3. Om produksjonen av statistikken, datakilder

 • Mottakere : Antall personer som mottaker rehabiliteringspenger i en gitt periode.
 • Unntak:  Bestemmelse for å motta rehabiliteringspenger i mer enn 52 uker.
 • Andel på unntak: Antall mottakere på unntak utover 52 uker av alle mottakere.
 • Andel på ventetid: Antall mottakere på ventetid før attføring av alle mottakere.
 • Andel graderte: Antall mottakere med uføregrad under 100 av alle mottakere.
 • Andel aktive: Antall mottakere på aktive rehabiliteringspenger av alle mottakere
 • Prosent av befolkningen:  Prosent av befolkningen 18-66 år.
 • Kjønn
 • Aldersgruppering: 18-19 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, over 60 år .
 • Bostedsfylke er avledet fra bostedskommune
 • Uføregrad 
 • Diagnose er kodet etter standarden ICPC-2