Krav til medlemskap i folketrygden

For å være medlem i folketrygden som utsendt fra UD og Forsvaret, må du være

  • statsborger i et EØS-land eller Sveits og
  • arbeidstaker i den norske statens tjeneste eller
  • ansatt hos en arbeidstaker i den norske stats tjeneste eller
  • utsendt i Forsvarets tjeneste til utlandet

UD-praktikanter

Er du UD-praktikant må du sende søknad om medlemskap i folketrygden, om du ønsker å opprettholde medlemskapet. Du skal ikke betale trygdeavgift av stipendet du mottar fra ambassaden. 

Arbeid i utlandet for Forsvaret eller ved en norsk utenriksstasjon

Du er pliktig medlem i folketrygden, og skal betale trygdeavgift til Norge.

Hvis du er lokalt ansatt ved en norsk utenriksstasjon er det andre regler som gjelder: Statsborger i et EØS-land som er lokalt ansatt ved en norsk utenriksstasjon

  • utenfor EØS-området er pliktig medlem i folketrygden
  • i et EØS-land skal være medlem i trygdeordningen i arbeidslandet

Konsekvenser når du ikke er medlem i folketrygden

Er du ikke medlem av folketrygden, har du ikke rett til dekning av medisinske utgifter hvis du blir syk. Du finner informasjon om dekning av medisinske utgifter på nettsidene til helsenorge.no

Du opparbeider deg heller ikke pensjonsrettigheter.

Familiemedlemmer

  • Ektefelle, samboer med felles barn og egne barn under 18 år regnes som familiemedlemmer.
  • Familiemedlemmer til en utsendt medarbeider til en norsk utenriksstasjon, er pliktige medlemmer i folketrygden. Ektefellen må være EØS-borger.
  • En forsørget ektefelle eller samboer med felles barn til en utsendt medarbeider fra forsvaret må ha vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før utreisetidspunktet.

Hvis ektefellen din har egen inntekt, kan det påvirke medlemskapet, og vi anbefaler at dere undersøker dette nærmere med NAV Medlemskap og avgift.

I EØS-land

Familiemedlemmer som ikke er pliktige medlemmer i folketrygden når de oppholder seg i et EØS-land, kan søke om frivillig medlemskap. Det er et vilkår at ektefellen har vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet. Familiemedlemmene kan bare bli frivillig medlemmer i folketrygden hvis de kan dokumentere at de ikke er dekket av trygdeordningen i oppholdslandet.

Utenfor EØS-land

Ektefeller som ikke er pliktige medlemmer, kan søke om frivillig medlemskap ved opphold utenfor EØS. Det er et vilkår at ektefellen har vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet.

Rett til ulike ytelser fra NAV

Hvis du skal oppholde deg i utlandet og mottar ytelser fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ta med deg ytelsen.