Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke. 31. mars 1999-2008. I forhold til befolkningen 0-17 år i samme fylke. Prosent

Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Det finnes ikke befolkningstall for NAV Utland. Antall bidragsbarn som hører inn under NAV Utland er allikevel med i 'I alt'-tallet