Støtte til strømutgifter

Hvis du har lav inntekt og høye boutgifter kan bostøtte fra Husbanken være en aktuell støtteordning for deg.
  • Kompensasjonsordning for høye strømpriser:
    Stortinget har vedtatt at husholdninger vil få fratrekk i regninger fra nettselskapet eller strømleverandøren når strømprisene er ekstraordinært høye. Dette gjelder fra desember 2021 til og med mars 2022. På regjeringen.no kan du lese om strømstøtten.

  • Strømstøtte til studentene:
    For å dekke strømutgifter kan studenter på universiteter, høyskoler og fagskoler søke om et tilleggslån. Voksne elever i videregående opplæring kan også søke om tilleggslån til strømutgifter. Det er Lånekassen som forvalter denne ordningen. Se Lånekassens nettside for mer informasjon om søknad om tilleggslån.