Statistikk og analyse NAV Troms og Finnmark

NAV Troms og Finnmark publiserer jevnlig statistikk og analyser på arbeids- og velferdsområdet.

Arbeidsledighet

Ukentlig statistikk:

Ledighet per 17.11..2020

Månedlig statistikk:

Sykefravær

Sykefraværstallene viser status og utvikling i det legemeldte sykefraværet. Sykefraværet er definert som andel tapte dagsverk av alle avtalte dagsverk. Et dagsverk er dager man etter avtalen skal være på jobb, korrigert for stillingsandel. Tapte dagsverk er korrigert for uføreandel. Varigheten på sykefraværet er målt i kalenderdager. Mer om statistikken finner du på nav.no.

Sykefravær per andre kvartal 2020 Sykefravær per andre kvartal 2020 (grafikk)  

Utbetalinger til arbeidssøkere under koronakrisen

Oppdateres: Ukentlig: Hver mandag klokken 10:00  Utbetalinger av dagpenger og dagpengerelaterte ytelser til arbeidssøkere i 2020 i forbindelse med koronakrisen.

Nivå: Fylket 

Utbetalinger per 09.11.2020

Søknader om dagpenger

Oppdateres: Ukentlig, hver mandag klokken 10:00.  Nivå: Nasjonale-, fylkes- og kommunetall 

Statistikken viser søknader om ordinære dagpenger og dagpenger under permittering fordelt på tidspunkt NAV mottok søknaden. Statistikken omfatter førstegangssøknad om dagpenger og søknad om gjenopptak.

innkomne søknader om dagpenger (foreløpige tall) per 23.11.2020

Søknader om dagpenger under permittering fordelt på næring

Oppdateres: Månedlig, begynnelsen av hver måned. 

Statistikken viser søknader om ordinære dagpenger og dagpenger under permittering i to rapporter:

-En for hver måned

-En akkumulert fra starten av koronasituasjonen til siste tilgjengelige tall

 

Søknader fordelt på næring August

Søknader fordelt på næring September

Søknader fordelt på næring Oktober

Søknader fordelt på næring akkumulert

Forskudd på dagpenger

Oppdateres: Ukentlig, hver mandag klokken 10:00  Nivå: Fylkes og kommune-tall. Se den nasjonale statistikk-siden for nasjonale tall. 

Rapporten viser utbetalt forskudd på dagpenger i mars og april 2020 i forbindelse med koronakrisen. Det vil ikke fremkomme hvor mange som har søkt om forskudd og fått avslag. Avslag er begrunnet enten i at søkeren ikke har levert søknad om dagpenger i forkant eller at inntektsgrunnlaget er for lavt.Alle som har søkt om dagpenger kan nå søke om et forskudd via denne nye søknadsfunksjonen på nav.no

Forskudd dagpenger per 09.11.2020  

Sykefraværstilfeller - påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset 

Oppdateres: Avsluttet. Nivå: Nasjonale- og fylkestall     NAV har fra og med mandag 9.3.2020 samlet data fra sykmeldinger registrert med Covid-19 som diagnose- uavhengig av om den er påvist, eller om det er mistanke om smitte. Statistikken må tolkes med varsomhet; statistikken er ikke å anse som offisiell statistikk fra NAV, men heller indikatorer som kan belyse effekten Covid-19 har i samfunnet målt gjennom sykmeldinger fra helsevesenet.

Per 10.05.20

Nasjonal statistikk 

Her er nasjonal statistikk i forbindelse med korona

Fakta

Arbeidsmarkedet
Ved utgangen av hver måned offentliggjøres statistikk om arbeidsledigheten i Troms og Finnmak. Tallene kommenteres i en egen pressemelding som offentliggjøres på samme tidspunkt.

Sykefravær
Hvert kvartal publiseres statistikk over legemeldt sykefravær i regionen. Sykefraværsprosenten angir andelen av planlagte dagsverk som gikk tapt på grunn av legemeldt sykdom. Statistikken gir en oversikt over sykefravær fordelt på kommuner, antall tapte dagsverk, diagnoser, varighet, alder og kjønn.

Uføretrygd
Hvert kvartal offentliggjøres  uførestatistikk i regionen fordelt på kommuner og i andel av befolkningen.

Sosialhjelpsmottakere
På ssb.no/kostra finner du opplysninger om tjenesteproduksjonen i norske kommuner. KOSTRA betyr "Kommune-stat-rapportering" om er kommunenes offisielle rapporter om sin virksomhet til staten. Her kan du blant annet finne andel sosialhjelpsmottakere.

Bedriftsundersøkelse
Vi gjennomfører en årlig utvalgsundersøkelse blant bedrifter i regionen. Undersøkelsen er en nyttig kilde til bedre kunnskap om bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft.

Prognose for arbeidsmarkedet
Vi lager årlig prognose for sysselsetting og arbeidsledighet i regionen.

Brukerundersøkelser
Vi gjennomfører regelmessig brukerundersøkelser for å få måle hvor fornøyde brukere er med NAVs tjenester.