Medfølgende familiemedlem i utlandet

Hvis du er medfølgende familiemedlem til for eksempel en arbeidstaker i utlandet og skal oppholde deg i utlandet i mer enn 12 måneder, mister du medlemskapet ditt i folketrygden.

Hvis du skal være i utlandet i mer enn 12 måneder mister du medlemskapet i folketrygden, men du kan søke om frivillig medlemskap når

  • du er forsørget ektefelle eller
  • du er forsørget samboer og dere har eller har hatt barn sammen eller tidligere har vært gift med hverandre eller
  • du er barn under 18 år uten egen inntekt, og du oppholder deg i utlandet sammen med forsørgeren din og forsørgeren din er medlem i folketrygden

Det er ingen trygdeavgift for medlemmer som ikke har egen inntekt.

Hva skjer når du har egen arbeidsinntekt

Hvis du har egen arbeidsinntekt under utenlandsoppholdet regnes du ikke lenger som forsørget familiemedlem. Du kan da ikke søke om frivillig medlemskap som medfølgende familiemedlem, og du mister medlemskapet ditt i folketrygden selv om ektefellen eller samboeren din er medlem. Du bør undersøke om du likevel kan ha rett til å fortsette som medlem.

Hvis du mottar foreldrepenger, kan du søke om medlemskap i folketrygden.

Det er egne regler for ektefeller til ansatte i UD og Forsvaret.

Konsekvenser når den som forsørger deg ikke er medlem i folketrygden

Hvis du skal være lenger enn 12 måneder i utlandet, går du ut av folketrygden fra første dag og har ikke lenger rettigheter knyttet til folketrygden.

Du vil antagelig ikke fylle vilkårene for et frivillig medlemskap, men bør likevel undersøke om du har rett til dette på selvstendig grunnlag.

Konsekvenser når du ikke er medlem i folketrygden

Er du ikke medlem av folketrygden, har du ikke rett til dekning av medisinske utgifter hvis du blir syk. Du finner informasjon om dekning av medisinske utgifter på nettsidene til helsenorge.no.

Du opparbeider deg heller ikke pensjonsrettigheter, eller rett til sykepenger, foreldrepenger eller andre ytelser fra folketrygden.

Du skal ikke betale trygdeavgift når du ikke har inntekt, eller hvis medlemskapet ditt i norsk trygd har opphørt.

Medlemskap for medfølgende familie ved opphold i EU og EØS-land

Det gjelder egne regler for medlemskap i trygden ved arbeid i et EU/EØS-land. For mer informasjon se Arbeidstaker i utlandet. Selv om forsørgeren opprettholder sitt medlemskap i folketrygden etter EØS-reglene, mister den medfølgende familien sitt medlemskap hvis utenlandsoppholdet skal vare i mer enn 12 måneder. I slike tilfeller er hovedregelen at familien går inn i trygdeordningen i det midlertidige oppholdslandet. 

Hvis familiemedlemmene ikke blir trygdedekket i det midlertidige oppholdslandet, kan de søke om frivillig medlemskap i norsk trygd.

Det kan også være egne regler for medfølgende familiemedlemmer i andre land Norge har trygdeavtale med. Du kan lese mer om hvilke trygdeavtaler Norge har inngått her.

Rett til ulike ytelser i utlandet

Hvis du skal oppholde deg i utlandet og mottar ytelser fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.

Hvis forsørgeren din arbeider i Norge, og familien er bosatt i utlandet gjelder det egne regler.