Arbeidstaker i utlandet

Hvis du skal arbeide i utlandet, mister du medlemskapet ditt i folketrygden samme dag som du begynner i jobben. Du er ikke automatisk medlem av folketrygden selv om du er norsk statsborger, betaler skatt og trygdeavgift til Norge eller er folkeregistrert i Norge.

Når er du arbeidstaker?

Du regnes som arbeidstaker når du er ansatt av en arbeidsgiver og har lønnsinntekt eller annen kompensasjon for arbeid du utfører.

Hva skjer når du begynner å arbeide i utlandet?

Medlemskapet i folketrygden opphører fra den første dagen du begynner å arbeide i utlandet. Du beholder imidlertid medlemskapet i folketrygden når du oppfyller alle disse tre kriteriene:

  • Du er i et arbeidsforhold i Norge og skal arbeide for denne arbeidsgiveren i utlandet.
  • Du har lønn fra Norge som det blir betalt pliktig arbeidsgiveravgift av.
  • Ditt totale utenlandsopphold skal vare i mindre enn 12 måneder. Når du skal på tjenestereise til utlandet for din norske arbeidsgiver er du fortsatt medlem i folketrygden.

Arbeid i EØS-land eller Sveits

Når du er arbeidstaker i et EØS-land eller Sveits skal du som hovedregel være dekket av trygdeordningen i arbeidslandet.

Når du som er medlem i folketrygden skal arbeide i et annet EØS-land eller Sveits for din norske arbeidsgiver, beholder du medlemskapet ditt hvis

  • arbeidsoppholdet ikke skal vare i mer enn 24 måneder
  • du ikke bytter arbeidsgiver i løpet av arbeidsoppholdet
  • arbeidsgiveren ikke sender deg ut for å erstatte en annen utsendt arbeidstaker som allerede har vært ute i 24 måneder

Arbeid i to eller flere EØS-land eller i Sveits

Når du er arbeidstaker i to eller flere EØS-land eller i Sveits skal du som hovedregel være medlem av trygdeordningen i bostedslandet. Dette gjelder hvis du utfører minst 25 prosent av det samlede arbeidet ditt i bostedslandet. Dersom du ikke utfører noe arbeid eller utfører mindre enn 25 prosent av arbeidet i bostedslandet, skal du være medlem av trygdeordningen i det landet der arbeidsgiveren din har hovedkontor.

Arbeid i øvrige land med trygdeavtale

Hvis du skal arbeide midlertidig i et land Norge har inngått trygdeavtale med, og mottar lønn fra Norge, opprettholder du medlemskapet i den norske folketrygden. Dette gjelder for eksempel når du skal arbeide i USA eller Canada i mindre enn fem år, eller i Australia eller Quebec i mindre enn tre år. Hvis du trenger en bekreftelse på at du er medlem, må du sende søknad om medlemskap i folketrygden under opphold i utlandet.

Norge har trygdeavtale med disse landene: USA, Canada, Quebec, Australia, Tyrkia, Chile, Serbia, Bosnia og Hercegovina, Kroatia, Israel og Montenegro.

Les mer om trygdeavtaler

Konsekvenser når du ikke er medlem

Er du ikke medlem i folketrygden, har du ikke rett til dekning av medisinske utgifter dersom du blir syk. Du finner informasjon om dekning av medisinske utgifter på nettsidene til helsenorge.no.

Du opparbeider deg heller ikke pensjonsrettigheter.

Hva kan du gjøre for å beholde medlemskapet i folketrygden?

Du kan søke om frivillig medlemskap når

  • du er arbeidstaker i utlandet utenfor EØS-området eller Sveits, for en bedrift med norske eierinteresser, eller
  • du er utsendt av norsk arbeidsgiver til et land Norge ikke har trygdeavtale med.

Det forutsetter at du har vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet.

Du må betale trygdeavgift av inntekten din.

Rett til ulike ytelser fra NAV

Dersom du skal oppholde deg i utlandet og mottar ytelser fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.