Bidragsmottaker i utlandet

Selv om du bor i utlandet, kan du få barnebidrag fra en bidragspliktig som bor i Norge.

NAV eller myndighetene i det andre landet behandler bidragssaken når en av foreldrene eller barnet bor i utlandet.

Hvordan kan du få fastsatt barnebidrag?

Bidraget kan bli fastsatt på en av følgende tre måter:

  • Dere kan avtale bidraget privat
  • Du kan søke om å få fastsatt bidraget av NAV
  • Du kan søke om å få fastsatt bidraget i det landet du bor

Hvordan inngår dere en privat avtale?

Dere står fritt i å avtale størrelsen av bidraget når dere inngår en privat avtale. På den måten får dere mulighet til å tilpasse bidraget best mulig til deres situasjon. Les mer om privat avtale.

Hvordan fastsetter NAV barnebidraget?

Bidraget blir alltid fastsatt ved skjønn når den ene av foreldrene eller barnet bor i utlandet. Utgangspunktet for fastsettelsen er likevel hvordan bidrag blir fastsatt når begge foreldrene bor i Norge.  Det blir tatt hensyn til levekostnader i de landene der barnet og hver av foreldrene bor, inntektsnivået i hvert enkelt land og valutaforskjeller.

Når barnet og begge foreldrene bor i Norge, må hver av foreldrene betale et gebyr når NAV fastsetter barnebidrag. Når en av dere bor i utlandet, vil NAV i hvert enkelt tilfelle vurdere konkret hvorvidt det kreves gebyr. Det avgjørende er hvorvidt avtalen eller konvensjonen som regulerer forholdet er til hinder for at det kan kreves gebyr. Dersom det ikke er tilfellet, vil NAV kreve gebyr.

Hvem fastsetter barnebidrag i utlandet?

I de fleste andre land blir bidrag fastsatt ved dom eller rettsforlik. Hvis du ønsker at bidraget skal fastsettes i det landet du bor, må du selv kontakte den rette myndigheten/domstolen i det landet.

Dersom du bor i et land som har ratifisert Luganokonvensjonen (Sveits, Island og alle EU land), står du som bidragsmottaker fritt i å velge hvilket land bidraget skal bli fastsatt i. Konvensjonen bestemmer imidlertid at den bidragspliktige som hovedregel må søke om fastsettelse eller endring av bidraget i det landet som bidragsmottakeren bor. Norge har ratifisert Luganokonvensjonen.

Hvor lenge kan du motta barnebidrag?

Bidrag som er fastsatt etter norske regler, løper fram til og med den måneden barnet fyller 18 år.

Når barnet har fylt 18 år, kan barnet og den forelderen som har betalt bidraget avtale seg i mellom at bidrag fortsatt skal betales. Dersom barnet etter fylte 18 år fortsetter med vanlig skolegang, kan barnet velge å sende søknad til NAV om fortsatt bidrag. Forutsetningen for at søknaden kan bli behandlet, er at en av partene eller barnet er bosatt i Norge. Som vanlig skolegang regnes først og fremst skolegang som kan likestilles med videregående skole i Norge. Når NAV fastsetter bidrag til barn etter fylte 18 år, blir bidraget alltid tidsbegrenset.

Innkreving av barnebidrag

I utgangspunktet skal bidraget gjøres opp privat ved at den bidragspliktige sender bidraget direkte til deg. Hvis du ikke får bidraget på denne måten, har du ofte mulighet til å få hjelp av myndighetene til innkrevingen. Det avhenger av hvilket land du bor i.

Hvis bidraget er fastsatt i Norge eller i et land som har en gjensidighetsavtale om innkreving av barnebidrag med Norge, eller som er tilsluttet en av flere gjeldende innkrevingskonvensjoner, kan du få hjelp av norske myndigheter til å få krevd inn og videresendt bidraget. Hvis henvendelsen til Norge kommer via en utenlandsk myndighet (som er det vanlige), vil NAV vanligvis sende det innkrevde bidraget til denne myndigheten, som så sender det videre til deg.

Når NAV skal kreve inn bidrag, skilles det ikke på om bidraget er fastsatt av NAV, utenlandsk myndighet eller er avtalt privat. NAV må imidlertid alltid få en kopi av vedtaket/dommen/avtalen.

Kan du få bidragsforskudd når du bor i utlandet?

Unntaksvis kan du på spesielle vilkår få bidragsforskudd fra Norge når du oppholder deg i utlandet. Dette gjelder hvis du er fullt medlem i norsk folketrygd og utenlandsoppholdet ikke er ment å vare mer enn 6 måneder, eller du arbeider for norsk arbeidsgiver.

Normalt får du ikke denne ytelsen fra Norge når du er bosatt i utlandet. Derimot kan det hende at du kan få en tilsvarende ytelse i det landet du bor, hvis dette landet har slike ytelser for sine innbyggere.

Hvordan søker du om at NAV skal fastsette bidraget?

Du må fylle ut blankettene NAV 54‑00.05 og NAV 54‑00.15 som du finner under "Skjema og søknad". I utfyllingen av skjemaet finner du en oversikt over hva slags dokumentasjon som du må sende med søknaden.

Det er begrensninger for hvor langt tilbake i tid NAV kan fastsette et bidrag. Hvis du ikke får i stand en privat avtale og har funnet ut at du vil sende søknaden til Norge, framfor å få hjelp av myndighetene i landet der du bor, bør du gjøre det snarest mulig.

Dersom du søker om endring av et løpende bidrag, vil bidraget vanligvis bli endret fra måneden etter at søknaden kom inn (forutsatt at det er grunnlag for å endre bidraget).

Melding om vedtak

Både du og den bidragspliktige får tilsendt melding om vedtak når NAV har avgjort søknaden.

Har du spørsmål, kan du kontakte NAV.