Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp

Delrapport fra forskningsprosjekt som utføres av ISF på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Vilkår om aktivitet (aktivitetsplikt) ved tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år ble innført 1. januar 2017. Formålet med aktivitetsplikten er å styrke den enkeltes muligheter for overgang til arbeid eller utdanning.

Det er ønskelig å få mer kunnskap om hvordan aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år virker. Institutt for samfunnsforskning (ISF) fikk i 2017 i oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet å evaluere hvordan aktivitetsplikten innrettes og praktiseres. Evalueringen innebærer både kvantitative og kvalitative undersøkelser, og det er et mål å få frem brukerperspektiver.

Denne delrapporten presenterer den kvalitative delen av evalueringen, basert på casestudier ved seks NAV-kontor i ulike deler av landet. Både ansatte og brukere ved kontorene er intervjuet.

Forskerne finner blant annet at de NAV-ansatte som er intervjuet i undersøkelsen, har en positiv holdning til aktivitetsplikten og opplever at den har gitt dem nye verktøy i arbeidet med brukergruppen. Fra brukernes perspektiv er bildet mer sammensatt. Brukerne er positive til aktivitetsplikt dersom innholdet i aktiviteten oppleves som meningsfullt og kan bidra til at de kommer i arbeid.

Ifølge rapporten blir unntak fra aktivitetsplikten praktisert ulikt ved kontorene som er med i undersøkelsen. Det er også stor variasjon i hvordan de seks NAV-kontorene håndterer tilfeller der aktivitetsplikten ikke er oppfylt.

Både NAV-ansatte og brukere peker på at rask avklaring og tett oppfølging er viktig for å bli selvhjulpen. Forskerne finner også at NAV-kontorene har et godt aktivitetstilbud til de som står nærmest arbeidslivet, mens de har utfordringer med å kunne tilby meningsfulle aktiviteter til alle i brukergruppen.

Sluttrapporten fra prosjektet kommer i 2020. I denne vil man gjennom registerdataanalyser forsøke å si noe kausalt om effektene av aktivitetsplikten for sysselsetting, inntekt og overgang til utdanning.

Les hele rapporten her