Søk om penger - permittert

 • Du får som hovedregel lønn fra arbeidsgiveren din de 15 første dagene du er permittert.
 • Etter perioden med lønn, vil mange permitterte ha rett til dagpenger fra NAV.
 • Du må selv søke om dagpenger og vi anbefaler at du sender søknaden en uke før siste dag med lønn fra arbeidsgiver.
 • Du må sende meldekort hver 14. dag, også når du venter på svar på søknaden.
 • Har du ikke rett til dagpenger, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp fra NAV.

Har du allerede søkt om dagpenger kan du lese mer her

Du bør søke om dagpenger en uke før siste dag med lønn fra arbeidsgiver. Du får tidligst dagpenger fra dagen du både har registrert deg som arbeidssøker og sendt oss søknad om dagpenger.

 1. Du må være registrert som arbeidssøker for å ha rett til dagpenger. På Min side kan du se om du er registrert som arbeidssøker. Se film om hvordan du registrerer deg.

 2. Søk dagpenger
  Hvis du har lagt ved alle opplysninger vi trenger, kan vi behandle søknaden din raskere. På Min side kan du se om vi har mottatt søknaden din om dagpenger.

  Hvis du ikke har alle vedleggene når du søker, kan du ettersende disse innen 14 dager.

  Har du ikke BankID? Søk dagpenger og ettersend dokumenter på papir

 3. Kontroller at riktig kontonummer er registrert hos NAV.

 4. Her finner du viktig informasjon om rettighetene og pliktene dine mens du mottar dagpenger.

 5. Du må sende meldekort hver 14. dag fra du har registrert deg som arbeidssøker. Tidspunktet for når du skal sende inn ditt første meldekort kan være mindre enn 14 dager fra du registrerte deg.

  Har det gått mer enn 20 dager siden siste gang du sendte et meldekort, blir du tatt ut av registeret som arbeidssøker hos NAV. Du må registrere deg som arbeidssøker på nytt og sende ny søknad om dagpenger.

 6. Register og oppdater CVen din på arbeidsplassen.no.

 7. Sjekk hvor lang saksbehandlingstiden er på dagpenger nå.

  Husk å sende meldekort og gi beskjed om endringer mens du venter på svar på søknaden.

 8. Mens du er permittert bør du ha jevnlig dialog med arbeidsgiveren din om permitteringssituasjonen din.

Har dagpengene dine vært stanset eller permitteringen din vært avbrutt, må du søke om dagpenger på vanlig måte. Når du søker om dagpenger på nytt, vurderer NAV om vi gjenopptar din gamle dagpengeperiode, eller om du får innvilget en ny dagpengeperiode.

Hvis du har arbeidet sammenhengende i mer enn 6 uker hos permitterende arbeidsgiver, så opphører permitteringen. Blir du permittert igjen fra samme arbeidsgiver må du sende inn en ny søknad om dagpenger.

Du kan ha rett til dagpenger hvis du fyller alle kravene under

 • Arbeidsinntekten din er redusert
 • Du er minst 50 prosent permittert.
  Har du flere arbeidsforhold, er det den samlede arbeidstiden din som må være redusert. Når vi vurderer om arbeidstiden din er tilstrekkelig redusert, kan vi maksimalt ta utgangspunkt i 40 timers arbeidsuke.
 • Du har hatt arbeidsinntekt på minst  167 216 kroner (1,5 G) de siste 12 månedene, eller 334 431  kroner (3 G) de siste 36 månedene.

  Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes også med. Inntekt som selvstendig næringsdrivende regnes ikke med.

  Har du nylig vært vernepliktig kan du ha rett til dagpenger uavhengig av tidligere inntekt.

  Vi bruker opplysninger fra skatteetaten.no/mineinntekter for å se om du har rett til dagpenger. Mener du opplysningene er feil, må du gi beskjed til NAV og be arbeidsgiveren din rette opplysningene.
 • Du er reell arbeidssøker
  Dette innebærer at du som hovedregel kan jobbe minst 50 prosent og er villig og i stand til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge og til å delta i arbeidsmarkedstiltak. Les mer om reell arbeidssøker nedenfor.

  Er du delvis permittert eller permittert en kort periode kan kravet til at du må søke annet arbeid være lavere enn hvis du er 100 prosent permittert i en lengre periode.
 • Du oppholder deg i Norge og er medlem av folketrygden
  I noen tilfeller kan du ha rett til dagpenger fra Norge selv om du ikke oppholder deg i Norge. Les mer om hvilket land du skal søke dagpenger fra og ferie, feriepenger og utenlandsopphold.
 • Du er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren din ikke kan påvirke.
 • Du er under 67 år
  Du kan få dagpenger til og med den måneden du blir 67 år.

Inntekt fra selvstendig næringsvirksomhet gir ikke rett til dagpenger. Har du hatt inntekt som arbeidstaker eller frilanser de 3 siste årene kan du ha rett til dagpenger.

Du kan ha rett til dagpenger uavhengig av om du blir permittert i en disponibelperiode eller i en friperiode. Legg ved dokumentasjon på at du har disponibelplan når du søker om dagpenger.

Du kan søke om å kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring. Les mer om reglene for utdanning og dagpenger.

Hvis du er den eneste ansatte i ditt eget AS og permitterer deg selv mer enn 80 prosent, får du som hovedregel ikke dagpenger. Det er fordi permitteringen kan framstå som en nedleggelse, i stedet for en midlertidig driftsstans.

Legger du ned driften, kan du ha rett til dagpenger når oppsigelsestiden din er over.

Har du oppholdstillatelse i Norge som faglært, har du ikke rett til dagpenger. Dette er fordi oppholdstillatelsen din er knyttet til en bestemt jobb.

Hvis du ikke har rett til dagpenger eller annen økonomisk støtte fra NAV, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp.

Du har rett til hjelp fra NAV til å komme i jobb når du har registrert deg som arbeidssøker. Dette gjelder uavhengig av om du søker dagpenger eller ikke. Les om ulike tiltak for å komme i jobb.

62,4 prosent av inntektene dine opptil 668 862 kroner (6 G).

Dagpenger er skattepliktige. Gå til skatteetaten.no hvis du har behov for å gjøre endringer på skattekortet.

Hvis du får innvilget dagpenger fra 1. april, får du ikke utbetaling for de 3 første dagene du har rett til dagpenger. Dette er din egenandel og kalles ventedager. NAV trekker ventedagene automatisk.

Du får ikke dagpenger hvis du ikke blir ferdig med ventedagene innen de 15 første virkedagene. Har du på grunn av dette ikke fått utbetalt dagpenger etter de 2 første meldekortperiodene, må du derfor søke på nytt hvis du fremdeles trenger dagpenger. Ta kontakt med NAV hvis du er usikker.

Dager du er syk, har ferie eller jobber mer enn 50 prosent av vanlig arbeidstid, regnes ikke med i ventedagene.

Hvis du er syk, har ferie eller jobber så mye at du ikke blir ferdig med de tre ventedagene i løpet av de første 15 virkedagene, vil du ikke ha rett til dagpenger. Dagpengesaken din vil da bli avsluttet, uten varsel. Du kan søke på nytt dersom du igjen oppfyller vilkårene. For deg som er permittert fra fiskeindustrien er det ikke ventedager.

Barnetillegget er på 17 kroner per barn, og blir utbetalt for fem dager i uken. Du kan ha rett til barnetillegg hvis du forsørger barn under 18 år. Fra 1. februar 2023 blir barnetillegget på 35 kroner per barn.

Du kan ha rett til barnetillegg selv om barnet ikke bor hos deg. Barnet må være bosatt i Norge eller et annet land innenfor EØS-området. Du får ikke barnetillegg hvis barnet oppholder seg utenfor EØS-området i over 90 dager i løpet av en tolvmånedersperiode.


I brevet du får fra NAV når du søker om dagpenger (vedtak om dagpenger i Dine saker) står det hvor lenge du maksimalt kan få dagpenger.

Når du er permittert kan du ha rett til følgende:

 1. De første 3 ukene av permitteringen (15 dager) får du lønn fra arbeidsgiver. Dette kalles arbeidsgiverperiode.

 2. Hvis du blir permittert kan du motta dagpenger som permittert i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Var du permittert før 1. juli 2021, vil ikke disse permitteringsukene telle med i perioden på 18 måneder.

Du kan ha rett til en kombinasjon av dagpenger og annen økonomisk støtte. Les mer om situasjonene nedenfor.

Har du søkt om dagpenger, må du gi beskjed hvis situasjonen din endrer seg. Se mer informasjon på siden for deg som har søkt om dagpenger.

Hvis du sier opp, eller selv er ansvarlig for at du mister jobben, vil du ikke få utbetalt dagpenger i 18 uker.

Hvis du blir syk eller har ferie, vil de 18 ukene forskyves like lenge som du er syk eller har ferie. Hvis du jobber mer enn 50 prosent av den vanlige arbeidstiden din i løpet av en meldekortperiode, vil de 18 ukene også bli forskjøvet.

Hvis du sier opp jobben din selv, eller er ansvarlig for at du har mistet en jobb flere ganger i løpet av 12 måneder, øker de 18 ukene til 26 uker.

Du har ikke rett til dagpenger hvis du er permittert på grunn av streik, lockout eller annen arbeidstvist på arbeidsplassen din, og lønns- eller arbeidsvilkårene dine antas å bli påvirket av tvisten.

Du kan ha rett til dagpenger fra første dag du er permittert, både når det er streik i din egen bedrift, eller i en annen bedrift. Du har bare krav på dagpenger dersom dine lønns- eller arbeidsvilkår ikke kan bli påvirket av utfallet av streiken. Du får ikke lønn fra arbeidsgiveren din de første 15 dagene du er permittert.

Er du ansatt i et bemanningsbyrå, eller et firma som leier deg ut til en annen arbeidsplass, kan du ha rett til dagpenger hvis du blir permittert av bemanningsbyrået på grunn av streik ved den bedriften du er utleid til.

Arbeidsgiver kan permittere deg i perioder det er mangel på arbeidsoppgaver. Som hovedregel må arbeidsgiver varsle deg 14 dager før permitteringen starter. Når du er permittert er du fremdeles ansatt i bedriften, men arbeidstiden din er helt eller delvis redusert.

Arbeidsgiveren din kan be deg komme tilbake på kort varsel, og du skal da få lønn for den tiden du arbeider.

Når ansatte permitteres, fordeles kostnadene mellom bedriften og staten. Bedriften betaler deg som hovedregel lønn de 15 første dagene du er permittert. Deretter kan du ha rett til dagpenger.

Vi skiller mellom helt og delvis permitterte. Er du helt permittert, arbeider du ikke. Er du delvis permittert, arbeider du enten kortere dager eller færre dager.

Får du lønn av arbeidsgiveren din når du er permittert, er du i praksis delvis permittert fordi du får lønn for arbeid. Hvis du for eksempel får utbetalt 30 prosent av den vanlige lønnen din, vil du være 70 prosent permittert.

Les mer om permittering på arbeidstilsynet.no

Hvis du er permittert fra fiskeindustrien kan du ha rett til dagpenger hvis arbeidstiden din er redusert med minst 40 prosent.

Arbeidsgiveren din skal betale deg lønn som vanlig i perioden fra du får permitteringsvarselet og frem til permitteringen starter. Du kan ha rett til dagpenger fra første dag du er permittert.

Du kan motta dagpenger som permittert i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder.

For deg som er permittert fra fiskeindustrien er det ikke ventedager. Det betyr at du kan få utbetalt dagpenger fra første dag du er permittert.

Mottar du dagpenger, kan du jobbe i inntil 60 prosent av din vanlige arbeidstid og fremdeles få utbetalt reduserte dagpenger.

Er du ansatt i en fiskeforedlingsbedrift, fiskeoljebedrift eller i sjømatindustrien, regner vi deg som ansatt i fiskeindustrien.

Det er vanlig å oppleve økt stress og bekymring i vanskelige perioder i livet. Du kan ha rett til ulike typer hjelp og støtte fra NAV.

Hvis du ikke har rett til dagpenger eller annen økonomisk støtte fra NAV, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp.

Les om økonomi og gjeldsrådgivning.

Du kan ringe NAV Gjeldsrådgivning 55 55 33 39. Du trenger ikke si hvem du er for å få snakke med oss.

Du kan også chatte med oss om økonomiske problemer. Chatten er ikke en innlogget tjeneste. På grunn av taushetsplikten kan vi bare svare på generelle spørsmål.