt dagpenger for de tre første dagene i en ny periode med dagpenger. Dette kalles ventedager.

  Som følge av koronasituasjonen får du i en midlertidig periode mer i dagpenger. Du får:

  • 80 % av inntektene dine under 304 053 kroner (3 G)
  • 62,4 % av inntektene dine mellom 304 053 kroner (3 G) og 608 106 kroner (6 G)

  Det er bestemt at den midlertidige perioden varer til 1. oktober 2021.

  Når den midlertidige perioden er over, vil du få 62,4 % av inntektene dine på opptil 608 106 kroner (6 G). Dette er det samme som før koronasituasjonen.

  Logg inn i NAV sin dagpengekalkulator for å se hvor mye du kan ha rett til i dagpenger.

  Dagpenger er skattepliktige. Har du behov for å gjøre endringer på skattekortet, må du gjøre dette på skatteetaten.no.

  Som nydimmitert vernepliktig kan du få 4 678 kroner per uke uavhengig av tidligere inntekt. Har du tjent over 304 053 kroner, kan du ha rett til mer. NAV beregner automatisk hva som lønner seg for deg.

  Forsørger du barn (biologiske og/eller adoptivbarn) under 18 år kan du ha rett på barnetillegg. Barnet må være bosatt i Norge eller annet EØS-land og forsørges av deg, men barnet trenger ikke bo hos deg. Fra 1. juli 2020 får du ikke barnetillegg hvis barnet oppholder seg utenfor EØS-området i over 90 dager i løpet av en tolvmånedersperiode. Barnetillegget er på 17 kroner per barn og utbetales for fem dager i uken.

  I forskudd får du 60 % av inntektene dine som tas med i beregningen av dagpenger, opptil 608 106 kroner (6 G). Forskuddet utbetales for en måned. I tillegg holder vi igjen 25 % for skatt. I søknaden får du en foreløpig beregning av hvor mye du vil få utbetalt.

  I brevet du får fra NAV når du søker om dagpenger (vedtak om dagpenger i Dine saker) står det hvor lenge du maksimalt kan få dagpenger.

  Du kan få dagpenger som permittert i inntil 49 uker i løpet av en periode på 18 måneder.

  I forbindelse med koronasituasjonen er det flere midlertidige regler som gjør at du kan ha rett til dagpenger frem til 30. september 2021 uavhengig av hvor lenge du har mottatt dagpenger de siste 18 månedene.

  Fra 1. juni 2021 innføres en ny periode på 1 uke med rett til lønn fra arbeidsgiver for alle som har mottatt dagpenger i 30 uker eller mer.

  Når du er permittert kan du ha rett til følgende:

  1. Lønn i 10 dager

   De første 2 ukene av permitteringen (10 dager) får du lønn fra arbeidsgiver. Dette kalles arbeidsgiverperiode 1.

   Ble du permittert mellom 20. mars og 31. august 2020 fikk du lønn fra arbeidsgiveren din de 2 første dagene du var permittert og deretter lønnskompensasjon fra NAV fram til dag 20. Fristen for å søke lønnskompensasjon gikk ut 31. desember 2020.

  2. Dagpenger i 30 uker

   Du får dagpenger fra NAV i 30 uker.

  3. Lønn i 5 dager

   Lønn fra arbeidsgiver i 1 uke (5 dager). Dette kalles arbeidsgiverperiode 2 og innføres fra 1. juni 2021. Du får automatisk dagpenger igjen etter denne uka.

  4. Dagpenger i 19 uker

   Du får dagpenger fra NAV i 19 uker.

  Saksbehandlingstiden for nye søknader om dagpenger er på rundt 4 uker.

  Har du har søkt om forskudd, kommer forskuddet på konto innen få dager.

  Du kan ha rett til en kombinasjon av dagpenger og annen økonomisk støtte fra NAV. Les mer om situasjonene nedenfor.

  Du kan ha rett til en kombinasjon av sykepenger og dagpenger.

  Jeg var først sykmeldt, så ble jeg permittert

  Jeg var først permittert eller arbeidsledig, så ble jeg sykmeldt

  Mottar du AAP, har du ikke rett til dagpenger. Blir du permittert, vil du få utbetalt mer i AAP fordi du fører færre timer med arbeid på meldekortet.

  Er du helt uføretrygdet har du ikke rett til dagpenger, selv om du blir permittert.

  Er du delvis uføretrygdet, kan du ha rett til en kombinasjon av dagpenger og uføretrygd. Hvis du kan jobbe minst 30 prosent, kan du ha rett til dagpenger. Dette er et unntak fra hovedregelen om å kunne jobbe minst 50 prosent for å ha rett til dagpenger.

  Alderspensjon fra folketrygden og avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor har ikke betydning for retten din til dagpenger. Du kan ha rett til dagpenger til og med den måneden du fyller 67 år.

  Har du pensjon fra andre ordninger, kan det ha betydning for retten til dagpenger.

  Du kan ha rett til en kombinasjon av foreldrepenger og dagpenger hvis du ikke mottar mer enn 60 prosent foreldrepenger.

  Har du søkt om dagpenger, må du gi beskjed hvis situasjonen din endrer seg. Se mer informasjon på siden for deg som har søkt om dagpenger.

  Hvis du sier opp selv uten rimelig grunn vil du ikke få utbetalt dagpenger de første 18 ukene i dagpengeperioden. Har du sagt opp før 1. januar 2021, vil du ikke få utbetalt dagpenger de første 12 ukene i dagpengeperioden. Perioden du ikke får dagpenger kalles forlenget ventetid.

  Du kan få forlenget ventetid når det er 6 måneder eller mindre siden den siste dagen du ble dekket av lønn eller etterlønn. Det er ikke tidspunktet for utbetalingen som er avgjørende, men hvilken periode utbetalingen skal dekke.

  Ventetiden starter fra samme dato som du får innvilget dagpenger fra. Det er viktig at du søker dagpenger fra første dag du er arbeidsledig og sender meldekort hver 14. dag, for at du ikke skal tape dager med rett til dagpenger.

  Den forlenga ventetiden forskyves når du er syk eller har ferie. Ventetiden forskyves også når du jobber mer enn 60 prosent av vanlig arbeidstid i løpet av en meldekortperiode.

  Hvis du sier opp selv eller selv er ansvarlig for at du mistet jobben flere ganger i løpet av 12 måneder, øker ventetiden til 26 uker.

  Arbeidsgiver kan permittere deg i perioder det er mangel på arbeidsoppgaver. Som hovedregel må arbeidsgiver varsle deg 14 dager før permitteringen starter. Når du er permittert er du fremdeles ansatt i bedriften, men arbeidstiden din er helt eller delvis redusert.

  Arbeidsgiveren din kan be deg komme tilbake på kort varsel, og du skal da få lønn for den tiden du arbeider.

  Når ansatte permitteres, fordeles kostnadene mellom bedriften og staten. Bedriften betaler deg som hovedregel lønn de 10 første dagene du er permittert. Deretter kan du ha rett til dagpenger.

  Vi skiller mellom helt og delvis permitterte. Er du helt permittert, arbeider du ikke. Er du delvis permittert, arbeider du enten kortere dager eller færre dager.

  Får du lønn av arbeidsgiveren din når du er permittert, er du i praksis delvis permittert fordi du får lønn for arbeid. Hvis du for eksempel får utbetalt 30 prosent av den vanlige lønnen din, vil du være 70 prosent permittert.

  Les mer om permittering på arbeidstilsynet.no

  Koronapandemien har ført til mange endringer i hverdagen vår. Det er vanlig å oppleve økt stress og bekymring i unntakstilstander.

  Her finner du informasjon om hvordan du selv kan ta grep for å mestre situasjonen og hvem du kan kontakte for råd og veiledning

  Les om økonomi og gjeldsrådgivning.

  Du kan ringe NAV Gjeldsrådgivning 55 55 33 39. Du trenger ikke si hvem du er for å få snakke med oss.

  Du kan også chatte med oss om økonomiske problemer. Chatten er ikke en innlogget tjeneste. På grunn av taushetsplikten kan vi bare svare på generelle spørsmål.

  Les tips om hvordan du kan få oversikt over økonomien din.