Statistikken omfatter barn, bidragspliktige og bidragsmottakere som benytter det offentlige hjelpeapparatet til bidragsformidlingen

Tabeller

Utvikling i antall bidragspliktige og bidragsmottakere

Ved utgangen av mars 2008 var antall bidragsmottakere og antall bidragspliktige henholdsvis 103 059 og 95 646.Utviklingen etter 2003 (store regelverksendringer høsten 2003) har vist stadig synkende antall i statistikken. Vi antar at dette har sin årsak i at flere velger privat avtale uten offentlig innkreving.

Andelen kvinnelige bidragspliktige er 7,9 prosent. Det samme er andelen mannlige bidragsmottakere.

Utviklingen viser en økning i alder for både bidragspliktige og bidragsmottakere. De siste åra viser en reduksjon i andelen bidragspliktige og bidragsmottakere under 40 år. Andelen bidragspliktige over 45 år har økt fra 19 prosent per mars 1999 til drøyt 30 prosent per mars 2008. Tilsvarende har andelen bidragsmottakere over 45 år økt fra knapt 11 prosent per mars 1999 til drøyt 19 prosent per mars 2008. 

Utvikling i antall barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Ved utgangen av mars 2008 var det 142 693 barn det ble utbetalt barnebidrag og/eller bidragsforskudd for. Den store reduksjonen i antall barn fra 2003 til 2004 har sammenheng med regelendringene høsten 2003 (189 240 barn per mars 2003).

Andelen barn i aldersgruppa over 10 år er økende, mens andelen i de øvrige aldersgrupper synker. Andelen barn i aldersgruppa 11-17 år var i mars 1999 på drøyt 42 prosent, og er i mars 2008 på drøyt 56 prosent.

Antall og andel i forhold til landstall.

Oslo og Hordaland er de fylkene som har størst andel av barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd i forhold til landstall. Utviklingen for Oslo viser en litt økende andel fra og med 2003. For Hordaland er andelen barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd gradvis redusert fra 9,2 prosent i mars 1999 til 8,7 prosent i mars 2008. For de fleste fylkers vedkommende er det lite endringer over tid.Når det gjelder Nav Utland har prosentandelen av det totale antallet barn med barnebidrag og/eller forskudd økt fra 6,6 prosent i mars 1999 til 9,6 prosent i mars 2008. Dette har sammenheng med at antall barn totalt som har offentlig innkreving er blitt redusert over tid, samtidig som antall barn under Nav Utland har vært relativt stabilt over år. Nav Utland omfatter barn hvor enten bidragsmottaker eller bidragspliktig bor i utlandet.

Andel i forhold til befolkningen 0-17 år i samme fylke.

Antall barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd innen det enkelte fylke er avtagende sett i forhold til befolkningen 0-17 år i samme fylke. Finnmark og Vestfold har over tid hatt størst reduksjon med 5,9 prosentpoeng. Finnmark er samtidig det fylket som har størst andel av barn med barnebidrag og/eller forskudd i forhold til befolkningen i fylket. Sogn og Fjordane har hatt minst reduksjon med 2,1 prosentpoeng, men er også det fylket som har lavest andel.Nav har som nevnt ikke oversikt over antall private avtaler i de enkelte fylker, hvor innkreving og formidling av bidrag administreres direkte mellom bidragspliktig og bidragsmottaker, og ikke gjennom NAV. Prosentandelen barn med barnebidrag i det enkelte fylke i tabellen gir derfor ikke et fullstendig bilde av utviklingen på bidragsområdet i det enkelte fylke.