FoU i NAV

NAVs FoU-arbeid skal fremskaffe et solid kunnskapsgrunnlag for vår virksomhet.

FoU står for forskning og utvikling. Det handler om å fremskaffe grunnlaget for kunnskapsbasert praksisutøvelse og tjenesteutvikling, samt for beslutninger, råd og anbefalinger i kraft av vår rolle som fagdirektorat for arbeids- og velferdsområdet. 

NAVs FoU-plan 2021-2025

Vi har laget en plan for FoU-virksomheten de neste fem årene. Planen beskriver prinsipper for FoU-arbeidet og hvordan det kan bidra til å forbedre NAV. Den inneholder også en beskrivelse av hvordan vi i NAV skal fremskaffe og formidle forskning og analyser, samt oversikt over virkemidlene på FoU-området. 

Les hele NAVs FoU-plan 2021-2025

Tematiske satsingsområder

Planen beskriver også NAVs tematiske satsingsområder for perioden 2021-2025. Hensikten med å utpeke tematiske satsingsområder, er å få et godt kunnskapsgrunnlag der vi mangler kunnskap i dag, eller der det er særlig viktig at NAV lykkes for å løse samfunnsoppdraget.

De fire områdene er:

• Samhandling med brukere • Arbeidsrettede tiltak og virkemidler • Pålitelig forvaltning • Sosiale tjenester i NAV

Oppdragsforskning og bidragsfinansierte FoU-prosjekter NAV finansierer forsøk, evalueringer og forskning på arbeids- og velferdsområdet. Vi setter ut enkeltoppdrag gjennom rammeavtaler for fire ulike oppdragstyper: evalueringer og kartlegginger, litteraturgjennomganger og kunnskapsoppsummeringer, effektanalyser og forsøk og utprøvinger. 

Vi gjennomfører også årlige, åpne utlysninger av prosjektmidler innenfor de fire tematiske satsingsområdene som er nevnt over. Forskningsmiljøer, organisasjoner og virksomheter kan søke om støtte til forsknings- og forsøksprosjekter som oppfyller kriteriene som er angitt i utlysningen. 

Under pågående FoU-prosjekter finner du oversikt over prosjektene vi finansierer akkurat nå. 

Rapporter fra avsluttede prosjekter finner du under forskningsrapporter og evalueringer finansiert av NAV

Andre FoU-virkemidler

I tillegg til finansiering av forskning, benytter vi oss av flere andre virkemidler på FoU-området:

•    konferanser, seminarer og annen formidlingsvirksomhet •    kunnskapsoppsummeringer •    strategiske samarbeidsavtaler med utvalgte universiteter og høyskoler •    bruk av Forskningsrådets virkemidler, herunder offentlig sektor ph.d.

Har du spørsmål om NAVs FoU-arbeid? Send epost til fou@nav.no