Lån til spesialtilpasset kassebil

Spesialtilpasset kassebil er en bil som er tilpasset med rullestolheis eller rampe.

Hvem kan søke?

Hovedregelen er at du kan søke om lån til en spesialtilpasset kassebil dersom du er avhengig av heis eller rampe for å komme inn og ut av bil. 

Dersom du har så sterkt begrenset gangfunksjon at du er nær ved å oppfylle hovedregelen, men ikke er avhengig av heis eller rampe for å komme inn eller ut av bil, kan NAV vurdere om du likevel fyller vilkårene for lån til spesialtilpasset kassebil. Det må være nødvendig med kassebil for å kunne medbringe hjelpemiddel, eksempelvis en elektrisk rullestol.

I vurderingen av om du fyller vilkårene vil vi blant annet legge vekt på om du kjører selv eller skal sitte på i bilen. Behovet for bil må skyldes en fysisk funksjonsnedsettelse. Funksjonsnedsettelsen må ha oppstått før du fylte 70 år.

Du kan også søke om lån til en spesialtilpasset kassebil dersom du har utagerende adferd i et slikt omfang at du må skjermes fra førermiljøet i bilen av trafikksikkerhetsmessige hensyn, og at det av den grunn er behov for en større bil.

Lånet kan gis både for å reise til og fra arbeid eller utdannelsessted og for å dekke nødvendig transportbehov i dagliglivet.

Transportbehov

Du må ha et transportbehov som ikke kan dekkes på annen måte enn ved egen bil. Transportbehov som dekkes gjennom annet lovverk, som skyss til skole eller til behandling, blir ikke regnet med i transportbehovet. Turer som kan dekkes ved transporttjeneste, drosje eller ved hjelp av nær familie blir også trukket fra når vi vurderer om transportbehovet er stort nok til at vi kan gi lån til bil.

Hvilken bil får du?

Det gis i utgangspunktet lån til gjenbruksbil. Dersom det ikke finnes gjenbruksbiler som egner seg, kan du få lån til en ny bil. NAV har innkjøpsavtale for biler. Rammeavtalen for tilpassede kassebiler er tilgjengelig på hjelpemiddeldatabasen. Avtalen bestemmer hvilken bil som skal vurderes først. Du kan under gitte vilkår kjøpe en dyrere bil enn den du får innvilget. Du må da selv betale de ekstra kostnadene dette medfører.

Økonomisk behovsprøving

Behovsprøvingen avgjør hvor stor egenandel du må betale dersom du får lån til spesialtilpasset kassebil. Ingen må betale mer enn 150.000 kroner i egenandel.

Behovsprøvingen er basert på inntekt. Når vi gjennomfører behovsprøvingen tar vi utgangspunkt i alminnelig inntekt som vi regner om til grunnbeløpet. Vi bruker som hovedregel siste tilgjengelige likningsopplysninger. Har du ektefelle, eller samboer som du har felles barn med, blir deres inntekt tatt med i behovsprøvingen. I behovsprøvingen tar vi hensyn til om du forsørger ektefelle eller barn under 18 år.

Hvis du kan dokumentere at det er nødvendig med to biler i familien, for eksempel i forbindelse med arbeid, kan inntektsgrunnlaget for beregning av egenandel halveres.

Denne tabellen viser hvordan inntekt påvirker lån eller tilskudd til bil fra folketrygden.

Inntekter mellom Lån/tilskudd i prosent
0-3 G 100
3-3,5 G 80
3,5-4 G 70
4-4,5 G 60
4,5-5 G 50
5-5,5 G 40
5,5-6 G 20

 

Det er viktig å være klar over at du må betale hele egenandelen før du kan få utlevert bilen. Du kan ikke få lån av NAV til å dekke egenandelen.

Saksgang 

 • Du sender søknad og nødvendige vedlegg
 • Vi gir svar på søknaden
 • Dersom innvilgelse blir du kalt inn til møte på bilsenteret 
 • Du møter på bilsenteret sammen med kommunal terapeut for at vi i fellesskap vurderer hvilken bil og hvilket spesialutstyr som er nødvendig
 • Du tar kontakt med en bilforhandler dersom det skal bestilles ny bil
 • Bilforhandler sender oss prisskjema for den bilen som skal bestilles
 • Vi sender deg vedtak på innvilget bil og spesialutstyr sammen med akseptbrev 
 • Du returnerer undertegnet akseptbrev til oss 
 • Vi klargjør gjenbruksbil eller bestiller ny bil 
 • Du betaler eventuell egenandel 
 • Vi sender deg gjeldsbrev og salgspant til underskrift 
 • Du undertegner gjeldsbrev og salgspant 
 • Dersom du er mindreårig eller under vergemål, må du sende gjeldsdokumentene til statsforvalteren for godkjenning
 • Vi mottar undertegnet gjeldsbrev og salgspant 
 • Bilombygger bygger om bilen
 • Trafikkstasjonen godkjenner bilen
 • Salgspant blir tinglyst 
 • Vi sender deg kopi av gjeldsbrevet
 • Du forsikrer bilen med tredjemannsinteresse 
 • Du får bilen utlevert hos bilforhandler eller bilombygger

Bytte av bil

Hovedregelen er at du kan få nytt lån til bil når bilen er minst elleve år. Er lånet gitt for reiser til arbeid eller utdanning, kan du søke om gjenanskaffelse når bilen er minst åtte år og har gått 150.000 km. Dersom helsen din har forandret seg så mye at den bilen du har ikke kan brukes lenger, kan du søke om nytt lån før tiden.

Ved behandling av søknaden vurderer bilsenteret alle vilkårene på nytt. Selv om du har fått lån til bil fra før, må du sende inn nye og oppdaterte opplysninger når du søker om stønad til ny bil.

Hva koster det å ha spesialtilpasset bil fra NAV?

Dersom du får innvilget lån til kassebil er det viktig å ha et bevisst forhold til hva dette innebærer for deg av ansvar og kostnader. Kostnadene til drift av en slik bil er betydelige. Les mer om hva det koster å ha spesialtilpasset bil fra NAV.

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om lån til spesialtilpasset kassebil.