Dette bør du vite

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig stønad. Du bør vurdere om du har andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, så kan du ta kontakt med NAV-kontoret ditt. Du kan også kontakte oss på chat og telefon.

Før du søker

Når du søker må du gi opplysninger om deg selv og den økonomiske situasjonen din. Du må i utgangspunktet dokumentere opplysningene.

Du må i utgangspunktet ha lovlig opphold i Norge for å ha rett til økonomisk sosialhjelp. Du har ikke rett til økonomisk sosialhjelp hvis du oppholder deg i utlandet.

Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp og få en individuell vurdering av søknaden sin. Du har rett til opplysning, råd og veiledning uavhengig av om du har rett til økonomisk sosialhjelp.

Etter du har søkt

Saksbehandlingstiden varierer fra kommune til kommune. Hvis det går mer enn én måned, skal du få et foreløpig svar. Hvis du ikke har levert all nødvendig dokumentasjon, kan det ta lengre tid før du får svar på søknaden din. Hvis du er i en nødssituasjon, skal du få et raskt svar.

Du må gi beskjed til oss hvis situasjonen din endrer seg etter at du har søkt.

Når vi har behandlet søknaden din, får du et vedtak som du må lese nøye. Ofte vil vi stille ett eller flere krav til deg i vedtaket som du må oppfylle.

Du kan klage hvis du mener at vedtaket er feil. Klagefrist er 3 uker fra du mottar vedtaket.

Satser

Stønaden blir beregnet etter en individuell vurdering.

Det finnes statlige veiledende satser og retningslinjer for å beregne økonomisk stønad. Kommunen din kan ha egne veiledende satser.

Utbetalinger

I vedtaksbrevet ditt finner du mer informasjon om utbetalinger.

Regelverk

Se utfyllende informasjon om Lov om sosiale tjenester i NAV.