Tabeller

2 av 3 fedre med foreldrepenger i 1.-3. kvartal 2008 tok ut 6 uker eller mer

Statistikken viser at fedre tar ut de tildelte fedrekvote-ukene og mer enn det. Andelen som tar ut 8 uker eller mer har de siste to-tre årene ligget på 12-13 prosent. I 1.-3. kvartal 1999 var det knapt 6 prosent menn med en foreldrepengeperiode på 8 uker eller mer. 

Menn

I 1.-3 kvartal 2008 var det 31 758 menn med foreldrepenger, en økning på 1 340 fra samme periode i 2007. Fra 1.-3. kvartal 1999 til 1.-3. kvartal 2008 økte antall menn med foreldrepenger med drøyt 26 prosent.

For barn født f.o.m. 1. juli 2000 fikk fedre selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger. Fedre som ikke har rett til fedrekvote kan ta ut foreldrepenger på selvstendig grunnlag hvis mor etter fødselen går ut i arbeid eller utdanning, evt. hvis mor er for syk til selv å ta seg av barnet.

For barn født fom 1. juli 2005 ble fedrekvoten utvidet fra 20 dager (4 uker) til 25 dager (5 uker). Fedrekvoten ble utvidet til 30 dager (6 uker) for barn født fom 1. juli 2006.

Hoveddelen av fedrene tar ut foreldrepenger i løpet av siste del av foreldrepengeperioden. Andelen fedre som har tatt ut 6 uker fedrekvote/foreldrepengeperiode økte fra knapt 30 prosent per 1.-3. kvartal 2007 til knapt 52 prosent i samme periode i 2008. Vi antar at effekten av regelendringen i 2006 i hovedsak fremkommer i statistikken nå. Samtidig er det flere og flere som benytter seg av gradert uttak, og dermed strekker stønadsperioden ut i tid. I disse tilfellene vil det ta tid før fedrenes endelige uttak av dager fremkommer i statistikken.

Det er stor forskjell på lengden av foreldrepengeperioden innen de forskjellige aldersgruppene. Hovedsakelig er det slik; jo eldre far, desto lengre foreldrepengeperiode. Gjennomsnittlig har knapt 67 prosent av fedrene med foreldrepenger en foreldrepengeperiode på 6 uker eller mer. I aldersgruppa under 25 år har knapt 58 prosent av fedrene 6 uker eller mer, mens blant fedre i aldersgruppa 35-39 år har 69 prosent 6 uker eller mer. I aldersgruppa 50 år og over er det drøyt 73 prosent av fedrene som har en foreldrepengeperiode på 6 uker eller mer.

Kvinner

I 1.-3. kvartal 2008 var det 40 295 kvinner med foreldrepenger. Antall kvinner med foreldrepenger har vært relativt stabilt de siste årene, men økte med 5 prosent fra 2006 til 2007. Fra 1.-3. kvartal 2007 til 1.-3. kvartal 2008 var det en økning på knapt 1 prosent.

Sju av ti kvinner har foreldrepenger med 80 prosent av full lønn. Andelen har variert noe over tid.

Personer med graderte foreldrepenger ved fødsel

Med virkning fra 1. januar 2007 ble tidskonto-ordningen avløst av en langt mer fleksibel ordning, kalt gradert uttak av foreldrepenger. Ved gradert uttak kan man, som tidligere, kombinere delvis arbeid med delvis uttak av foreldrepenger, men det er ingen begrensninger når det gjelder hvordan mottaker kan kombinere arbeid og uttak av foreldrepenger, slik det var tidligere. Utbetalingen av foreldrepenger reduseres i forhold til omfanget av arbeidet etter hvilken avtale mottaker har gjort med arbeidsgiver. Avtalen med arbeidsgiver kan endres underveis i foreldrepengeperioden, i motsetning til tidligere. Gradert uttak kan maksimalt løpe i tre år etter fødsel.

Statistikken omfatter begge ordningene. I 1.-3. kvartal 2008 var det drøyt 3 500 personer som benyttet gradert uttak, dvs. nesten dobbelt så mange som i 1.-3. kvartal 2007.  De fleste brukere av ordningen finner vi i aldersgruppa 30-34 år.

Personer med engangsstønad ved fødsel

Engangsstønad kan gis dersom en person ikke har rett til foreldrepenger, eller dersom foreldrepengene utgjør mindre enn størrelsen på engangsstønaden.  Dersom det siste er tilfelle kan differansen mellom foreldrepenger og engangsstønad utbetales som engangsstønad. Engangsstønaden er på 33 584 kroner per barn (uendret siden 1.01.03).

Antall personer med engangsstønad i 1.-3. kvartal 2008 var drøyt 8 900, dvs. en reduksjon på knapt 4 prosent fra 1.-3. kvartal 2007. Reduksjonen kan ha sammenheng med at flere har opparbeidet seg rett til foreldrepenger.