Hjelpestønad

Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemning.

Det er en forutsetning at du har et privat pleieforhold eller at hjelpestønaden setter deg i stand til å opprette et slikt privat pleieforhold. Når hjelpebehovet vurderes, vil det også legges vekt på behovet for stimulering, opplæring og trening som skjer i hjemmet. Hjelpebehovet må ha en varig karakter. Det må som hovedregel vare 2-3 år eller mer grunnet den medisinske tilstanden.

Når foreligger et særskilt pleie- og tilsynsbehov?

  • Når evnen til å klare seg uten tilsyn svikter, både inne og ute, dag og natt
  • Der det er behov for hjelp til personlig stell/hygiene og i spisesituasjoner

Hva menes med privat pleieforhold?

At pleien eller tilsynet blir utført av private som for eksempel

  • ektefelle
  • barn
  • foreldre
  • andre slektninger
  • naboer eller andre

Hvordan søker du?

Du må søke skriftlig om hjelpestønad. Du søker på skjemaet ” Krav om hjelpestønad - NAV 06-04.04", som du finner under Skjema.

Når du har valgt skjema, kommer du til skjemaveilederen. I denne veilederen skal du krysse av for hvilke vedlegg og hva slags dokumentasjon du må legge ved søknaden. Du får også opp en førsteside. For at NAV skal kunne behandle søknaden din raskt og effektivt, ber vi deg sende inn det som står nevnt i førstesiden. Legg førstesiden øverst i brevet.

Det er viktig å få fram i søknaden at du har et privat pleieforhold eller at hjelpestønaden vil gi deg muligheten til å opprette det.

Innhenting av dokumentasjon

Innhenting av legeerklæring og eventuelt andre rapporter fra for eksempel ”PPT-kontor” eller skole.

Hva kan du få?

Utgiftene må minst svare til sats 1 (ordinær hjelpestønad).

Vær oppmerksom på at hvis du mottar både hjelpestønad og omsorgslønn, har kommunen anledning til å redusere omsorgslønnen.  Omsorgslønnen kan bli redusert med et like stort beløp som hjelpestønaden. Kommunen kan kreve at du har søkt om hjelpestønad før det tas stilling til omsorgslønn. Du kan likevel søke om omsorgslønn parallelt med hjelpestønad. 

Begrensninger

Hjelpebehov som det offentlige dekker etter andre lover, for eksempel hjemmesykepleie, kan ikke dekkes av hjelpestønad. Dette gjelder selv om du må betale egenandel til kommunen for tjenesten. Hvis du er hjelpetrengende og ikke har klart å få i stand et pleieforhold på grunn av svak økonomi, kan du likevel få hjelpestønad. Forutsetningen er at du da får i stand et pleieforhold når hjelpestønaden blir utbetalt.

Når blir pengene utbetalt?

Hjelpestønaden er skattefri, og blir utbetalt en gang i måneden.

Revurdering av behovet

Behovet for hjelpestønad og størrelsen på beløpet kan endre seg over tid. Hvis du har fått innvilget stønaden, kan du derfor få beskjed om at den vil bli revurdert på et senere tidspunkt. Hvis NAV skal revurdere saken, vil du få et brev der du blir bedt om å gi opplysninger om nåsituasjonen og dokumentasjon på at du fortsatt har behov for stønaden.

Stønad til barn under 18 år skal utbetales til barnets kontonummer. Hvis dette ikke er registrert fra før, må du oppgi det når stønaden revurderes.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned, se mer utbetalingsinformasjon. Noen stønader har tidligere utbetaling i desember. Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Dine utbetalinger. Hvis stønaden er til et av barna dine, vil du ikke finne informasjon om utbetalingen ettersom pengene blir satt inn på barnets konto.