Arbeidstaker i UD og Forsvaret

  • statsborger i et EØS-land eller Sveits og
  • arbeidstaker i den norske statens tjeneste eller
  • ansatt hos en arbeidstaker i den norske stats tjeneste eller
  • utsendt i Forsvarets tjeneste til utlandet
  • utenfor EØS-området er pliktig medlem i folketrygden
  • i et EØS-land skal være medlem i trygdeordningen i arbeidslandet
  • Ektefelle, samboer med felles barn og egne barn under 18 år regnes som familiemedlemmer.
  • Familiemedlemmer til en utsendt medarbeider til en norsk utenriksstasjon, er pliktige medlemmer i folketrygden. Ektefellen må være EØS-borger.
  • En forsørget ektefelle eller samboer med felles barn til en utsendt medarbeider fra forsvaret må ha vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før utreisetidspunktet.