Samarbeidsavtaler med universitet og høyskoler

NAV har inngått strategiske samarbeidsavtaler med utvalgte universitet og høyskoler. Her finner du mer informasjon om samarbeidene.

Formålet med NAVs samarbeidsavtaler med universitet og høyskoler, er å styrke eksisterende kunnskapsmiljøer som ønsker å samarbeide med NAV, og sikre et godt forankret og koordinert samarbeid der forskning skal stå sentralt. 

NAV har inngått i alt fire slike samarbeidsavtaler til nå. Forut for inngåelsen av avtalene, har det pågått langvarige samtaler og sonderinger mellom NAV og de ulike universitetene. Et viktig utgangspunkt har vært felles ambisjoner om å løfte kvalitet og relevans i forskningen på NAVs områder, og samtalene har i stor grad handlet om hvilke grep som må til for å realisere disse ambisjonene. Et viktig grep er at universitetet eller høyskolen må engasjere flere fagmiljøer i samarbeidet enn de som tradisjonelt har forsket på NAV og arbeids- og velferdsområdet. Videre er det et mål at universitetet eller høyskolen skal utvikle prosjekter som holder tilstrekkelig høy kvalitet til å få finansiering gjennom Forskningsrådet eller EU-programmer. Samarbeidsavtalene er forankret på toppnivå i de respektive organisasjonene.

Under følger en kort beskrivelse av avtalene, som har litt ulik innretning. 

OsloMet - Storbyuniversitetet. Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)

Samarbeidsavtalen mellom NAV og OsloMet handler om å utvikle et kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI). Senterets formål er ifølge avtalen «å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder av viktighet for arbeidsinkludering. Senteret vil samle bred og dyp kompetanse av høy kvalitet innen ulike kunnskapsområder som griper inn i arbeidsinkluderingstematikken.»

OsloMet er vertsinstitusjon for KAI, og ansvarlig for organisering og drift, faglig innhold og aktiviteter. Denne strategiske samarbeidsavtalen løp over fem år, og ble forlenget med to år i januar 2021.

 Du kan lese mer om KAI på senterets egne nettsider

Høyskolen i Innlandet (HiNN), Universitetet i Tromsø (UiT) og NTNU

De øvrige samarbeidsavtalene skal

  • styrke kunnskapsbasert praksis ved å utvikle NAV som en lærende organisasjon,
  • bygge opp og styrke praksisbasert forskningskompetanse om NAV ved universitetet på tvers av fakulteter og institutter, for å bygge grunnlag for å søke forskningsmidler fra programmer i regi av Forskningsrådet og EU, 
  • og øke kvaliteten i NAV-relevante utdanningsløp (inkludert etter- og videreutdanning og praksisstudier).

Samarbeidet mellom NAV og HiNN omfatter opprettelsen av en kombinert stilling mellom NAV Innlandet og HiNN, som skal fungere som en «koblingsboks» og døråpner mellom samarbeidsmiljøene. Videre er det etablert faggrupper for områdene Innovasjon og ledelse og Arbeidsinkludering og veiledning, med representanter fra både HiNN og NAV.

HiNNs forskning med utspring i samarbeidet tar utgangspunkt i tre områder:

  • Unge og utenforskap
  • Digitalisering og den nye veilederrollen
  • Lovanvendelse i praksis

Du kan lese mer om samarbeidet på HiNNs nettsider

Ifølge avtalen mellom NAV og Universitetet i Tromsø, skal UiT bygge opp et koordinert tverrfaglig miljø som bidrar til relevant forskning av høy kvalitet, tilrettelagte studieprogrammer og utviklingsaktiviteter på arbeids- og velferdsforvaltningens ansvars- og tjenesteområder.

Betegnelsen Universitets-NAV dekker ulike aktivitetsområder med utgangspunkt i fire NAV-kontor i Troms og Finnmark: Tromsø, Harstad, Sør-Varanger og Porsanger. Kontorene skal spille en nøkkelrolle i utviklingen av samarbeidet.

Forskningen er organisert rundt prosjektet Arbeid, inkludering og innovasjon i NAV (ALIN) som omfatter fem arbeidspakker. Problemstillingene i prosjektet ble utviklet i dialog mellom forskerne og NAV, lokalt og med direktoratet.
Les sluttrapporten etter arbeidspakke 1 i prosjektet

Her kan du lese mer om samarbeidet med UiT

Den strategiske samarbeidsavtalen mellom NTNU og NAV ble inngått høsten 2018, og beskriver at partene i samarbeid skal utvikle programområder for forskning, utdanning og innovasjon innen områder der NTNU har spesielle forutsetninger for å utvikle sterke, koordinerte fagmiljøer med relevans for NAV.

Ved avtaleinngåelsen er Arbeid og helse, Digitalisering, Velferdsteknologi og Innovasjon og læring beskrevet som aktuelle programområder.