Her vil det mandag til fredag bli publisert statistikk over sykefravær og søknader om dagpenger, og ukentlige publiseringer knyttet til ledighet og permitteringer. Endringer kan forekomme.

Arbeidsledighet

Neste hovedtall kommer fredag 02.10.2020  Publisering av ukentlige ledighetstall starter opp igjen i september. 

Ukentlig statistikk inneholder kun hovedtall og tallene er ikke sesongjustert. Månedlig statistikk er mer utfyllende og tallene er sesongjustert. 

Ukentlig statistikk:

Ledighet per 22.09.2020

Månedlig statistikk:

Sykefraværstall 

Sykefraværstallene viser status og utvikling i det legemeldte sykefraværet. Sykefraværet er definert som andel tapte dagsverk av alle avtalte dagsverk. Et dagsverk er dager man etter avtalen skal være på jobb, korrigert for stillingsandel. Tapte dagsverk er korrigert for uføreandel. Varigheten på sykefraværet er målt i kalenderdager. Mer om statistikken finner du på nav.no.

Ledighet per andre kvartal 2020 Ledighet per andre kvartal 2020 (grafikk)  

Utbetalinger til arbeidssøkere under koronakrisen

Oppdateres: Ukentlig: Hver mandag klokken 10:00  Utbetalinger av dagpenger og dagpengerelaterte ytelser til arbeidssøkere i 2020 i forbindelse med koronakrisen.

Nivå: Fylket 

Utbetalinger per 27.09.2020

Søknader om dagpenger

Oppdateres: Ukentlig, hver mandag klokken 10:00.  Nivå: Nasjonale-, fylkes- og kommunetall 

Statistikken viser søknader om ordinære dagpenger og dagpenger under permittering fordelt på tidspunkt NAV mottok søknaden. Statistikken omfatter førstegangssøknad om dagpenger og søknad om gjenopptak.

innkomne søknader om dagpenger (foreløpige tall) per 27.09.2020

Søknader om dagpenger under permittering fordelt på næring

Oppdateres: Månedlig, begynnelsen av hver måned. 

Statistikken viser søknader om ordinære dagpenger og dagpenger under permittering i to rapporter:

-En for hver mpned

-En akkumulert fra starten av koronasituasjonen til siste tilgjengelige tall

 

Søknader fordelt på næring August

Søknader fordelt på næring akkumulert

Forskudd på dagpenger

Oppdateres: Ukentlig, hver mandag klokken 10:00  Nivå: Fylkes og kommune-tall. Se den nasjonale statistikk-siden for nasjonale tall. 

Rapporten viser utbetalt forskudd på dagpenger i mars og april 2020 i forbindelse med koronakrisen. Det vil ikke fremkomme hvor mange som har søkt om forskudd og fått avslag. Avslag er begrunnet enten i at søkeren ikke har levert søknad om dagpenger i forkant eller at inntektsgrunnlaget er for lavt.Alle som har søkt om dagpenger kan nå søke om et forskudd via denne nye søknadsfunksjonen på nav.no

Forskudd dagpenger per 27.09.2020  

Sykefraværstilfeller - påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset 

Oppdateres: Avsluttet. Nivå: Nasjonale- og fylkestall     NAV har fra og med mandag 9.3.2020 samlet data fra sykmeldinger registrert med Covid-19 som diagnose- uavhengig av om den er påvist, eller om det er mistanke om smitte. Statistikken må tolkes med varsomhet; statistikken er ikke å anse som offisiell statistikk fra NAV, men heller indikatorer som kan belyse effekten Covid-19 har i samfunnet målt gjennom sykmeldinger fra helsevesenet.

Per 10.05.20

Nasjonal statistikk 

Her er nasjonal statistikk i forbindelse med korona