Det er et vilkår for å fastsette medmorskap at barnet er født etter assistert befruktning med kjent sæddonor i godkjent helseinstitusjon. Ektefellen eller samboeren til barnets mor må som hovedregel ha gitt skriftlig samtykke til den assisterte befruktningen før den finner sted. For ektefeller er det videre et vilkår at de var gift når fødselen finner sted, for samboere at de var samboere når den assisterte befruktningen finner sted. 

Søknad om medmorskap sendes folkeregistermyndigheten. Les mer om søknaden på skatteetaten.no. Søknad kan sendes så snart den assisterte befruktningen har funnet sted.

Det er folkeregistermyndigheten som fatter vedtak om medmorskap, og formålet er at barnet sikres to juridiske foreldre. Dersom vilkårene er oppfylt, kan folkeregistermyndigheten treffe vedtak om medmorskap før barnet er født. Rettsvirkningene av vedtaket vil inntre ved barnets fødsel.

Det offentlige har ansvaret for å fastsette hvem som er far eller medmor til et barn dersom dette ikke er fastsatt. Dette ansvaret ivaretas av NAV og eventuelt domstolene. Dersom vilkårene for å fastsette medmorskap er oppfylt kan medmorskap fastsettes, selv om den biologiske moren og/eller den potensielle medmoren ikke ønsker å medvirke til det.  Har morens ektefelle/partner eller samboer gitt sitt samtykke til assistert befruktning, så forplikter dette samtykket når det gjelder foreldreskap til barnet, selv om det for eksempel blir et samlivsbrudd. NAV kan om nødvendig reise sak for retten for å få fastsatt medmorskapet.

Reglene som gjelder for en far gjelder på samme måte for en medmor. En medmor får for eksempel samme rett som en far til foreldrepenger og samme plikt til å ta ut fedrekvoten. Medmoren regnes rettslig som en forelder til barnet på lik linje med moren. Det har blant annet betydning når det gjelder foreldreansvar, fast bosted, samværsrett og underholdsplikt. Barnet vil etter arveloven ha krav på arv etter medmoren, og medmoren har på sin side arverett etter barnet.