Søk om penger - permittert

Notifikasjoner

 • Du får som hovedregel lønn fra arbeidsgiveren din de 10 første dagene du er permittert.
 • Etter perioden med lønn, vil mange permitterte ha rett til dagpenger fra NAV.
 • Du må selv søke om dagpenger og vi anbefaler at du sender søknaden en uke før siste dag med lønn fra arbeidsgiver.
 • Du må sende meldekort hver 14. dag, også når du venter på svar på søknaden.
 • Har du ikke rett til dagpenger, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp fra NAV.

Har du allerede søkt om dagpenger kan du lese mer her

Du bør søke om dagpenger en uke før siste dag med lønn fra arbeidsgiver. Du får tidligst dagpenger fra dagen du både har registrert deg som arbeidssøker og sendt oss søknad om dagpenger.

 1. Du må være registrert som arbeidssøker for å ha rett til dagpenger.

 2. Hvis du har lagt ved alle opplysninger vi trenger, kan vi behandle søknaden din raskere.

 3. Kontroller at riktig kontonummer er registrert hos NAV.

 4. Når du har søkt om dagpenger må du blant annet gi beskjed om endringer. Les om dette og annen viktig informasjon.

 5. Du må sende meldekort hver 14. dag fra du har registrert deg som arbeidssøker. Tidspunktet for når du skal sende inn ditt første meldekort kan være mindre enn 14 dager fra du registrerte deg.

  Har det gått mer enn 20 dager siden siste gang du sendte et meldekort, blir du tatt ut av registeret som arbeidssøker hos NAV. Du må registrere deg som arbeidssøker på nytt og sende ny søknad om dagpenger.

Du kan ettersende dokumentasjon og vedlegg. På Ditt NAV kan du se om du har registrert deg som arbeidssøker, og se informasjon om at vi har mottatt søknaden din om dagpenger. Register og oppdater CVen din på arbeidsplassen.no.

Når du søker om dagpenger på nytt vurderer NAV om vi gjenopptar din gamle dagpengeperiode, eller om du får innvilget en ny dagpengeperiode.

Hvis du har arbeidet sammenhengende i mer enn 6 uker hos permitterende arbeidsgiver, så opphører permitteringen. Blir du permittert igjen fra samme arbeidsgiver, vil du som hovedregel måtte fylle vilkårene for en ny periode med dagpenger.

Må du fylle vilkårene for rett til dagpenger på nytt, gjør vi en ny beregning av hvor mye du skal få i dagpenger.

Du får som hovedregel lønn fra arbeidsgiveren din de 10 første dagene du er permittert.

Er du permittert fra arbeid i fiskeindustrien får du ikke lønn fra arbeidsgiveren din de første dagene du er permittert, men du kan ha rett til dagpenger fra første dag du er permittert.

Er du permittert fordi andre grupper av arbeidstakere er i streik ved bedriften der du er ansatt, får du ikke lønn fra arbeidsgiveren din de første dagene du er permittert, men du kan ha rett til dagpenger fra første dag du er permittert.

Du kan ha rett til dagpenger hvis:

 • Arbeidsinntekten din er redusert
 • Får du dagpenger fra 30. september eller tidligere, må du være minst 40 prosent permittert. Får du dagpenger fra 1. oktober eller senere, må du være minst 50 prosent permittert.

  Når du har fått innvilget dagpenger kan du jobbe inntil 60 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode, og fremdeles få utbetalt reduserte dagpenger. Dette gjelder både for deg som får innvilget dagpenger før og etter 1. oktober 2021.

  Har du flere arbeidsforhold, er det den samlede arbeidstiden din som må være redusert. Når vi vurderer om arbeidstiden din er redusert med minst 40 prosent, kan vi maksimalt ta utgangspunkt i 40 timers arbeidsuke.
 • Får du dagpenger fra 30. september eller tidligere, må du ha hatt arbeidsinntekt på minst  79,799 kroner (0,75 G) de siste 12 månedene, eller 239,398  kroner (2,25 G) de siste 36 månedene.

  Får du dagpenger fra 1. oktober eller senere, må du ha hatt arbeidsinntekt på minst  159,599 kroner (1,5 G) de siste 12 månedene, eller 319,197  kroner (3 G) de siste 36 månedene.

  Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes også med. Inntekt som selvstendig næringsdrivende regnes ikke med.

  Har du nylig har avtjent verneplikt kan du ha rett til dagpenger uavhengig av tidligere inntekt. Du som er lærling kan ha rett til dagpenger uavhengig av tidligere inntekt hvis du får dagpenger fra 30. september eller tidligere.
 • Du er reell arbeidssøker
  Dette innebærer at du som hovedregel kan jobbe minst 50 prosent og er villig og i stand til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge og delta i arbeidsmarkedstiltak. Les mer om reell arbeidssøker nedenfor.

  Er du delvis permittert eller permittert en kort periode kan kravet til at du må søke annet arbeid være lavere enn hvis du er 100 % permittert i en lengre periode.
 • Du oppholder deg i Norge og er medlem av folketrygden
  I noen tilfeller kan du ha rett til dagpenger fra Norge selv om du ikke oppholder deg i Norge. Les mer om hvilket land du skal søke dagpenger fra og ferie, feriepenger og utenlandsopphold.
 • Du er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren din ikke kan påvirke.
 • Du er under 67 år
  Du kan få dagpenger til og med den måneden du blir 67 år.

Vi bruker opplysninger fra skatteetaten.no/mineinntekter for å se om du har rett til dagpenger. Mener du opplysningene er feil, må du gi beskjed til NAV og be arbeidsgiveren din rette opplysningene.

Reglene for rett til dagpenger er midlertidig endret i perioden 19. februar til 30. september 2021.

Gikk du ut maksperioden på dagpenger i perioden 1. november 2020 til 19. februar 2021 kan du ha rett til dagpenger igjen. For å få dette, må du søke om dagpenger på nytt.

Se tilleggsinformasjon nedenfor om reglene for rett til dagpenger hvis du får dagpenger fra en dato før 19. februar 2021.

Du har ikke rett til dagpenger hvis du er permittert på grunn av streik, lockout eller annen arbeidstvist på arbeidsplassen din, og lønns- eller arbeidsvilkårene dine antas å bli påvirket av tvisten.

Blir du permittert på grunn av arbeidskonflikt ved bedriften du er ansatt i, har du bare krav på dagpenger dersom dine lønns- eller arbeidsvilkår ikke kan bli påvirket av utfallet av tvisten.

Er du ansatt i et utleiefirma, kan du ha rett til dagpenger hvis du blir permittert av utleiefirmaet på grunn av streik ved den bedriften du er utleid til.

Er du selvstendig næringsdrivende, kan du søke om kompensasjon hvis du mister inntekt på grunn av koronasituasjonen. Er du frilanser, kan du velge om du søker dagpenger eller kompensasjon.

Du kan ha rett til dagpenger uavhengig av om du blir permittert i en disponibelperiode eller i en friperiode. Legg ved dokumentasjon på at du har disponibelplan når du søker om dagpenger.

Du kan kombinere utdanning med dagpenger fram til og med 30. september 2021, hvis du ikke mottar lån fra Lånekassen for dette semesteret. Mottar du lån fra Lånekassen, kan du søke om å få godkjent utdanning med rett til dagpenger.

1. oktober 2021 kommer nye regler for utdanning i kombinasjon med dagpenger. Det er egne overgangsregler for deg som allerede er under utdanning eller opplæring.

Les mer om de nye reglene og overgangsreglene på utdanning og dagpenger.

Er du eneste ansatt i eget AS og permitterer deg selv mer enn 80 prosent, får du som hovedregel ikke dagpenger. Dette fordi permitteringen kan framstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans.

Avvikler du driften, kan du ha rett til dagpenger når oppsigelsestiden din er over.

Har du oppholdstillatelse i Norge som faglært, har du ikke rett til dagpenger. Dette er fordi oppholdstillatelsen din er knyttet til en bestemt jobb.

Fra 26. mai kl. 15.00 kan du ikke lengre søke om forskudd på dagpenger.

Les mer om forskudd på dagpenger her.

Har du ikke rett til dagpenger, kan du søke om økonomisk sosialhjelp.

Les mer om økonomisk sosialhjelp

Du har rett til hjelp fra NAV til å komme i jobb når du har registrert deg som arbeidssøker. Dette gjelder uavhengig av om du søker dagpenger eller ikke. Les om ulike tiltak for å komme i jobb.

På grunn av midlertidige koronaregler får du i en periode mer i dagpenger. Du får

 • 80 % av inntektene dine under 319,197 kroner (3 G)
 • 62,4 % av inntektene dine mellom 319,197 kroner (3 G) og 638,394 kroner (6 G)

Fra 1. november har regjeringen foreslått å gå tilbake til de vanlige reglene for hvor mye du kan få i dagpenger. Etter de vanlige reglene vil du få 62,4 % av inntektene dine på opptil 638,394 kroner (6 G).

Du kan også Logge inn i NAVs dagpengekalkulator for å se hvor mye du kan ha rett til i dagpenger.

Dagpenger er skattepliktige. Gå til skatteetaten.no hvis du har behov for å gjøre endringer på skattekortet.

Som nydimmitert vernepliktig kan du få 4,911 kroner per uke uavhengig av tidligere inntekt. Har du tjent over 319,197 kroner, kan du ha rett til mer. NAV beregner automatisk hva som lønner seg for deg.

Forsørger du barn (biologiske og/eller adoptivbarn) under 18 år kan du ha rett på barnetillegg. Barnet må være bosatt i Norge eller annet EØS-land og forsørges av deg, men barnet trenger ikke bo hos deg. Du får ikke barnetillegg hvis barnet oppholder seg utenfor EØS-området i over 90 dager i løpet av en tolvmånedersperiode. Barnetillegget er på 17 kroner per barn og utbetales for fem dager i uken.

I brevet du får fra NAV når du søker om dagpenger (vedtak om dagpenger i Dine saker) står det hvor lenge du maksimalt kan få dagpenger.

Når du er permittert kan du ha rett til følgende:

 1. De første 2 ukene av permitteringen (10 dager) får du lønn fra arbeidsgiver. Dette kalles arbeidsgiverperiode 1.

 2. Hvis du blir permittert med virkning fra 1. juli 2021 eller senere, kan du motta dagpenger som permittert i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Var du permittert før 1. juli 2021, vil ikke disse permitteringsukene telle med i perioden på 18 måneder.

  Hvis du blir permittert med virkning før 1. juli 2021, kan du få dagpenger som permittert i inntil 49 uker i løpet av en periode på 18 måneder.

  I forbindelse med koronasituasjonen er det flere midlertidige regler som gjør at du kan ha rett til dagpenger frem til 30. september 2021 uavhengig av hvor lenge du har mottatt dagpenger de siste 18 månedene. Regjeringen har foreslått å forlenge dagpengene til arbeidsledige og permitterte frem til 1. november 2021.

Saksbehandlingstiden for nye søknader om dagpenger er på rundt 4 uker.

Du kan ha rett til en kombinasjon av dagpenger og annen økonomisk støtte fra NAV. Les mer om situasjonene nedenfor.

Har du søkt om dagpenger, må du gi beskjed hvis situasjonen din endrer seg. Se mer informasjon på siden for deg som har søkt om dagpenger.

NAV vurderer om du har sagt opp uten rimelig grunn eller selv er ansvarlig for at du mistet jobben. Hvis du sier opp selv uten rimelig grunn eller er selv ansvarlig for at du mistet jobben, vil du ikke få utbetalt dagpenger de første 18 ukene i dagpengeperioden. Perioden du ikke får dagpenger kalles forlenget ventetid.

Du kan slippe forlenget ventetid hvis det er mer enn 6 måneder siden den siste dagen du ble dekket av lønn eller etterlønn. Det er ikke tidspunktet for utbetalingen som er avgjørende, men hvilken periode utbetalingen skal dekke.

Ventetiden starter fra samme dato som du får innvilget dagpenger fra. Det er viktig at du søker dagpenger fra første dag du er arbeidsledig og sender meldekort hver 14. dag, for at du ikke skal tape dager med rett til dagpenger.

Den forlenga ventetiden forskyves når du er syk eller har ferie. Ventetiden forskyves også når du jobber mer enn 60 prosent av vanlig arbeidstid i løpet av en meldekortperiode.

Hvis du sier opp selv eller selv er ansvarlig for at du mistet jobben flere ganger i løpet av 12 måneder, øker ventetiden til 26 uker.

Arbeidsgiver kan permittere deg i perioder det er mangel på arbeidsoppgaver. Som hovedregel må arbeidsgiver varsle deg 14 dager før permitteringen starter. Når du er permittert er du fremdeles ansatt i bedriften, men arbeidstiden din er helt eller delvis redusert.

Arbeidsgiveren din kan be deg komme tilbake på kort varsel, og du skal da få lønn for den tiden du arbeider.

Når ansatte permitteres, fordeles kostnadene mellom bedriften og staten. Bedriften betaler deg som hovedregel lønn de 10 første dagene du er permittert. Deretter kan du ha rett til dagpenger.

Vi skiller mellom helt og delvis permitterte. Er du helt permittert, arbeider du ikke. Er du delvis permittert, arbeider du enten kortere dager eller færre dager.

Får du lønn av arbeidsgiveren din når du er permittert, er du i praksis delvis permittert fordi du får lønn for arbeid. Hvis du for eksempel får utbetalt 30 prosent av den vanlige lønnen din, vil du være 70 prosent permittert.

Les mer om permittering på arbeidstilsynet.no

Koronapandemien har ført til mange endringer i hverdagen vår. Det er vanlig å oppleve økt stress og bekymring i unntakstilstander.

Her finner du informasjon om hvordan du selv kan ta grep for å mestre situasjonen og hvem du kan kontakte for råd og veiledning

Les om økonomi og gjeldsrådgivning.

Du kan ringe NAV Gjeldsrådgivning 55 55 33 39. Du trenger ikke si hvem du er for å få snakke med oss.

Du kan også chatte med oss om økonomiske problemer. Chatten er ikke en innlogget tjeneste. På grunn av taushetsplikten kan vi bare svare på generelle spørsmål.

Les tips om hvordan du kan få oversikt over økonomien din.