I tillegg til å bestille forskning, lyser vi også ut støtte til forskerinitierte prosjekter innenfor våre tematiske satsingsområder.

Hensikten er å fremme kunnskapsbasert praksis og politikkutvikling.

Aktuelle utlysninger

NAV mottok i alt 51 prosjektskisser etter siste utlysning av FoU-midler, som hadde søknadsfrist 12. februar. Forskningsmiljøer ble invitert til å levere prosjektskisser som kan bidra til økt forståelse og forbedring av samhandlingen med brukerne.

Ni av skissene er videre i konkurransen, og får støtte til videreutvikling av fullverdig søknad i andre runde av konkurransen. Søknadsfristen er medio august.  

Bidragsfinansierte forsøks- og forskningsprosjekter

Prosjektmidler til finansiering av prosjektideer fra forskningsmiljøer, organisasjoner eller virksomheter gis som bidragsfinansiering, det vil si uten krav til motytelse. Prosjekter som får tildelt støtte fra NAV, forplikter seg imidlertid til å rapportere om fremdrift og regnskap, samt til aktivt å formidle funn og resultater.

Les mer om pågående prosjekter finansiert med FoU-midler fra NAV.

Vi tar kun imot søknader om prosjektmidler i forbindelse med utlysninger.

Oppdragsforskning

NAV lyser også ut enkeltoppdrag på anbud. Disse lyses ut på Doffin, og er underlagt lover og regler for offentlige anskaffelser.

Fra desember 2018  har NAV inngått rammeavtaler for fire ulike FoU-oppdragstyper: 

  • Evaluering og kartlegging (10 leverandører)
  • Kunnskapsoppsummering og litteraturgjennomgang (10 leverandører)
  • Effektanalyser (8 leverandører)
  • Forsøk og utprøvinger (6 leverandører)

Rammeavtalene gjelder i to år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. 

Vi publiserer forsknings- og evalueringsrapporter finansiert av NAV på våre nettsider.

Kontakt

Spørsmål om NAVs FoU-arbeid og utlysninger kan sendes til fou@nav.no