2. Bakgrunn og formål

2.1. Formål

Statistikken skal belyse utviklingen av rehabiliteringspengemottakere totalt sett og fordelt på kjennetegn som nevnt over. Dette skal bla. danne grunnlag for å budsjettere på kort og lang sikt og evaluere effekt av tiltak for rehabiliteringspengemottakere.

2.2 Om stønadsområdet

Rehabiliteringspenger gis til livsopphold når arbeid ikke kan utføres pga sykdom, skade eller lyte. Ytelsen er en korttidsytelse som gis i den perioden vedkommende er under aktiv behandling med utsikt til bedring av arbeidsevnen.

Rehabiliteringspenger kan gis enten etter at retten til sykepenger er oppbrukt eller etter å ha vært arbeidsufør i sammenhengende 52 uker uten å ha hatt rett til sykepenger. 

Rehabiliteringspenger gis til personer mellom 18 og 67 år.

Rehabiliteringspenger gis ikke sammenhengende i mer enn 52 uker. I særskilte tilfeller kan stønadsperioden forlenges i ytterligere 52 uker.

For mer informasjon om rehabiliteringspenger, se Rettskildene.