Utdanning

Det finnes hjelpemidler for deg med funksjonsnedsettelse som bidrar til at du kan gjennomføre en utdanning.

Hvem kan få hjelpemiddel under utdanning?

Har du en funksjonsnedsettelse og tar utdanning ut over videregående nivå eller mottar arbeidsavklaringspenger, kan du ha rett til hjelpemidler. Hjelpemidlet må ha en klar sammenheng med funksjonsnedsettelsen og være nødvendig for å kunne gjennomføre utdanning.

Hva kan du få?

Tilrettelegging av en studieplass kan både være et ergonomisk tiltak eller et hjelpemiddel, som leselist eller programvare. Støtten er avgrenset til praktisk tilrettelegging og gjelder ikke pedagogiske tiltak.

Du kan få hjelpemidler både hjemme og på studiestedet.

Hjelpemidler blir gitt som utlån fra hjelpemiddelsentralen og skal leveres tilbake når utdanningen er slutt eller avbrytes, eller hvis hjelpemidlet av andre grunner ikke lenger er i bruk.

Hjelpemiddelsentralen gir, i samarbeid med NAV-kontoret, råd og veiledning om hva som skal til for å delta i arbeid ved å vurdere utdannings- og arbeidsmuligheter, aktuelle tiltak og virkemidler.Les mer om arbeidsrettet veiledningstjeneste.

Hvordan søker du?

Studiestedet er ansvarlig for å bidra til samarbeid om tilrettelegging av din studiesituasjon ut fra muligheter og behov. Funksjonsvurderinger må gjøres av kommunehelsetjenesten, eventuelt andre som har kompetanse til å foreta slike vurderinger.

Slik går du fram for å søke

Reparasjon og veldikehold

Når du har fått stønad til et hjelpemiddel er det viktig at du tar godt vare på hjelpemiddelet og passer på at det fungerer hensiktsmessig. Vanlig vedlikehold er ditt ansvar.

Les mer om reparasjon og vedlikehold