Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn

Tabeller

Færre mottar stønad som enslig forsørger

Per 30.september 2019 var det 12 322 personer som mottok en stønad fra NAV i forbindelse med at de var enslig forsørger. Det er en nedgang på 6 prosent, 748 personer sammenlignet med september 2018. Sammenlignet med september 2010 har antallet blitt mer enn halvert. Årsaken til dette er blant annet flere innstramminger i regelverket, i tillegg til at det fødes færre barn. En økning i barnehagetilbudet er også en viktig medvirkende årsak.

Størst nedgang har det kommet hos de yngste mottakerne. Per 30. september 2019 var det om lag 4 400 personer under 30 år som mottok en stønad i forbindelse med at de var enslig forsørger, en nedgang på 13 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Litt over en tredjedel av de enslige forsørgerne er under 30 år, mens litt under halvparten er i 30-årene. Resten er 40 år eller eldre, og for aldersgruppen 45 år eller eldre har antallet mottakere faktisk steget med 11 prosent fra september 2018 til september 2019.

Mottakere av overgangsstønad

Overgangsstønad skal sikre inntekt til livsopphold for den som er alene om omsorgen for barn, og gis i en begrenset periode. For å kunne motta overgangsstønad etter at barnet har fylt ett år, må mottakeren være i yrkesrettet aktivitet.

I september 2019 var det 10 167 personer som mottok overgangsstønad, en nedgang på 8 prosent sammenlignet med september 2018. 82 prosent av disse mottok kun overgangsstønad, mens 18 prosent mottok overgangsstønad i kombinasjon med stønad til barnetilsyn. Sammenlignet med september 2010 har antallet mottakere med overgangsstønad blitt redusert med 54 prosent.

Stønad til barnetilsyn

Stønad til barnetilsyn gis til enslig mor eller far som må overlate pass av barn til andre på grunn av arbeid. Stønaden kan da gis uavhengig av retten til overgangsstønad.

Det kan også gis stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer til enslig mor eller far som er i utdanning eller som er arbeidssøker. For å ha rett til denne tilleggsstønaden er det et krav at personen også må fylle vilkårene for å få overgangsstønad. Det gjelder både ved utdanning og dersom personen er arbeidssøker.

Det var 3 980 personer som mottok stønad til barnetilsyn eller tilleggsstønad per 30. september 2019. Av disse var det 54 prosent som kun mottok stønad til barnetilsyn, mens 46 prosent mottok ytelsen i kombinasjon med overgangsstønad. Nivået er omtrent uendret fra samme periode i 2018, men nesten 60 prosent lavere enn samme periode i 2010.

Viktige årsaker til at antallet med stønad til barnetilsyn har sunket er innføringen av makspris og gratis kjernetid i barnehagen. Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for barnehageplass, og kommunene kan tilby familiene en enda lavere makspris. Maksprisen for barnehage i 2019 er 3 040 kroner fra 1. august. I tillegg skal man ikke betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede inntekt til barnehage. Gratis kjernetid gis til 3-, 4-, og 5-åringer, og fra og med august 2019 ble dette også utvidet til å gjelde for 2-åringer. Gratis kjernetid gjelder for familier som har en lavere inntekt enn 548 500 kroner.