Barnetrygd og utland

Du kan ha rett til å beholde barnetrygden under opphold i utlandet.

Om du har rett til å beholde barnetrygden fra NAV, avhenger av hva du skal gjøre, hvor du skal oppholde deg og hvor lenge du skal være der. Før du reiser bør du undersøke hvilke regler som gjelder for deg og din situasjon.

Ferie og midlertidig opphold i utlandet

Når du og barnet er på ferie i utlandet regnes dere som turister og beholder medlemskapet i folketrygden. For å beholde barnetrygden kan du ikke ha arbeidsinntekt under ferieoppholdet, og dere må planlegge å være borte fra Norge kortere enn 3 måneder. Hvis det er usikkert om utenlandsoppholdet skal vare i mer enn 3 måneder, opphører retten til barnetrygd fra og med måneden etter utreise. Hvis det senere viser seg at oppholdet blir kortere enn 3 måneder, kan barnetrygd etterbetales.  

Ved opphold mellom 3-12 måneder kan du også ha krav på barnetrygd hvis du oppfyller vilkårene for frivillig eller pliktig medlemskap i folketrygden uten å regnes som bosatt i Norge.

Bosatt i Norge eller utlandet

Hvis du oppholder deg midlertidig i utlandet sammen med barnet, kan du få barnetrygd så lenge barnet fortsatt blir regnet som bosatt i Norge. Barnet blir som hovedregel regnet som bosatt i Norge med mindre barnet oppholder seg i utlandet i mer enn 3 måneder eller hvis barnet oppholder seg i utlandet i til sammen mer enn 6 måneder per år i 2 eller flere år etter hverandre. Det finnes unntak, se avsnittene lenger ned om opphold i og utenfor EU/EØS.

Utenlandske statsborgere kan ha krav på barnetrygd når hele familien bor i Norge og skal være bosatt her i minst 12 måneder. Dette gjelder alle utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge, som er registrert i folkeregisteret og som har oppholdstillatelse, eller lovlig opphold på annet grunnlag.

Hvis du er statsborger i et annet EU/EØS-land og arbeider i Norge, kan du ha rett til barnetrygd selv om du skal være bosatt i Norge i mindre enn 12 måneder. Les mer om barnetrygd og kontantstøtte til utenlandske arbeidstakere i Norge.

Barnetrygd ved opphold i eller flytting til et annet EU/EØS-land

Ordinær barnetrygd opphører hvis barnet flytter til utlandet. Du kan likevel få barnetrygd hvis barnet ditt oppholder seg i et annet EU/EØS-land enn Norge

  • hvis en av dere som er foreldre arbeider i Norge, på norsk kontinentalsokkel eller på norsk skip mens den andre forelderen bor med barnet
  • hvis foreldrene som bor med barnet er pliktige eller frivillige medlemmer i folketrygden
  • hvis en av dere som er foreldre mottar pensjon fra Norge på grunnlag av tidligere yrkesaktivitet
  • hvis begge foreldrene bor i Norge og barnet skal oppholde seg i et annet EØS-land.

Du må søke spesielt om barnetrygd etter EØS reglene.

Hvis en av dere er yrkesaktive eller mottar pensjon i et annet EU/EØS-land enn Norge, og barnet er bosatt i EU/EØS-landet, vil barnetrygden bli utbetalt fra arbeids-/pensjonslandet. Hvis dette landets barnetrygd er lavere enn norsk barnetrygd, vil NAV utbetale differansen mellom den norske barnetrygden og barnetrygden fra arbeids-/pensjonslandet.  

Barnetrygd ved opphold i eller flytting utenfor EU/EØS-land

Hvis du oppholder deg midlertidig i utlandet sammen med barnet, kan du få barnetrygd så lenge barnet fortsatt blir regnet som bosatt i Norge. Barnet blir som hovedregel regnet som bosatt i Norge med mindre barnet skal oppholde seg i utlandet i mer enn 3 måneder. Hvis barnet oppholder seg i utlandet i til sammen mer enn 6 måneder per år i 2 eller flere år etter hverandre.

Hvis barnet og den/de barnet bor sammen med under utenlandsoppholdet er pliktige eller frivillige medlemmer i folketrygden, kan du likevel motta barnetrygd ved lengre utenlandsopphold. Når barnet bor sammen med begge foreldrene må begge være medlemmer av folketrygden.  

Skal du og familien oppholde dere i et land som Norge har trygdeavtale med, er det bestemmelsene i trygdeavtalen som avgjør om du kan motta barnetrygd under oppholdet.

Student i utlandet

Hvis du studerer i utlandet og er medlem av folketrygden kan du ha rett på barnetrygd hvis du bor alene med barnet. Bor du sammen med den andre forelderen må dere begge være medlem av folketrygden for å ha rett til barnetrygd. Hvis du studerer i et annet nordisk land skal du som hovedregel motta barnetrygd fra studielandet og ikke fra Norge.

Hvis du arbeider ved siden av studiene opphører retten til barnetrygd. Kontakt NAV på 55 55 33 33 hvis du ønsker mer informasjon.

Meld fra om endringer

Du må gi beskjed til NAV før du reiser ved opphold som varer lenger enn 1 måned (ferieopphold). Vi må vite hvilket land dere skal reise til og hvor lenge oppholdet skal vare. Hvis oppholdet varer lenger enn planlagt må du også gi beskjed om dette.

Du må også melde fra til NAV hvis en av dere begynner eller slutter i arbeid i et annet land.

Hvis barnetrygden har blitt stanset på grunn av utenlandsopphold, må du søke om  barnetrygd på nytt ved retur til Norge.

Utbetalinger

Hvis du mottar barnetrygd under utenlandsopphold, utbetales den på vanlig måte. Du kan sjekke utbetalingene i tjenesten Dine utbetalinger. Ønsker du å endre konto, kan du gjøre det i Ditt NAV.

Kontakt NAV

Hvis du har spørsmål eller skal melde fra om endringer kan du kontakte oss på 55 55 33 33.

Andre ytelser fra NAV

Hvis du skal oppholde deg i utlandet og mottar andre ytelser fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.