Farskap og foreldreansvar

Farskap til et barn kan fastsettes på tre måter: 1. automatisk for barn født i ekteskap, 2. ved erklæring, eller 3. ved dom.

Koronasituasjonen: Fastsettelse av farskap

NAV-kontorene har i ulike grad åpnet opp igjen for fysiske møter, slik at du kan fylle ut skjemaer knyttet til fastsettelse av farskap. 

Vi ber deg om å ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33 på forhånd for å avtale time. Dersom NAV-kontoret ditt ikke har anledning til å ta imot deg eller du ikke har mulighet til å møte grunnet smittevern knyttet til Covid-19, trenger vi tilbakemelding fra deg slik at vi kan utsette fristen for oppmøte.

Du kan gi tilbakemelding enten ved å skrive en melding til oss på Ditt NAV eller ved å ta kontakt med kontaktsenteret vårt på telefonnummer 55 55 33 33.  

---------------

Det offentlige har plikt til å fastsette farskap for barn som det ikke er fastsatt farskap for.

Foreldreansvar er den plikten og retten foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Den eller de som har foreldreansvar er også barnets verge. For barn født etter 1.1.2020, er Barnelovens utgangspunkt at foreldre får felles foreldreansvar, se mer informasjon

Gifte foreldre

Dersom foreldrene er gift med hverandre, regnes automatisk den mannen mor er gift med ved fødselen som barnets far, den såkalte pater est-regelen. Verken foreldrene eller det offentlige må da foreta seg noe. Gifte foreldre får automatisk også felles foreldreansvar for barnet.

Separerte foreldre

Dersom barnets mor formelt er separert ved fødselen, fastsettes farskapet som om mor var ugift. Hvis imidlertid den fraseparerte ektefellen erklærer farskapet, vil barnet regnes som født av gifte foreldre.

Ugifte foreldre

Dersom barnets foreldre ikke er gift, vil farskapet vanligvis fastsettes ved at mor oppgir navnet på far som så erklærer farskapet. Hvis mor ikke oppgir navnet på barnets far og en mann erklærer farskapet, må mor godta erklæringen.

For barn som blir født etter 1. januar 2020 får mor og far felles foreldreansvar også når foreldrene er samboere eller ikke bor sammen.

Dersom farskapet ikke blir erklært vil det offentlige ha ansvar for å få fastsatt dette. Ansvaret vil ivaretas av NAV og eventuelt domstolene. Da kan det være aktuelt med innkalling av mulige parter og bekreftelse av farskapet ved bruk av DNA-analyse.

Erklæring av farskap

Far kan erklære farskapet både før fødselen, i forbindelse med fødselen og etter fødselen. Erklæring av farskap skal gjøres skriftlig på fastsatt blankett utarbeidet av NAV. Far må møte personlig, samt forevise legitimasjon for en av disse instansene:

  • Lege/jordmor i forbindelse med svangerskapskontroll/fødsel
  • Skattekontor
  • NAV-kontor
  • Dommer
  • Norsk diplomatisk eller konsulær tjenestemann, dersom faren er i utlandet

Endring av farskap

Dersom det oppstår tvil om et farskap som følger av ekteskap eller som er erklært, kan barnet, mor, far eller en tredjemann som mener han er far til barnet reise sak for domstolen om endring av farskapet. Er farskapet tidligere fastsatt ved dom, uten at DNA-analyse forelå, kan saken kreves gjenopptatt.

Et farskap kan også endres av NAV ved at en mann erklærer farskapet og at barnets mor og opprinnelige far godkjenner erklæringen. Dersom barnet er fylt 18 år må det også samtykke til endringen. Farskapet kan bare endres dersom en DNA-analyse godtgjør at den andre mannen er barnets far.