1. Administrative opplysninger

Statistikkregistrene for rehabiliteringspenger ble dannet månedlig. Statistikken ble publisert kvartalsvis på www.nav.no. Den viser antall mottakere av rehabiliteringspenger. Det gis fordelinger etter kjønn, bosteds fylke, diagnose, alder og unntak.