Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn

Tabeller

Færre mottakere av stønad til enslig forsørger

Per 30.juni 2020 var det 15 063 personer som mottok stønad til enslig forsørger. Det er 1119 færre enn i samme periode i 2019. Sammenlignet med juni 2011 har antallet blitt mer enn halvert, med en reduksjon på over 18 000 mottakere. Det meste av nedgangen er et resultat av flere innstramminger i regelverket (særlig de som kom i 2016, se faktaboks), i tillegg til at en nedgang i fødselstallene også påvirker statistikken.

Av alle som mottok stønad i forbindelse med at de var enslig forsørger var det 51 prosent som kun mottok overgangsstønad, 29 prosent som kun mottok stønad til barnetilsyn, og 20 prosent som mottok en kombinasjon av disse. 

Rett under halvparten av de som mottar stønad til enslig forsørger er i aldersgruppen 30-39 år. 31 prosent er under 30 år, mens 22 prosent er 40 år eller eldre. Størst nedgang i antall mottakere er det blant de yngste som står for 57 prosent av nedgangen fra 2019 til 2020. Sammenlignet med juni 2019 har antallet mottakere under 30 år blitt redusert med 640 personer.

Blant de yngste mottakerne er det mest vanlig kun å motta overgangsstønad, mens det blant de eldre er mest vanlig kun å motta stønad til barnetilsyn. 67 prosent av de som kun mottar overgangsstønad er under 34 år, mens 67 prosent av de som kun mottar stønad til barnetilsyn er 35 år eller eldre.

95 prosent av mottakerne er kvinner, og denne andelen har vært stabil de siste ti årene. 

Mottakere av overgangsstønad

Overgangsstønad skal sikre inntekt til livsopphold for den som er alene om omsorgen for barn og gis i en begrenset periode. For å kunne motta overgangsstønad etter at barnet har fylt ett år, må mottakeren være i yrkesrettet aktivitet.

Per juni 2020 var det 10 658 personer som mottok overgangsstønad. Det er 581 færre enn i samme periode i 2019, en nedgang på 5 prosent. Sammenlignet med juni 2011 har nedgangen vært på over 12 000 mottakere. 72 prosent av mottakerne av overgangsstønad mottok kun overgangsstønad, mens 28 prosent mottok både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn.

Stønad til barnetilsyn

Stønad til barnetilsyn kan gis til enslig mor eller far som må overlate pass av barn til andre på grunn av arbeid. Stønaden kan gis uavhengig av retten til overgangsstønad.

Det kan også gis stønad til skolepenger når du tar en utdanning som NAV har godkjent, eller tilleggsstønad for å dekke utgifter du har i forbindelse med at du tar utdanning eller er arbeidssøker. For å ha rett til disse stønadene er det et krav om at personen også må fylle vilkårene for overgangsstønad. 

Per juni 2020 var det 7 426 personer som mottok stønad til barnetilsyn. Det er en nedgang på 1 490 personer sammenlignet med juni 2019. Størsteparten av den totale nedgangen i antallet mottakere til enslig forsørger har kommet i denne gruppa. Sammenligner vi med juni 2011 har antallet blitt redusert med 66 prosent, en reduksjon på omlag 15 000 mottakere. Blant mottakerne var det 59 prosent som kun mottok stønad til barnetilsyn, mens 41 prosent mottok både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn. 

Viktige årsaker til at antallet med stønad til barnetilsyn har sunket er innstramminger i regelverket, samt innføringen av makspris og gratis kjernetid i barnehagen for familier med lav inntekt. Fra 1. august 2019 var det gratis kjernetid i barnehagen for 2-5-åringer som bor i husholdninger med lavere inntekt enn 548 500 kroner, i tillegg til at man ikke skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens inntekt til barnehage.