Digital sykmelding – informasjon til den som sykmelder

Sykmelding fra fastlegen kommer nå digitalt til pasienten.

Kan du slutte å skrive ut sykmeldingen på papir?

Det er alltid pasientens eget valg å få sykmeldingen på papir eller ikke. Selv om pasienten velger å få sykmeldingen på papir, vil den digitale sykmeldingen uansett ligge tilgjengelig for pasienten på nav.no. Pasienten skal bare bruke én av sykmeldingene.

Merk at noen pasienter fortsatt MÅ ha sykmeldingen på papir:

 • de som får sykmeldinger som gjelder reisetilskudd
 • de som ikke har bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå 
 • de som har strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret

De fleste sykehus skriver fortsatt sykmeldingen på papir, men disse blir gjort digitale etter at de er sendt til NAV fra sykehuset. Etter noen dager vil pasienten finne den digitaliserte papirsykmeldingen på nav.no.

Slik er gangen i den digitale sykmeldingen:

 1. Du sykmelder en pasient og sender sykmeldingen elektronisk til NAV via pasientjournalsystemet.
 2. Pasienten får en SMS eller e-post hvor det står: «Det ligger en melding til deg på nav.no.»
 3. Pasienten logger inn på nav.no og finner sykmeldingen under tjenesten «Ditt sykefravær». Herfra kan pasienten sende sykmeldingen (tidligere del C) til arbeidsgiveren.
 4. Pasienten får en ny SMS eller e-post siste dag i sykmeldingsperioden om at det ligger en søknad på nav.no.
 5. Pasienten logger inn på nav.no og blir bedt om å fylle ut søknaden om sykepenger (tidligere del D) under tjenesten «Ditt sykefravær». Søknaden sendes digitalt fra pasienten til NAV og til arbeidsgiveren. 

Tips til avklaring med pasienten

 1. Spør om pasienten har behov for sykmeldingen på papir.
 2. Hvis pasienten er usikker, spør om hun eller han benytter nettbank.
  1. Er svaret nei, må du skrive ut sykmeldingen på papir.
  2. Er svaret ja, trenger ikke pasienten sykmelding på papir og finner den i stedet på nav.no. 

Bruk sykmeldingens felt om tilrettelegging

I den digitale sykmeldingen trer det nå tydeligere fram for både arbeidstakeren og arbeidsgiveren hva den som sykmelder pasienten skriver om tilrettelegging på arbeidsplassen. Du som sykmelder kan derfor tilføre stor verdi i oppfølgingen ved å bruke dette feltet.

Husk at noen pasienter skal ha flere sykmeldinger

Har pasienten flere ansettelsesforhold, må den som sykmelder pasienten vurdere funksjonsevnen for hvert enkelt av dem. Slik har det alltid vært, dette er ikke nytt med digitaliseringen.

Samme sykmelding kan altså ikke brukes til flere arbeidsforhold. Det er naturlig å vurdere om en arbeidstaker som sykmeldes fra ett arbeidsforhold kan være i arbeid i et annet.

Ved flere arbeidsforhold i samme virksomhet: Vær spesielt oppmerksom på hvilken avdeling eller enhet sykmeldingen skal gjelde for, og presiser dette i feltet «Arbeidsgiver» i sykmeldingen.

Pasienten kan friskmelde seg selv

Pasienten kan gå tilbake til arbeid før sykmeldingsperioden er utløpt uten å be legen om friskmelding. Det er heller ikke nødvendig å kontakte NAV på forhånd. Pasienten friskmelder seg selv og trenger bare å gjøre avtale med arbeidsgiveren. Etter en regelendring gjelder det nå også de som er 100 % sykmeldt. Endringen skal gjøre det lettere å komme raskere tilbake i arbeid. Pasienten får informasjon på nav.no - Ditt sykefravær.

Innenfor sykmeldingsperioden kan pasienten prøve ut hvor mye det er mulig å arbeide. I den digitale sykepengesøknaden, som man får til utfylling etter at perioden er over, rapporterer man bare hvor mye man har jobbet. 

Dialogen skal styrkes

I digitaliseringen av sykefraværsoppfølgingen har vi startet med arbeidsplassen. Målet er at arbeidsgiverne og arbeidstakerne skal bli mest mulig selvhjulpne i oppfølgingen. Derfor har vi utviklet en digital oppfølgingsplan som de to skriver inn i fra hver sin kant. Når planen deles digitalt med fastlegen, kommer den som et vedlegg i EPJ-systemet.

Sykmeldinger med feil blir automatisk avvist

Pasienten får automatisk beskjed (sms eller e-post) hvis en digital sykmelding blir avvist på grunn av feil i utfyllingen fra legen. Innlogget på nav.no får de se hva som er årsaken. Dermed får pasienten den samme informasjonen som legen, på samme tidspunkt. Se eksempler på feil som fører til avvisning.

Informasjon til pasientene  

Legekontorene har fått tilsendt plakater. På nav.sits.no/lege kan du bestille plakater på ønsket målføre.

Hvordan ser løsningene ut?

Her kan du ta en titt på hvordan den digitale sykmeldingen, sykepengesøknaden og oppfølgingsplanen ser ut. De er hele tiden under utvikling, så demoene viser ikke til enhver tid nøyaktig hva det er pasienten og arbeidsgiveren ser, men du får likevel et inntrykk:

Slik ser den digitale sykmeldingen ut for pasienten (fiktivt eksempel)

Slik ser den digitale sykepengesøknaden ut for pasienten (fiktivt eksempel)

Digital oppfølgingsplan – slik ser det ut for nærmeste leder (fiktive eksempler)