Tilskuddsordningen Frivillig arbeid mot fattigdom og sosial ekskludering  forvaltes av NAV på vegne av Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Ordningen gir frivillige organisasjoner som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering mulighet til å få økonomisk støtte. Målgruppen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte.

Ideas2evidences evaluering har hatt to hovedformål: å belyse ordningens måloppnåelse, og å vurdere om innretningen og forvaltningen av ordningen er hensiktsmessig. Den er basert på gjennomgang av dokumenter, en spørreundersøkelse til tilskuddsmottakere, intervjuer med organisasjoner på feltet og med informanter fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og ASD. Det er også gjennomført casebesøk hos utvalgte tilskuddsmottakere. 

Evaluator konkluderer med at målsettingen for ordningen nås i den forstand at organisasjoner som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering, har fått muligheten til å drive påvirkningsarbeid og tilby aktiviteter rettet mot målgruppen. Ifølge rapporten er ordningen imidlertid ikke utformet og forvaltet på mest hensiktsmessig måte, og Ideas2evidence kommer med flere forslag til forbedring. 

Les hele evalueringsrapporten