Rapporter sosiale tjenester

Evaluerings- og forskningsrapporter om sosiale tjenester, fattigdom og levekår.

2017

 

2015

 • Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling. Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport. Fafo, fullversjon (pdf)

2014

 • Evaluering av helhetlig, prinsippstyrt, metodisk tilnærming (HPMT), HiOA, fullversjon (pdf)
 • Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling. Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport. Fafo, fullversjon (pdf)
 • Helhetlige tiltak mot barnefattigdom. Kunnskapsoppsummering, Fafo, fullversjon (pdf)

2013

 • Bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel. Tverretatlig samarbeid i Oslo og Bergen, Fafo, fullversjon (pdf)

2012

 • Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor, AFI, fullversjon (pdf)
 • Statlige tilskuddsmidler mot fattidom og sosial eksklusjon, Fafo, fullversjon (pdf)
 • Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2011. Fafo, fullversjon (pdf)

2011

 • Kunnskap om fattigdom i Norge. En oppsummering, Fafo, fullversjon (pdf)
 • Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2010, Fafo, fullversjon (pdf)

2010

 • Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2009, Fafo, fullversjon (pdf)
 • Interkommunalt samarbeid om økonomisk rådgivning, SIFO, fullversjon (pdf)
 • Økonomirådgivningstelefonen 800Gjeld. Følgeevaluering, SIFO, fullversjon (pdf)

2009

 • Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge. En evaluering av to statlige tilskuddsordninger, Fafo, fullversjon (pdf)