Tilsynsutgifter

Tilsynsutgifter legges til underholdskostnaden. Tilsynsutgifter er utgifter knyttet til barnepass som barnehage, dagmamma, skolefritidsordninger (SFO). Du må legge ved dokumentasjon på tilsynsutgiftene i søknaden.

Når bidragsmottakeren får stønad til barnetilsyn fra folketrygden, benyttes det faste beløp.

For barn under skolealder blir disse beregnet med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås foreldrebetalingsundersøkelser, ut fra gjennomsnittlig foreldrebetaling i kommunale og private barnehager, men med fradrag for stønad til barnetilsyn og foreldrefradrag i inntekten i forbindelse med fastsetting.

Det skilles mellom heltidstilsyn og deltidstilsyn. Heltidstilsyn er når det er avtalt tilsynsordning for barnet med 33 timer eller mer i uka. For barn i skolealder som benytter skolefritidsordning (SFO) eller har lignende tilsynstid, tas det utgangspunkt i de såkalte KOSTRA‑undersøkelsene til Statistisk sentralbyrå. Det skilles det mellom opphold opptil 10 timer i uka, og opphold mellom 10 og 25 timer i uka.

Når bidragsmottakeren ikke får stønad til barnetilsyn, blir de faktiske tilsynsutgiftene, opp til et fastsatt maksimumsbeløp, lagt til grunn. Fordelen av foreldrefradrag i fastsetting tas med i beregningen.

Dersom det betales ekstra for mat (kostpenger), skal dette holdes utenfor.