Hjelpestønad

Hvis du trenger langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av en sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning, kan du ha rett til hjelpestønad.

Hvem kan få hjelpestønad?

For å ha rett til hjelpestønad må du ha et behov for tilsyn og pleie på grunn av din medisinske tilstand, det vil si at du trenger hjelp til personlige gjøremål som friske mennesker ikke trenger. Hjelpebehovet omfatter også stimulering, opplæring og trening.

Det gis ikke hjelpestønad til praktisk bistand som matlaging, rydding, vasking eller innkjøp.

Pleien eller tilsynet må bli utført av privatpersoner, som for eksempel:

  • ektefelle
  • barn
  • foreldre
  • fosterforeldre
  • andre slektninger
  • naboer eller andre

Som hovedregel skal pleieforholdet være på plass før du søker, men hvis du har dårlig råd, kan du få innvilget hjelpestønad hvis pleieforholdet starter så fort hjelpestønaden blir utbetalt.

Du kan ikke få hjelpestønad til hjelpebehov det offentlige dekker etter andre lover, for eksempel hjemmesykepleie, selv om du må betale egenandel til kommunen for tjenesten.

Hovedregelen er at hjelpebehovet må vare i minst 2-3 år.

Hva kan du få?

Utgiftene til pleie og tilsyn må minst tilsvare sats 1, som er beregnet til å bekoste 2 - 2 1/2 timer privat hjelp pr. uke.

Det er forventet noe vederlagsfri hjelp når et familiemedlem har et særskilt hjelpe- og omsorgsbehov. Dette vil det bli tatt hensyn til når NAV vurderer om vilkåret for hjelpestønad er oppfylt.

Se satsene for grunnstønad, hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad.

Hjelpestønad er skattefri.

Vær oppmerksom på at hvis barnet mottar hjelpestønad og den som har pleie og tilsyn mottar omsorgsstønad, har kommunen anledning til å redusere omsorgsstønaden. Omsorgsstønaden kan bli redusert med et like stort beløp som hjelpestønaden. Kommunen kan kreve at du har søkt om hjelpestønad før det tas stilling til omsorgsstønad. Du kan likevel søke om omsorgsstønad parallelt med hjelpestønad. 

Hvor lenge kan du få hjelpestønad?

Det er i utgangspunktet ingen grense for hvor lenge du kan få hjelpestønad, men behovet for tilsyn og pleie kan endre seg. Hvis du har fått innvilget stønaden, kan du derfor få beskjed om at den vil bli revurdert på et senere tidspunkt. I så fall vil du få et brev der du blir bedt om å gi opplysninger om nåsituasjonen og dokumentasjon på at du fortsatt fyller vilkårene for stønaden.

Hvordan søker du?

Du må søke skriftlig om hjelpestønad. Du finner skjemaet under «Skjema og søknad».     

I søknaden må det gå fram at du har et privat pleieforhold eller at hjelpestønaden vil gi deg muligheten til å opprette det.

Du må også opplyse om hvilken lege eller leger som behandler deg og legens adresse. NAV innhenter nødvendige legeopplysninger.

Hvis du har rapporter fra for eksempel PPT-kontor eller skole, kan du sende inn dette sammen med søknaden.

Meld fra om endringer

Hvis det blir endringer i tilsyns- og pleiesituasjonen, familiesituasjon eller du planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk. Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Utbetalingsoversikt.

Grunn- og hjelpestønad til barn skal utbetales til den kontoen som foreldrene, eventuelt oppnevnt verge, bestemmer. Konto kan opprettes i en av foreldrenes/verges navn eller i barnets navn.

For å registrere kontonummer til barnet må du fylle ut skjema NAV 95-20.00 og sende dette inn per post til NAV. 

Mottakere av hjelpestønad som er over 18 år, kan endre kontonummeret sitt på Ditt NAV.  Les mer om å endre kontonummer.