Samarbeidsavtaler med universitet og høyskoler

  • Trygderett   
  • Digital velferdsstat   
  • Klart språk   
  • EØS-rett og øvrige internasjonale forpliktelser på trygderettens område   
  • styrke kunnskapsbasert praksis ved å utvikle NAV som en lærende organisasjon
  • bygge opp og styrke praksisbasert forskningskompetanse om NAV ved universitetet på tvers av fakulteter og institutter, for å bygge grunnlag for å søke forskningsmidler fra programmer i regi av Forskningsrådet og EU
  • øke kvaliteten i NAV-relevante utdanningsløp (inkludert etter- og videreutdanning og praksisstudier)
  • Unge og utenforskap
  • Digitalisering og den nye veilederrollen
  • Lovanvendelse i praksis