Kontantstøtte

Kontantstøtte er penger du kan få hvis du har barn mellom 1 og 2 år som ikke har fått tildelt fulltidsplass i barnehage. Hvis barnet ditt er adoptert kan du få kontantstøtte selv om barnet er over 2 år.

Hvem kan få kontantstøtte?

For å ha rett til kontantstøtte må barnet ditt være fylt ett år og ikke gå i fulltids barnehage med offentlig tilskudd. Hvis barnet har deltidsplass, kan du ha rett til 20, 40, 60 eller 80 prosent kontantstøtte. Se mer under "Hvor mye kan du få?".

Som hovedregel må både du og barnet bo i Norge. Hvis barnet ditt oppholder seg i Norge i minst 12 måneder sammenhengende, blir barnet regnet som bosatt. For EØS-borgere gjelder det egne regler, les mer om kontantstøtte og utland.

Fra 1. juli 2017 må du i tillegg ha minst 5 års medlemskap i folketrygden. Når barnet bor sammen med begge foreldrene må begge foreldrene ha vært medlemmer i folketrygden i 5 år. Når NAV vurderer vilkåret om medlemskap, skal trygdeperioder i et annet EØS-land også regnes med. Du må selv innhente dokumentasjon fra de aktuelle EØS-landene som har registrert dine trygdeperioder. Hva som kvalifiserer som trygdeperiodene varierer fra land til land. Det kan for eksempel være bosted, arbeidsperioder eller begge deler. Merk at det kun er statsborgere fra EØS-land eller tredjelandsborgere som er i familie med en EØS-borger som kan legge sammen trygdetid fra andre EØS-land med norsk trygdetid. Hvis trygdetiden er fra et annet nordisk land, har ikke statsborgerskap betydning.

Hvis du har andre barn enn dine egne boende fast hos deg, kan du ha rett til kontantstøtte. Du kan ikke få kontantstøtte for barn som er i fosterhjem eller i en institusjon.

Hvor mye kan du få?

Hvis barnet ditt ikke har fått tildelt barnehageplass, kan du få 100 prosent kontantstøtte, som tilsvarer 7 500 kroner i måneden.

Hvis barnet ditt har fått tildelt deltidsplass i barnehage, kan du få 20, 40, 60 eller 80 prosent kontantstøtte.

Det er tiden du har fått tildelt plass i barnehagen som avgjør hvor mye du får i kontantstøtte, ikke hvor mye av den tildelte tiden dere benytter dere av. Her er et eksempel:

Du har fulltidsplass i barnehagen, men dere bruker kun plassen i barnehagen én dag i uken. Da har du ikke rett til kontantstøtte, siden barnet i utgangspunktet har mulighet til å være i barnehagen hele uken.

Se satsene for kontantstøtte.

Hvor lenge kan du få kontantstøtte?

Du kan få kontantstøtte for barn mellom 1 og 2 år, det vil si fra og med den måneden barnet fyller 13 måneder til og med den måneden barnet fyller 23 måneder. Du kan maksimalt få støtte i 11 måneder.

Har du adopterte barn, kan du få kontantstøtte i inntil 11 måneder etter at foreldrepengeperioden med 100 prosent dekningsgrad er utløpt. Perioden med kontantstøtte kan tas fram til barnet begynner på skolen.

Hvis du har mottatt engangsstønad ved adopsjon, kan du tidligst få kontantstøtte fra måneden etter at foreldrepengeperioden for adopsjon med 100 prosent dekningsgrad ville ha utløpt.

Hvis barnet begynner i barnehage, blir kontantstøtten utbetalt til og med den måneden barnet er tildelt barnehageplass.

Hvordan søker du om kontantstøtte?

Hvis dere som er foreldre bor sammen, søker én av dere. Hvis dere bor hver for dere, er det den barnet bor fast sammen med som kan søke om kontantstøtte. Du kan ikke få etterbetalt kontantstøtte for mer enn 3 måneder før den kalendermåneden du søkte. Du kan tidligst søke den måneden barnet fyller ett år.

Hvis dere har inngått en skriftlig avtale om delt bosted etter barneloven § 36, kan dere bli enige om å dele kontantstøtten. Dere må søke om kontantstøtte hver for dere. 

Søk kontantstøtte

Når vi har mottatt søknaden din, vil vi vurdere opplysningene du har gitt oss opp mot offentlige registre og barnehagelistene fra kommunen. Dersom vi lurer på noe tar vi kontakt med deg. Når saken er avgjort vil du få et vedtak i posten. Du finner oppdaterte saksbehandlingstider for fylket ditt på nav.no/saksbehandlingstider.

Skal du til utlandet?

Hvis du har tenkt å oppholde deg i utlandet i mer enn 3 måneder, vil kontantstøtten som hovedregel opphøre måneden etter du reiser.

Hvis oppholdet er innenfor EØS kan du har rett til kontantstøtte ved opphold i mer enn 3 måneder. Kravet er at en av foreldrene er utsendt arbeidstaker fra Norge i inntil 24 måneder, eller at en av foreldrene mottar pensjon fra Norge.

Du beholder kontantstøtten hvis du og familien din skal oppholde dere i utlandet i inntil 3 måneder. Kravet er at du ikke jobber under oppholdet.

Du må gi NAV beskjed om hvilket land du skal reise til og hvor lenge oppholdet skal vare. Hvis oppholdet varer lenger enn planlagt, må du også gi beskjed om det.

Når du kommer til Norge

Hvis du kommer fra utlandet til Norge, kan du ha krav på kontantstøtte når hele familien bor i Norge og skal være bosatt her i minst 12 måneder. Dette gjelder alle utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge og registrert i folkeregisteret, og som har lovlig opphold. Du må i tillegg ha vært medlem i folketrygden i Norge eller dekket av en trygdeordning i et annet EØS-land i minst 5 år. Når barnet bor sammen med begge foreldrene gjelder medlemskapsvilkåret for begge.

Er du statsborger i et EØS-land og arbeider i Norge, kan du ha rett til kontantstøtte selv om du skal være bosatt i Norge i mindre enn 12 måneder. Les mer om barnetrygd og kontantstøtte til utenlandske arbeidstakere i Norge.

Meld fra om endringer

Det er viktig at du melder fra til NAV hvis barnet ditt begynner i barnehage.

Du kan sende en beskjed til oss når du er logget på Ditt NAV eller ringe oss på 55 55 33 33 (velg tastevalg: familie).

Vi trenger opplysninger om:

  • fødselsdato til barnet
  • navnet på barnehagen
  • fra hvilken dato barnet er tildelt barnehageplass
  • antall timer i uken barnet er tildelt barnehageplass 

Hvis du får endringer i familiesituasjon eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Utbetalingsoversikt.

Kontantstøtten er skattefri.

Chat

Chat med NAV om støtteordninger for familie og barn.