Arbeid i utlandet

Hvis du arbeider midlertidig i utlandet (inntil 12 måneder) og lønnes av norsk arbeidsgiver, opprettholder du medlemskapet i folketrygden.

Hvis du skal arbeide i utlandet i mer enn 12 måneder eller arbeide for utenlandsk arbeidsgiver, opphører medlemskapet ditt i folketrygden.

Medlemskapet opphører også hvis du

  • begynner å arbeide på et skip som er registrert i utlandet og du lønnes av utenlandsk arbeidsgiver
  • arbeider i hotell- og restaurantvirksomhet på turistskip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister - NIS

Opphold utenfor Norge

Hvis du oppholder deg utenfor Norge mer enn 12 måneder, vil du som hovedregel ikke lenger være medlem i foketrygden. Medlemskapet opphører fra utreisedagen. Medlemskapet opphører også hvis du:

  • oppholder deg mer enn seks måneder i utlandet i to år eller mer

Hvis du fortsatt arbeider i Norge, beholder du som hovedregel medlemskapet i folketrygden.

Trygdeavtale

Norge har trygdeavtaler med flere land. Den viktigste avtalen er med EØS-landene. Hvis du er omfattet av en trygdeavtale, kan denne avtalen bestemme i hvilket land du skal være medlem i trygden. Den kan også bestemme i hvilke tilfeller medlemskapet i folketrygden opphører. Les mer om trygdeavtaler.

Søknad om frivillig medlemskap

Den som ikke er medlem i folketrygden enten som arbeidstaker eller som bosatt i Norge, kan i visse tilfeller bli medlem i folketrygden etter søknad. Dette medlemskapet kalles frivillig medlemskap og kan gjelde enten

  • under opphold i Norge
  • under opphold utenfor Norge

Hva skjer med stønaden?

Som hovedregel har du ikke rett til stønad fra folketrygden når medlemskapet opphører. I visse tilfeller kan du likevel ha rett til fortsatt å få stønad. Les mer om stønader ved utenlandsopphold.

Konsekvensene av å ikke opprettholde medlemskapet i folketrygden under opphold i utlandet

Den orienteringen som her gis om konsekvenser ved ikke å være medlem i folketrygden, gjelder kun delvis for personer som er medlem i trygdesystemet til et land Norge har trygdeavtale med, se ovenfor. Orienteringen er ikke uttømmende.

Pensjonsdelen

En person som ikke er medlem i folketrygden under opphold i utlandet, opparbeider ikke trygdetid eller pensjonspoeng. Dette kan få konsekvenser bl.a. i forbindelse med søknad om alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Det kan også få konsekvenser i forbindelse med dagpenger ved arbeidsledighet og andre ytelser fra folketrygden.

Særlig om uføretrygd

Personer som ikke har vært medlemmer i pensjonsdelen i de 3 siste årene før de blir uføre, har i utgangspunktet ikke krav på uføreptrygd. Det er noen unntak fra denne bestemmelsen.