NAV regner ut om en bidragspliktig har tilstrekkelig inntekt til å betale det/de fastsatte bidraget/bidragene fullt ut. Før du kan bli pålagt å betale bidrag, må du ha nok penger til å betale skatt, trygdeavgift, midler til eget underhold, midler til å ta vare på eget/egne barn i egen husstand, og boutgifter. Bidragsevnen beregnes ut fra faste beløp og ikke ut fra ditt personlige forbruk.  

Skatt beregnes med utgangspunkt i inntekten din. Den vanlige skattesatsen, minstefradrag og personfradrag inngår i beregningen. Trygdeavgift beregnes ut fra satsen for lønnsmottakere.

Midler til egen forsørging er satt som én sats for en bidragspliktig som bor alene, og en noe lavere sats for en bidragspliktig som deler bolig med en annen person.

Satsene skal reguleres årlig i samsvar med konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå.

Midler til forsørging av eget/egne barn i egen husstand blir beregnet som en sats som er et gjennomsnitt for alle aldersgrupper. Utgangspunktet er forbruksutgifter, boutgifter, tilsynsutgifter og barnetrygd, med andre ord de samme beløpene som blir brukt når underholdskostnaden blir beregnet. Beløpet blir halvert når barnet har delt bosted etter barneloven paragraf 36.

Boutgifter. Tall hentes fra forbruksundersøkelsene til Statistisk sentralbyrå. Det er én sats for en bidragspliktig som bor alene, og en annen sats for en bidragspliktig som deler bolig med en annen person.